Ktl-icon-tai-lieu

AutoCAD Command

Được đăng lên bởi minhkhanh26490
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AutoCAD Command
Tên Lệnh

mục đích

1.
2.
3.

Phí
m
Tắt
3A
3DO
3F

3DARRAY
3DORBIT
3DFACE

Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn

4.

3P

3DPOLY

Tạo ra 1 mạng 3 chiều
Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không
gian 3 chiều
A

5.
6.

A
ADC

ARC
ADCENTER

7.

AA

AREA

8.

AL

ALIGN

9.

AP

APPLOAD

10.
11.

AR
ATT
ATT
ATE

ARRAY
ATTDEF

Tính diện tích và chu vi 1 đối tợng hay vùng đợc xác
định
Di chuyển và quay các đối tợng để căn chỉnh các đối tợng khác bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
Đa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các
trình ứng dụng ARX
Tạo ra nhiều bản sao các đối tợng đợc chọn
Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính

-ATTDEF

Tạo các thuộc tính của Block

ATTEDIT

Hiệu chỉnh thuộc tính của Block

12.
13.

Vẽ cung tròn

B
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

B
BO
BR
C
CH
-CH
CHA
COL
CO,
cp

23.

D

24.

DAL

BLOCK
BOUNDARY
BREAK

Tạo Block
Tạo đa tuyến kín
Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn

C
CIRCLE
Vẽ đờng tròn bằng nhiều cách
PROPERTIES
Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
CHANGE
Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
ChaMFER
Vát mép các cạnh
COLOR
Xác lập màu dành cho các đối tợng đợc vẽ theo trình tự
COPY

DIMSTYLE
DIMALIGNE
D

Sao chép đối tượng
D
Tạo ra và chỉnh sửa kích thước ở dòng lệnh
Ghi kích thước thẳng có thể căn chỉnh được
1



DIMANGULA
R
DIMBASELIN
DBA
E

25.
26.
27.

DAN

Ghi kích thớc góc

DCE

Tiếp tục 1 kích thớc đoạn thẳng, góc từ đờng nền của
kích thớc đợc chọn
Tạo ra 1 điểm tâm hoặc đờng tròn xuyên tâm của các
cung tròn và đờng tròn
Tiếp tục 1 đờng thẳng, 1 góc từ đờng mở rộng thứ 2
của kích thớc trớc đây hoặc kích thớc đợc chọn

DIMCENTER

29.

DDI

30.
31.

DED
DI

DIMCONTIN
UE
DIMDIAMET
ER
DIMEDIT
DIST

32.

DIV

DIVIDE

33.

DLI

DIMLINEAR

34.

DO

DONUT

35.

DOR

36.

DOV

37.

DR

38.

DRA

DIMORDINA
TE
DIMOVERRI
DE
DRAWORDE
R
DIMRADIUS

39.

DS

DSETTINGS

40.

DT

DTEXT

41.

DV

DVIEW

28.

to

DCO

Ghi kích thớc đờng kính
Chỉnh sửa kích thớc
Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
Đặt mỗi 1 đối tợng điểm và các khối dọc theo chiều dài
hoặc chu vi đối tợng
Tạo ra kích thớc thẳng đứng hay nằm ngang
Vẽ các đờng tròn hay cung tròn đợc tô dày hay là vẽ
hình vành khăn
Tạo ra kích thớc điểm góc
Viết chồng lên các tuyến hệ thống kích thớc
Thay đổi chế độ hiển thị các đối tợng và hình ảnh
Tạo ra kích thớc bán kính
Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid,
Polar tracking
Vẽ các mục văn bản(hiển thị văn bản trên màn hình
giống nh là nó đang nhập vào)
Xác lập ...
HTTP://HOANGQUAN.GOOD.TO
AutoCAD Command
Phí
m
Tắt
Tên Lệnh mục đích
1. 3A 3DARRAY Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn
2. 3DO 3DORBIT
3. 3F 3DFACE Tạo ra 1 mạng 3 chiều
4. 3P 3DPOLY
Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không
gian 3 chiều
A
5. A ARC Vẽ cung tròn
6. ADC ADCENTER
7. AA AREA
Tính diện tích và chu vi 1 đối tợng hay vùng đợc xác
định
8. AL ALIGN
Di chuyển và quay các đối tợng để căn chỉnh các đối t-
ợng khác bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
9. AP APPLOAD
Đa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các
trình ứng dụng ARX
10. AR ARRAY Tạo ra nhiều bản sao các đối tợng đợc chọn
11. ATT ATTDEF Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
12.
-
ATT
-ATTDEF Tạo các thuộc tính của Block
13. ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B
14. B BLOCK Tạo Block
15. BO BOUNDARY Tạo đa tuyến kín
16. BR BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C
17. C CIRCLE Vẽ đờng tròn bằng nhiều cách
18. CH PROPERTIES Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
19. -CH CHANGE Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
20. CHA ChaMFER Vát mép các cạnh
21. COL COLOR Xác lập màu dành cho các đối tợng đợc vẽ theo trình tự
22.
CO,
cp
COPY Sao chép đối tượng
D
23. D DIMSTYLE Tạo ra và chỉnh sửa kích thước ở dòng lệnh
24. DAL
DIMALIGNE
D
Ghi kích thước thẳng có thể căn chỉnh được
1
AutoCAD Command - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AutoCAD Command - Người đăng: minhkhanh26490
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
AutoCAD Command 9 10 370