Ktl-icon-tai-lieu

AT91SAM9260-EK Evaluation Board User Guide

Được đăng lên bởi stronglive
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AT91SAM9260-EK Evaluation Board
..............................................................................................

User Guide

AT91SAM9260-EK Evaluation Board User Guide
6234C–ATARM–22-Mar-07

Table of Contents

Section 1
Overview ............................................................................................... 1-1
1.1
1.2
1.3

Scope ........................................................................................................1-1
Deliverables ..............................................................................................1-1
AT91SAM9260-EK Evaluation Board .......................................................1-1

Section 2
Setting Up the AT91SAM9260-EK Board ............................................. 2-1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Electrostatic Warning ................................................................................2-1
Requirements............................................................................................2-1
Layout .......................................................................................................2-2
Powering Up the Board .............................................................................2-3
Backup Power Supply ...............................................................................2-3
Getting Started ..........................................................................................2-3
AT91SAM9260-EK Block Diagram ...........................................................2-4

Section 3
Board Description ................................................................................. 3-1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

AT91SAM9260 Microcontroller .................................................................3-1
AT91SAM9260 Block Diagram .................................................................3-4
Microcontroller...........................................................................................3-5
Memory .....................................................................................................3-5
Clock Circuitry ...........................................................................................3-5
Reset Circuitry...........................................................................................3-5
Shutdown Controller..................................................................................3-5
Power Supply Circuitry...........................
AT91SAM9260-EK Evaluation Board
..............................................................................................
User Guide
AT91SAM9260-EK Evaluation Board User Guide - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AT91SAM9260-EK Evaluation Board User Guide - Người đăng: stronglive
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
AT91SAM9260-EK Evaluation Board User Guide 9 10 269