Ktl-icon-tai-lieu

Bài 2: Xác định tính chất cơ lý của xi măng Pooc Lăng

Được đăng lên bởi manh-hvktqs
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2: XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA
XI MĂNG POOC LĂNG
I. Xác định một số tính chất vật lý của bột xi măng:
1. Xác định khối lượng thể tích của bột xi măng (TCVN 4030:1985):
a. Ý nghĩa của khối lượng thể tích của bột xi măng:
Khối lượng thể tích của bột xi măng cũng là một chỉ tiêu cần biết khi tính cấp
phối bê tông. Trong quá trình cất giữ, xi măng hút ẩm và dần dần vón cục, khối
lượng thể tích của bột xi măng cũng biến đổi, vì vậy phải xác định lại khối lượng
thể tích của bột xi măng.
b. Dụng cụ và thiết bị thử:
- Phễu tiêu chuẩn (hình 2-1);
- Ống đong 1lít;
- Tủ sấy;
- Cân kỹ thuật
- Thước lá.
c. Tiến hành thử:
Tiến hành thử theo trình tự sau:
-Sấy khô và cân ống đong.
-Sấy khô bột xi măng 2 giờ ở nhiệt độ 105o
110 C.
Hình 2-1: Phễu tiêu chuẩn
-Để bột xi măng nguội bằng nhiệt độ trong 1.Miệng phễu; 2. Nắp đóng mở
phòng.
3.Giá đỡ ; 4.Ống đong; 5.Bệ đỡ.
- Đặt ống dưới phễu tiêu chuẩn (hình 2-1),
để miệng ống cách nắp đóng mở ở đuôi phễu 50mm, đổ bột xi măng đã sấy khô
vào phễu.
-Mở nắp đóng mở của phễu để bột xi măng chảy xuống ống đong đầy có
ngọn.
-Dùng thước lá gạt bột xi măng từ giữa ngọn sang hai bên cho bằng miệng
ống.
-Cân ống dựng bột xi măng. Chú ý gạt nhẹ nhàng, để bột xi măng không bị
chấn động và sụt xuống.
d. Tính kết quả:
Khối lượng thể tích của bột xi măng tính bằng kg/m3 chính xác tới 10kg/m3
theo công thức sau đây:
m
ρ v = ( kg / m 3 )
V
Trong đó:
m- Khối lượng xi măng trong ống đong, kg
V- Thể tích ống đong, m3( V=0,001m3).
Khối lượng lượng thể tích của xi măng là trị số trung bình cộng của hai kết
quả thí nghiệm.
e. Báo cáo kết quả thí nghiệm:
Báo cáo kết quả thí nghiệm theo mẫu dưới đây ( bảng 2-1)
21

3

Khối lượng thể tích của bột xi măng (kg/m )
Lần thứ nhất
Lần thứ hai
Trị số trung bình

Bảng 2-1
Ghi chú

kg/m3
Khối lượng lượng thể tích của xi măng ρv=
Lưu ý:
Khi không có phễu tiêu chuẩn thì có thể xác định khối lượng thể tích của bột
xi măng bằng phương pháp đơn giản chỉ bằng ống đong, thước và cân sau khi đã
sấy khô
2. Xác định độ mịn của bột xi măng (TCVN 4030:1985):
a. Ý nghĩa của độ mịn của xi măng:
Độ mịn ảnh hưởng đến nhiều tính chất của xi măng. Xi măng càng mịn thì tốc
độ thủy hóa với nước càng nhanh, thời gian đông kết càng ngắn, tốc độ rắn chắc
cũng tăng lên, tính giữ nước tốt và cường độ chịu lực càng cao. Độ mịn là một chỉ
tiêu đánh giá chất lượng của xi măng và chỉ tiêu này cũng thay đổi theo thời gian
lưu giữ trong kho.
b. Thiết bị thử:
- Sàng có kích thước lỗ 0,08mm.
- Cân kỹ thuật
- Tủ sấy
c. Tiến hành thử:
Tiế...
Bài 2: XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHT CƠ LÝ CA
XI MĂNG POOC LĂNG
I. Xác định mt s tính cht vt lý ca bt xi măng:
1. Xác định khi lượng th tích ca bt xi măng (TCVN 4030:1985):
a. Ý nghĩa ca khi lượng th tích ca bt xi măng:
Khi lượng th tích ca bt xi măng cũng là mt ch tiêu cn biết khi tính cp
phi bê tông. Trong quá trình ct gi, xi măng hút m và dn dn vón cc, khi
lượng th tích ca bt xi măng cũng biến đổi, vì vy phi xác định li khi lượng
th tích ca bt xi măng.
b. Dng c và thiết b th:
- Phu tiêu chun (hình 2-1);
- ng đong 1lít;
- T sy;
- Cân k thut
- Thước lá.
c. Tiến hành th:
Tiến hành th theo trình t sau:
-Sy khô và cân ng đong.
-Sy khô bt xi măng 2 gi nhit độ 105-
110
o
C.
-Để bt xi măng ngui bng nhit độ trong
phòng.
- Đặt ng dưới phu tiêu chun (hình 2-1),
để ming ng cách np đóng m đuôi phu 50mm, đổ bt xi măng đã sy khô
vào phu.
Hình 2-1: Phu tiêu chun
1.Ming phu; 2. Np đóng m
3.Giá đỡ ; 4.ng đong; 5.B đỡ.
-M np đóng m ca phu để bt xi măng chy xung ng đong đầy có
ngn.
-Dùng thước lá gt bt xi măng t gia ngn sang hai bên cho bng ming
ng.
-Cân ng dng bt xi măng. Chú ý gt nh nhàng, để bt xi măng không b
chn động và st xung.
d. Tính kết qu:
Khi lượng th tích ca bt xi măng tính bng kg/m
3
chính xác ti 10kg/m
3
theo công thc sau đây:
)/(
3
mkg
V
m
v
=
ρ
Trong đó:
m- Khi lượng xi măng trong ng đong, kg
V- Th tích ng đong, m
3
( V=0,001m
3
).
Khi lượng lượng th tích ca xi măng là tr s trung bình cng ca hai kết
qu thí nghim.
e. Báo cáo kết qu thí nghim:
Báo cáo kết qu thí nghim theo mu dưới đây ( bng 2-1)
21
Bài 2: Xác định tính chất cơ lý của xi măng Pooc Lăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 2: Xác định tính chất cơ lý của xi măng Pooc Lăng - Người đăng: manh-hvktqs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài 2: Xác định tính chất cơ lý của xi măng Pooc Lăng 9 10 154