Ktl-icon-tai-lieu

autocad 3d

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung t©m LG
Bµi 1
C¬ së t¹o m« h×nh 3D
I. Giíi thiÖu chung:
1. Giíi thiÖu vÒ c¸c m« h×nh 3D
B¶n vÏ 2d lµ tËp hîp c¸c ®o¹n th¼ng vµ ®−êng cong (®−êng trßn, cung trong,
elip...) n»m trong mÆt ph½ng XY. Trong b¶n vÏ 3D ta thªm vµo mét trôc Z.
M« h×nh 3D b¾t ®Çu tõ viÖc t¹o mÆt 2 1/2 chiÒu, d¹ng kung d©y (Wireframe), bÒ
mÆt (surfaces) vµ cuèi cïng lµ m« h×nh khèi r¾ng (sollid).
a. M« h×nh 2 1/2 chiÒu:
§−îc t¹o ra theo nguyªn t¾c kÐo dµi c¸c ®èi t−îng 2D theo trôc Z thµnh c¸c mÆt 2
1/2 chiÒu.
b. M« h×nh khung d©y:
§ã lµ mét d¹ng khung thÓ hiÖn h×nh d¹ng cña m« h×nh, nã kh«ng cã thÓ tÝch, khèi
l−îng. Toµn bé c¸c ®èi t−îng cña m« h×nh ®Òu ®−îc nh×n thÊy.
c. M« h×nh mÆt:
Mçi bÒ mÆt cña ®èi t−îng ®−îc coi lµ mét mÆt ph¼ng do ®ã nh÷ng ®−êng th¼ng
n»m khuÊt phÝa sau kh«ng nh×n thÊy. M« h×nh mÆt kh«ng cã khèi l−îng nh−ng cã thÓ
tÝch.
d. M« h×nh khèi r¾n:
Lµ m« h×nh biÓu diÔn m« h×nh 3 chiÒu hoµn chØnh nhÊt. Dïng c¸c lÖnh c¾t b¹n cã
thÓ thÊy toµn bé bªn trong cña m« h×nh. M« h×nh d¹ng nµy cã thÓ tÝch vµ c¸c ®Æc tÝnh vÒ
khèi l−îng.
2. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp ®iÓm trong kh«ng gian 3 chiÒu:
NÕu trong b¶n vÏ 2 chiÒu ta chØ nhËp vµo to¹ ®é X,Y th× trong b¶n vÏ 3 chiÒu ta
nhËp thªm to¹ ®é theo trôc Z. H−íng cña trôc Z vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng XY vµ tu©n
theo quy t¾c bµn tay ph¶i (ngãn c¸i - trôc X, cãn trá - trôc Y, ngãn gi÷a - trôc Z).

UCS vµ trôc Z quy −íc

Quy −íc c¸c trôc to¹ ®é
theo quy t¾c bµn tay ph¶i.

BiÓu t−îng n»m ë gãc tr¸i d−íi mµn h×nh ®å ho¹ gäi lµ User Coordinate System Icon.
Trªn biÓu t−îng nµy b¹n chØ thÊy trôc X,Y cßn trôc Z vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng X,Y t¹i
gèc to¹ ®é.

Tr−êng §¹i häc KÜ thuËt C«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn

*

*

*

Trang )1&

ª

Trung t©m LG
§Ó nhËp to¹ ®é trong b¶n vÏ 3 chiÒu cã 5 ph−¬ng ph¸p sau:

To¹ ®é trô

To¹ ®é cÇu
NhËp to¹ ®é ®iÓm theo to¹ ®é trô vµ cÇu

- Trùc tiÕp dïng phÝm chän (pick) cña chuét.
- NhËp to¹ ®é tuyÖt ®èi: X,Y,Z
- NhËp to¹ ®é t−¬ng ®èi: @X,Y,Z
- To¹ ®é trô t−¬ng ®èi: @Dist<angle,Z
(Dist: kho¶ng c¸ch, Angle: gãc)
- To¹ ®é cÇu t−¬ng ®èi: @Dist<Angle<Angle.
3. X¸c ®Þnh ®iÓm nh×n m« h×nh 3D (lÖnh Vpoint)
LÖnh Vpoint dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm nh×n ®Õn m« h×nh 3D (phÐp chiÕu song
song). §iÓm nh×n chØ x¸c ®Þnh h−íng nh×n cßn kho¶ng c¸ch nh×n kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn
sù quan s¸t. B¹n cã thÓ dïng lÖnh trªn menu: View\3D Viewpoint hoÆc bËt thanh c«ng
cô Viewpoint ®Ó thay ®æi ®iÓm nh×n.
Command:Vpoint (
Rotate/<View point> <2.0000,-2.0000,1.0000>: (to¹ ®é ®iÓm nh×n X,Y,Z hiÖn thêi).
C¸c lùa chän to¹ ®é cña ®iÓm nh×n: (d¹ng Vector)
0,0,1
h×nh...
Trung t©m LG
Bµi 1
C¬ së t¹o m« h×nh 3D
I. Giíi thiÖu chung:
1. Giíi thiÖu vÒ c¸c m« h×nh 3D
B¶n vÏ 2d lµ tËp hîp c¸c ®o¹n th¼ng vµ ®êng cong (®êng trßn, cung trong,
elip...) n»m trong mÆt ph½ng XY. Trong b¶n vÏ 3D ta thªm vµo mét trôc Z.
M« h×nh 3D b¾t ®Çu tõ viÖc t¹o mÆt 2 1/2 chiÒu, d¹ng kung d©y (Wireframe), bÒ
mÆt (surfaces) vµ cuèi cïng lµ m« h×nh khèi r¾ng (sollid).
a. M« h×nh 2 1/2 chiÒu:
§îc t¹o ra theo nguyªn t¾c kÐo dµi c¸c ®èi tîng 2D theo trôc Z thµnh c¸c mÆt 2
1/2 chiÒu.
b. M« h×nh khung d©y:
§ã lµ mét d¹ng khung thÓ hiÖn h×nh d¹ng cña m« h×nh, nã kh«ng cã thÓ tÝch, khèi
lîng. Toµn bé c¸c ®èi tîng cña m« h×nh ®Òu ®îc nh×n thÊy.
c. M« h×nh mÆt:
Mçi bÒ mÆt cña ®èi tîng ®îc coi lµ mét mÆt ph¼ng do ®ã nh÷ng ®êng th¼ng
n»m khuÊt phÝa sau kh«ng nh×n thÊy. M« h×nh mÆt kh«ng cã khèi lîng nhng cã thÓ
tÝch.
d. M« h×nh khèi r¾n:
Lµ m« h×nh biÓu diÔn m« h×nh 3 chiÒu hoµn chØnh nhÊt. Dïng c¸c lÖnh c¾t b¹n cã
thÓ thÊy toµn bé bªn trong cña m« h×nh. M« h×nh d¹ng nµy cã thÓ tÝch vµ c¸c ®Æc tÝnh vÒ
khèi lîng.
2. C¸c ph¬ng ph¸p nhËp ®iÓm trong kh«ng gian 3 chiÒu:
NÕu trong b¶n vÏ 2 chiÒu ta chØ nhËp vµo to¹ ®é X,Y th× trong b¶n vÏ 3 chiÒu ta
nhËp thªm to¹ ®é theo trôc Z. Híng cña trôc Z vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng XY vµ tu©n
theo quy t¾c bµn tay ph¶i (ngãn c¸i - trôc X, cãn trá - trôc Y, ngãn gi÷a - trôc Z).
UCS vµ trôc Z quy íc
Quy íc c¸c trôc to¹ ®é
theo quy t¾c bµn tay ph¶i.
BiÓu tîng n»m ë gãc tr¸i díi mµn h×nh ®å ho¹ gäi lµ User Coordinate System Icon.
Trªn biÓu tîng nµy b¹n chØ thÊy trôc X,Y cßn trôc Z vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng X,Y t¹i
gèc to¹ ®é.
Trêng §¹i häc KÜ thuËt C«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn * * * Trang )1& ª
autocad 3d - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
autocad 3d - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
autocad 3d 9 10 752