Ktl-icon-tai-lieu

autocard5

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Лыонг Тху Хыонг
Фан Ван Тунг

Нгуен Конг Хоан
Нгуен Суан Ван

Ву Конг Ханг
Ву Куанг Дык

Хо Ван Куинь
Ву Дык Чунг

Во Динь Кует
До Дык Тьен

До Тхи Зунг

16

17

18
max

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

М-00
М-00

М-00
М-00

0

ФИО

Инд. Задание №5

Инд. Задание №4

Инд. Задание №3

Инд. Задание №2

Инд. Задание №1

Теор. Коллоквиум II

Теор. Коллоквиум I

Контрольная №2

Контрольная №1

Лаб. Раб. № 6

Лаб. Раб. № 5

Лаб. Раб. № 4

Лаб. Раб. № 3

Лаб. Раб. № 2

Лаб. Раб. № 1

Практика № 16

Практика № 15

Практика № 14

Практика № 13

Практика № 12

Практика № 11

Практика № 10

Практика № 9

Практика № 8

Практика № 7

Практика № 6

Практика № 5

Практика № 4

Практика № 3

Практика № 2

Практика № 1

Рейтинг

Пропусков

Допуск

Рейтинг (из 60)

Вариант

Лекции

Инд. Задание №9

М-00
М-00

Второе начало
термодинамики

М-00
М-00

Инд. Задание №8

М-00
М-00

Первое начало
термодинамики

М-00
М-00

Инд. Задание №7

М-00
М-00

Распределение
Максвелла, Больцмана

М-00
М-00

Инд. Задание №6

М-00
М-00

Законы идеального газа

Динамика
вращательного
движения
Специальная теория
относительности

4

Нго Тхань Тхао
До Тхи Тху Хиен
0

Законы сохранения

3

0
0

Динамика

2

Ле Нгок Хынг
Лыонг Ван Фо

Кминематика

1

...
Вариант
ФИО
Рейтинг (из 60)
Допуск
Пропусков
Рейтинг
Практика 1
Практика 2
Практика 3
Практика 4
Практика 5
Практика 6
Практика 7
Практика 8
Практика 9
Практика 10
Практика 11
Практика 12
Практика 13
Практика 14
Практика 15
Практика 16
Лаб. Раб. 1
Лаб. Раб. 2
Лаб. Раб. 3
Лаб. Раб. 4
Лаб. Раб. 5
Лаб. Раб. 6
Контрольная 1
Контрольная 2
Теор. Коллоквиум I
Теор. Коллоквиум II
Инд. Задание 1
Инд. Задание 2
Инд. Задание 3
Инд. Задание 4
Инд. Задание 5
Инд. Задание 6
Инд. Задание 7
Инд. Задание 8
Инд. Задание 9
Лекции
1
Ле Нгок Хынг
0
0
0.0 М-00
2
Лыонг Ван Фо
0
0
0.0 М-00
0
0.0
3
Нго Тхань Тхао
0
0
0.0 М-00
4
До Тхи Тху Хиен
0
0
0.0 М-00
0
0.0
5
Лыонг Тху Хыонг
0
0
0.0 М-00
6
Фан Ван Тунг
0
0
0.0 М-00
0
0.0
7
Нгуен Конг Хоан
0
0
0.0 М-00
8
Нгуен Суан Ван
0
0
0.0 М-00
0
0
0.0
9
Ву Конг Ханг
0
0
0.0 М-00
10
Ву Куанг Дык
0
0
0.0 М-00
0
0.0
11
Хо Ван Куинь
0
0
0.0 М-00
12
Ву Дык Чунг
0
0
0 М-00
0
0
13
Во Динь Кует
0
0
0 М-00
14
До Дык Тьен
0
0
0 М-00
0
0
15
До Тхи Зунг
0
0
0 М-00
16
0
0
0
М-00
0
0
17
0
0
0 М-00
18
0
0
М-00
max
60
0
Второе начало
термодинамики
Первое начало
термодинамики
Кминематика
Динамика
Законы сохранения
Динамика
вращательного
движения
Специальная теория
относительности
Законы идеального газа
Распределение
Максвелла, Больцмана
autocard5 - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
autocard5 9 10 695