Ktl-icon-tai-lieu

AutoCad 3D

Được đăng lên bởi lpq1811
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B n có th download tài li u này v t 
Ho c blog: 
website cung c p đ y đ ebook v : acad, 3dsmax, etabs, sap2000, ms
project, photoshop…..

ghi chú:
 không ch u trách nhi m v b n quy n c a tài li u
đư c phát hành.
T t c tài li u do chúng tôi phát hành đ u có ngu n g c rõ ràng và
đư c ch n l c m t cách kh t khe đ mang l i cho b n đ c nh ng tài
li u t t nh t.
Trong th i gian t i chúng tôi s chuy n toàn b d li u sang blog:

Chúc m i ngư i thành công !

 không ch u trách nhi m v b n quy n c a tài li u đư c phát hành.
T t c tài li u do chúng tôi phát hành đ u có ngu n g c rõ ràng và đư c ch n l c m t cách
kh t khe đ mang l i cho b n đ c nh ng tài li u t t nh t.

Gi¸o tr×nh AutoCad 3D
Bµi1 :
§iÓm nh×n, hÖ trôc täa ®é trong 3D
Cao ®é cña h×nh vÏ 2D
A.Thay ®æi gãc nh×n :
1.LÖnh Vpoint : command :- VP enter
-T©m : ph−¬ng nh×n tõ trªn
Th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng XY
-§−êng biªn vßng trßn nhá :
ph−¬ng nh×n song song víi mÆt
ph¼ng XY
-§−êntg biªn vßng trßn lín :
gièng t©m nh−ng nh×n tõ d−íi.
-Täa ®é 1 sè ®iÓm nh×n ®Æc biÖt :
H×nh chiÕu ®øng :0,-1,0
H×nh chiÕu b»ng :0,0,1
H×nh chiÕu c¹nh :-1,0,0

y
Ph¹m vi nh×n tõ trªn

x

Ph¹m vi vïng nh×n tõ d−íi

2.LÖnh ddvpoint : x¸c ®Þnh gãc nh×n
(View/ 3D viewpoint/ select ) command : VP enter
-Absolute to WCS : x¸c ®Þnh gãc theo hÖ täa ®é
WCS
-Relative to UCS : x¸c ®Þnh gãc theo hÖ täa ®é
UCS
-X axis : gãc gi÷a trôc X vµ ph−¬ng nh×n
-XY plane : gãc gi÷a mÆt ph¼ng XY vµ ph−¬ng
nh×n.
-Set to plane view : trë vÒ tÇm nh×n b»ng ®èi víi
mÆt ph¼ng XY
-Mét sè gãc nh×n ®Æc biÖt :
H×nh chiÕu ®øng :
X axis:270 XY plane: 0
H×nh chiÕu b»ng :
X axis:270 XY plane:90
H×nh chiÕu c¹nh :
X axis:180 XY plane: 0
B.HÖ trôc täa ®é trong vÏ 3D :lÖnh UCS
Tools/ UCS
command :UCS enter
Page 1
 website cung c p đ y đ ebook v : acad, 3dsmax, etabs, sap2000, ms project, photoshop…..

B n có th download tài li u này v t 
Ho c blog: 
website cung c p đ y đ ebook v : acad, 3dsmax, etabs, sap2000,
ms project, photoshop…..

ghi chú:
 không ch u trách nhi m v b n quy n c a tài li u
đư c phát hành.
T t c tài li u do chúng tôi phát hành đ u có ngu n g c rõ ràng và
đư c ch n l c m t cách kh t khe đ mang l i cho b n đ c nh ng
tài li u t t nh t.
Trong th i gian t i chúng tôi s chuy n toàn b d li u sang blog:

Chúc m i ngư i thành công !

Trung t©m ®µo t¹o vµ ph¸t tri...
B󰖢n có th󰗄 download tài li󰗈u này v󰗂 t󰗬 http://ghic.co.cc
Ho󰖸c blog: http://chunguv.blogspot.com
website cung c󰖦p đ󰖨y đ󰗨 ebook v󰗂 : acad, 3dsmax, etabs, sap2000, ms
project, photoshop…..
ghi chú:
http://ghic.co.cc không ch󰗌u trách nhi󰗈m v󰗂 b󰖤n quy󰗂n c󰗨a tài li󰗈u
đư󰗤c phát hành.
T󰖦t c󰖤 tài li󰗈u do chúng tôi phát hành đ󰗂u có ngu󰗔n g󰗒c rõ ràng và
đư󰗤c ch󰗎n l󰗎c m󰗚t cách kh󰖰t khe đ󰗄 mang l󰖢i cho b󰖢n đ󰗎c nh󰗰ng tài
li󰗈u t󰗒t nh󰖦t.
Trong th󰗞i gian t󰗜i chúng tôi s󰖾 chuy󰗄n toàn b󰗚 d󰗰 li󰗈u sang blog:
http://chunguv.blogspot.com
Chúc m󰗎i ngư󰗞i thành công !
AutoCad 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AutoCad 3D - Người đăng: lpq1811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
AutoCad 3D 9 10 718