Ktl-icon-tai-lieu

Autocad 2D

Được đăng lên bởi Tai Duc Hue
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1015 lần   |   Lượt tải: 6 lần
...
Bµi 1
1.Khëi ®éng AutoCAD: nhÊp ®óp chuét vµo biÓu tîng AutoCAD tªn mµn h×nh hoÆc vµo
program/ AutoCAD
2.CÊu tróc mµn h×nh
Graphics area : lµ vïng ta thÓ hiÖn b¶n vÏ - UCSicon :biÓu tîng hÖ täa ®é n»m díi gãc tr¸i
mµn h×nh( bËt t¾t b»ng lÖnh ucsicon)cursor : con ch¹y
Startup line : dßng tr¹ng th¸i n»m phÝa díi mµn h×nh hiÓn thÞ :GRID, SNAP, ORTHO,
OSNAP, MODEL, TILE
Coordinate display : hiÓn thÞ täa ®é con ch¹y(giao cña hai sîi tãc)
Command line: vïng dßng lÖnh -n¬i nhËp lÖnh trùc tiÕp
Menu bar : thanh ngang danh môc menu n»m trªn mµn h×nh
Toolbar : thanh c«ng cô .
3.C¸c lÖnh vÒ mµn h×nh:
-§æi mµu mµn h×nh: tool/preferences/ display-color
-Thay ®æi ®é dµi sîi tãc con ch¹y: : tool/preferences/pointer - cursor size
-BËt t¾t täa ®é con ch¹y -F6
-BËt t¾t thanh c«ng cô: View/ toolbar
-Shift + ph¶i chuét : gäi tr×nh ®¬n di ®éng
-ChuyÓn mµn h×nh ®å häa sang mµn h×nh v¨n b¶n : F 2
-§èi víi AutoCAD 14 cã c¸c c¸ch gäi lÖnh:
-Vµo lÖnh tõ bµn phÝm: dßng command line
-Gäi lÖnh tõ danh môc menu
-Gäi lÖnh tõ thanh c«ng cô
-Ph¶i chuét hoÆc nhÊn phÝm up arrow (mòi tªn híng lªn) ®Ó gäi l¹i lÖnh võa thùc hiÖn
-NhÊn phÝm esc ®Ó hñy bá lÖnh ®ang thùc hiÖn
*Lu ý : trong khi lµm viÖc víi auto CAD lu«n ph¶i ®Ó ý c¸c dßng lÖnh command line vµ tr¶
lêi ®óng c¸c c©u hái cña dßng lÖnh.C¸c lÖnh n»m trong dÊu ngoÆc < > lµ lÖnh mÆc ®Þnh cña
autoCAD, ta chØ cÇn enter ®Ó chÊp nhËn lÖnh ®ã.(hoÆc ph¶i chuét )
4.C¸c lÖnh ®Þnh d¹ng b¶n vÏ
*Më 1 b¶n vÏ míi: file/New hay command :New
Hép :create new drawing chän start from serathch chän metric tõ môc select default settting
NhËp OK ®Ó lµm viÖc víi hÖ mÐt
*§Þnh giíi h¹n b¶n vÏ :
-Format / drawing limits:
On/off/ < lower left corner> <0.0000, 0.0000> enter ( chÊp nhËn to¹ ®é gãc tr¸i cña
trang giÊy)
<upper right corner > < 12.0000,9.0000> nhËp täa ®é gãc ph¶i cña b¶n vÏ
VD : b¶n vÏ A
4
, tû lÖ 1/100 ®¸nh 29700, 21000
Sau khi ®Þnh d¹ng xong , nhËp lÖnh Z enter dïng lùa chän A enter ®Ó quan s¸t toµn bé
b¶n vÏ
1
Autocad 2D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autocad 2D - Người đăng: Tai Duc Hue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Autocad 2D 9 10 286