Ktl-icon-tai-lieu

Bài 1: Xác định tính chất cơ lý của một số loại vật liệu

Được đăng lên bởi manh-hvktqs
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CHỦ YẾU
CỦA MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU
I. Xác định khối lượng thể tích của một số loại vật liệu:
1. Xác định khối lượng thể tích của đá thiên nhiên (TCVN 1772:1987):
a. Ý nghĩa của khối lượng thể tích (ρv ) của đá:
Khối lượng thể tích của đá là khối lượng của
một đơn vị thể tích đá ở trạng thái tự nhiên, kể các lỗ
rỗng.
-ρv dùng để xác định độ đặc và độ rỗng của đá.
ρv có liên quan đến các tính chất của đá, nhất là
cường độ và tính dẫn nhiệt. ρv của đá càng nhỏ thì độ
rỗng càng lớn, cường độ và tính dẫn nhiệt càng thấp,
như vậy ρv của đá có liên quan với phẩm chất của đá
và liên quan đến việc tính khối lượng đá khi vận
chuyển vì vậy cần phải xác định chỉ tiêu này.
Hình 1-1: Tủ sấy
Muốn xác định ρv của đá phải lấy mẫu, rồi xác
định thể tích và khối lượng mẫu. Mẫu đá có thể có
quy cách hoặc không có quy cách nhất định. Cách
xác định thể tích của hai loại mẫu đá đó khác nhau.
Người ta thưòng chế tạo mẫu có quy cách rõ ràng
để việc xác định đơn giản hơn. Dưới đây trình bày
cách xác định ρv của loại mẫu đá này.
b. Dụng cụ thử và thiết bị thử:
-Tủ sấy (hình 1-1)
Hình 1-2: Cân kỹ thuật
-Cân kỹ thuật (hình 1-2)
-Thước kẹp (hình 1-3)
c.Tiến hành thử:
Tiến hành thử theo trình tự sau:
-Sấy khô mẫu trong tủ sấy ở nhiệt độ
105÷110oC cho tới khi khối lượng không đổi
(khối lượng không đổi là khi chênh lệch giữa 2 lần
cân mẫu không vượt quá 0,1% khối lượng mẫu,
thời gian giữa 2 lần cân mẫu cuối cùng không ít
hơn 3 giờ.
-Cân khối lượng mẫu đã sấy khô hoàn toàn:
Hình 1-3: Thước kẹp
m(g)
-Dùng thước kẹp để đo kích thước của mẫu
với độ chính xác đến 0,1mm.
Để xác định diện tích mặt đáy (trên hoặc dưới) của mẫu hình khối (vuông
hoặc khối chữ nhật) thì lấy giá trị trung bình chiều dài của mỗi cặp cạnh song song.
Sau đó lấy tích của hai giá trị trung bình.
-Diện tích của mỗi đáy mẫu hình trụ được xác định theo số trung bình của hai
đường kính thẳng góc với nhau.
1

-Diện tích mặt cắt ngang của mẫu hình trụ lấy bằng giá trị trung bình của diên
tích đáy trên và đáy dưới.
-Diện tích mặt cắt ngang của mẫu hình khối lấy bằng giá trị trung bình của
cạnh đáy trên và cạnh đáy dưới; sau đó nhân hai giá trị trung bình của hai cạnh kế
tiếp nhau.
-Chiều cao của mẫu hình trụ lấy bằng giá trị trung bình của trị số đo chiều cao
thành trụ ở các điểm trên phần tư chu vi đáy.
-Chiều cao của mẫu hình khối lấy bằng giá trị trung bình của chiều cao mẫu ở
bốn cạnh đứng.
-Thể tích của các mẫu tính bằng số nhân diện tích mặt cắt ngang với chiều
cao.
d. Tính kết quả:
Khối ...
Bài 1: XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHT CƠ LÝ CH YU
CA MT S LOI VT LIU
I. Xác định khi lượng th tích ca mt s loi vt liu:
1. Xác định khi lượng th tích ca đá thiên nhiên (TCVN 1772:1987):
a. Ý nghĩa ca khi lượng th tích (ρ
v
) ca đá:
Hình 1-1: T sy
Khi lượng th tích ca đá là khi lượng ca
mt đơn v th tích đá trng thái t nhiên, k các l
rng.
-ρ
v
dùng để xác định độ đặc và độ rng ca đá.
ρ
v
có liên quan đến các tính cht ca đá, nht là
cường độ và tính dn nhit. ρ
v
ca đá càng nh thì độ
rng càng ln, cường độ và tính dn nhit càng thp,
như vy ρ
v
ca đá có liên quan vi phm cht ca đá
và liên quan đến vic tính khi lượng đá khi vn
chuyn vì vy cn phi xác định ch tiêu này.
Mun xác định ρ
v
ca đá phi ly mu, ri xác
định th tích và khi lượng mu. Mu đá có th
quy cách hoc không có quy cách nht định. Cách
xác định th tích ca hai loi mu đá đó khác nhau.
Người ta thưòng chế to mu có quy cách rõ ràng
để vic xác định đơn gin hơn. Dưới đây trình bày
cách xác định ρ
v
ca loi mu đá này.
Hình 1-2: Cân k thut
b. Dng c th và thiết b th:
-T sy (hình 1-1)
-Cân k thut (hình 1-2)
-Thước kp (hình 1-3)
c.Tiến hành th:
Hình 1-3: Thước kp
Tiến hành th theo trình t sau:
-Sy khô mu trong t sy nhit độ
105÷110
o
C cho ti khi khi lượng không đổi
(khi lượng không đổi là khi chênh lch gia 2 ln
cân mu không vượt quá 0,1% khi lượng mu,
thi gian gia 2 ln cân mu cui cùng không ít
hơn 3 gi.
-Cân khi lượng mu đã sy khô hoàn toàn:
m(g)
-Dùng thước kp để đo kích thước ca mu
vi độ chính xác đến 0,1mm.
Để xác định din tích mt đáy (trên hoc dưới) ca mu hình khi (vuông
hoc khi ch nht) thì ly giá tr trung bình chiu dài ca mi cp cnh song song.
Sau đó ly tích ca hai giá tr trung bình.
-Din tích ca mi đáy mu hình tr được xác định theo s trung bình ca hai
đường kính thng góc vi nhau.
1
Bài 1: Xác định tính chất cơ lý của một số loại vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 1: Xác định tính chất cơ lý của một số loại vật liệu - Người đăng: manh-hvktqs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài 1: Xác định tính chất cơ lý của một số loại vật liệu 9 10 421