Ktl-icon-tai-lieu

Autocad nâng cao

Được đăng lên bởi vu van manh
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 3995 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI GIẢNG :

AUTOCAD NÂNG CAO VÀ
LẬP TRÌNH TRONG AUTOCAD
Người lập : Trần anh Bình

Sách tham khảo :
·
·
·
·
·
·
·
·

AutoCAD 2004 Bible
Mastering in AutoCAD 2000
AutoCAD 2004 For Dummies
AutoCAD 2000 (1,2)
AutoCAD 2004 (1,2) cơ bản và nâng cao
Các tiện ích thiết kế trên AutoCAD

– Wileys & Sons
– George Omura
– John Wiley & Sons
– KTS.Lưu Triều Nguyên.
– TS.Nguyễn Hữu Lộc.
– TS.Nguyễn Hữu Lộc.
– Nguyễn Thanh Trung.
AutoCAD 2004 (1,2) cơ bản và nâng cao – TS.Nguyễn Hữu Lộc.
AutoCAD 2004 Activex and VBA
– KS.Hoàng Thành An.

Số tiết giảng : 45 Tiết
· AutoCAD nâng cao : 45 tiết
Lý thuyết : 30 tiết
Thực hành : 5 buổi (5x3=15 tiết)

1

PHẦN I : AUTOCAD NÂNG CAO (24 tiết)
Chương 1 : THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG BẢN VẼ (9 tiết)
I.

Quy định về bản vẽ.
1. Các thông tin có được từ bản vẽ
2. Các không gian trong CAD
3. Ý nghĩa của việc thiết lập môi trường bản vẽ
4. Một số quy định chung
4.1. Khung và tỷ lệ bản vẽ
4.2. Quy định về đường nét và cỡ chữ

II. Thiết lập môi trường vẽ.
1. Text style.
2. Layer.
3. Dimesion Style.
4. Hatch.
5. Lệnh LineType.
6. Block và Thuộc tính của Block.
6.1. Block
6.2. Thuộc tính của Block
6.3. Quản lý các block.
7. Ghi các thiết lập môi trường bản vẽ thành TemPlate.
8. Các tùy chọn trong menu Option
III. Giới thiệu Express Tools.

Chương 2 : LAYOUT VÀ IN ẤN (6 tiết)
I.

Làm việc với Layout
1. Paper Space
2. Các thao tác trên Viewport của Paper Space
2.1. Tạo các Viewport
2.2. Cắt xén đường bao Viewport
2.3. Tỷ lệ trong từng Viewport
2.4. Layer trong từng Viewport
2.5. Ẩn hiện viewport
2.6. Ẩn hiện đường bao viewport
2.7. Scale LineType
2.8. Các hiệu chỉnh khác đối với Viewport
3. Các chú ý khi in nhiều tỉ lệ trong một bản vẽ

II. Điều khiển in ấn.
1. Khai báo thiết bị in.
2. In ra file *.PLT

Chương 3 : LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU (6 tiết)
I.

Tham khảo ngoài
1. Giới thiệu về tham khảo ngoài.
2

2. Chèn một xref vào bản vẽ
3. Mở một xref từ bản vẽ chính
4. Hiệu chỉnh xref từ bản vẽ chính.
4.1. Lệnh Refedit (Reference Edit).
4.2. Thêm, bỏ bớt các đối tượng khỏi working set (Lệnh refset).
4.3. Lệnh refclose
4.4. Một số biến hệ thống liên quan đến xref.
5. Điều khiển sự hiển thị của một xref.
5.1. Xref và các thành phần hiển phụ thuộc.
5.2. Xref và lớp.
5.3. Lệnh Xbin.
5.4. Tham chiểu vòng.
5.5. Xén các xref.
5.6. Tăng tốc độ hiển thị của các xref lớn.
6. Quản lý xref
6.1. Đường dẫn của các xref.
6.2. Xref notification
6.3. AutoCAD DesignCenter.
6.4. File biên bản (log) của xref.
II. Làm việc với dữ liệu ngoài (Working with External Database)
1. Sơ ...
1
BÀI GING :
AUTOCAD NÂNG CAO VÀ
LP TRÌNH TRONG AUTOCAD
Người lp : Trn anh Bình
ch tham kho :
· AutoCAD 2004 Bible Wileys & Sons
· Mastering in AutoCAD 2000 George Omura
· AutoCAD 2004 For Dummies John Wiley & Sons
· AutoCAD 2000 (1,2) KTS.Lưu Triu Nguyên.
· AutoCAD 2004 (1,2) cơ bn nâng cao TS.Nguyn Hu Lc.
· Các tin ích thiết kế trên AutoCAD TS.Nguyn Hu Lc.
Nguyn Thanh Trung.
· AutoCAD 2004 (1,2) cơ bn nâng cao TS.Nguyn Hu Lc.
· AutoCAD 2004 Activex and VBA KS.Hoàng Thành An.
S tiết ging : 45 Tiết
· AutoCAD ng cao : 45 tiết
Lý thuyết : 30 tiết
Thc hành : 5 bui (5x3=15 tiết)
Autocad nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autocad nâng cao - Người đăng: vu van manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Autocad nâng cao 9 10 380