Ktl-icon-tai-lieu

Bài 4 : XÁC ĐỊNH CẤP PHỐI BÊ TÔNG

Được đăng lên bởi do-quoc-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 10347 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Bài 4 : XÁC ĐỊNH CẤP PHỐI BÊ TÔNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRA BẢNG KẾT HỢP VỚI THỰC NGHIỆM
I. Khái quát chung:
1.Ý nghĩa của việc xác định cấp phối bê tông:
Xác định cấp phối bê tông là tìm ra tỷ lệ hợp lý các loại nguyên vật liệu
nước, xi măng, cát, đá hoặc sỏi cho 1m3 bê tông để đạt các chỉ tiêu kỹ thuật và
kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường.
2. Các cách biểu thị cấp phối bê tông:
Thành phần của bêtông thường được biểu thị khối lượng xi măng (kg) và
thể tích cốt liệu(m3) nước(l). Cũng có thể biểu thị bằng tỷ lệ về khối lượng (hoặc
thể tích) trên một đơn vị khối lượng (hoặc thể tích) xi măng. Nếu trộn bê tông
trong phòng thí nghiệm, hoặc tại trạm trộn có hệ thống định lượng tự động thì
cấp phối bê tông được biểu thị bằng khối lượng các loại vật liệu dùng trong 1m3
bê tông (kg)
3.Các cách xác định cấp phối bê tông:
Để xác định cấp phối bê tông có thể thực hiện bằng 2 phương pháp
-Xác định cấp phối bê tông bằng phương pháp tính toán kết hợp với thực
nghiệm
-Xác định cấp phối bê tông bằng phương pháp tra bảng kết hợp với thực
nghiệm
Trong nội dung giáo trình lý thuyết đã trình bày cách xác định cấp phối
bêtông bằng phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm. Nội dung phần
hướng dẫn thí nghiệm sẽ giới thiệu cách xác định cấp phối bê tông bằng phương
pháp tra bảng kết hợp với thực nghiệm.
II. Xác định cấp phối bê tông bằng phương pháp tra bảng kết hợp với
thực nghiệm:
1. Nguyên tắc của phương pháp:
Căn cứ vào điều kiện cơ bản về nguyên vật liệu, độ sụt và mác bê tông yêu
cầu ta sử dụng bảng tra để xác định sơ bộ thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông x
sau đó tiến hành kiểm tra bằng thực nghiệm theo vật liệu thực tế sẽ thi công trên
công trường và điều chỉnh để có cấp phối bê tông phù hợp nhất.
2.Các bước thực hiện:
Bước 1: Tra bảng để xác định sơ bộ thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông.
Căn cứ vào:
-Loại mác xi măng
-Độ sụt
-Cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu (Dmax)
-Mác bê tông
Để tra bảng xác định sơ bộ thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông (các bảng từ
4-2 đến 4-13)
Sau khi tra bảng tìm được thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông cần lập 3
thành phần định hướng.
- Thành phần 1 (thành phần cơ bản) như đã tra bảng .
50

- Thành phần 2 là thành phần tăng 10% xi măng so với lượng xi măng ở
thành phần 1. Lượng nước như thành phần 1.Thành phần cốt liệu lớn và nhỏ
cũng tính lại theo lương xi măng và lượng nước đã hiệu chỉnh.
-Thành phần 3 là thành phần giảm 10% xi măng so với lượng xi măng ở
thành phần 1. Lượng nước như thành phần 1. Thành phần cốt liệu lớn và n...
Bài 4 : XÁC ĐỊNH CP PHI BÊ TÔNG
BNG PHƯƠNG PHÁP TRA BNG KT HP VI THC NGHIM
I. Khái quát chung:
1.Ý nghĩa ca vic xác định cp phi bê tông:
Xác định cp phi bê tông là tìm ra t l hp lý các loi nguyên vt liu
nước, xi măng, cát, đá hoc si cho 1m
3
bê tông để đạt các ch tiêu k thut và
kinh tế phù hp vi điu kin thc tế ti công trường.
2. Các cách biu th cp phi bê tông:
Thành phn ca bêtông thường được biu th khi lượng xi măng (kg) và
th tích ct liu(m
3
) nước(l). Cũng có th biu th bng t l v khi lượng (hoc
th tích) trên mt đơn v khi lượng (hoc th tích) xi măng. Nếu trn bê tông
trong phòng thí nghim, hoc ti trm trn có h thng định lượng t động thì
cp phi bê tông được biu th bng khi lượng các loi vt liu dùng trong 1m
3
bê tông (kg)
3.Các cách xác định cp phi bê tông:
Để xác định cp phi bê tông có th thc hin bng 2 phương pháp
-Xác định cp phi bê tông bng phương pháp tính toán kết hp vi thc
nghim
-Xác định cp phi bê tông bng phương pháp tra bng kết hp vi thc
nghim
Trong ni dung giáo trình lý thuyết đã trình bày cách xác định cp phi
bêtông bng phương pháp tính toán kết hp vi thc nghim. Ni dung phn
hướng dn thí nghim s gii thiu cách xác định cp phi bê tông bng phương
pháp tra bng kết hp vi thc nghim.
II. Xác định cp phi bê tông bng phương pháp tra bng kết hp vi
thc nghim:
1. Nguyên tc ca phương pháp:
Căn c vào điu kin cơ bn v nguyên vt liu, độ st và mác bê tông yêu
cu ta s dng bng tra để xác định sơ b thành phn vt liu cho 1m
3
bê tông x
sau đó tiến hành kim tra bng thc nghim theo vt liu thc tế s thi công trên
công trường và điu chnh để có cp phi bê tông phù hp nht.
2.Các bước thc hin:
Bước 1: Tra bng để xác định sơ b thành phn vt liu cho 1m
3
bê tông.
Căn c vào:
-Loi mác xi măng
-Độ st
-C ht ln nht ca ct liu (D
max
)
-Mác bê tông
Để tra bng xác định sơ b thành phn vt liu cho 1m
3
bê tông (các bng t
4-2 đến 4-13)
Sau khi tra bng tìm được thành phn vt liu cho 1m
3
bê tông cn lp 3
thành phn định hướng.
- Thành phn 1 (thành phn cơ bn) như đã tra bng .
50
Bài 4 : XÁC ĐỊNH CẤP PHỐI BÊ TÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 4 : XÁC ĐỊNH CẤP PHỐI BÊ TÔNG - Người đăng: do-quoc-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài 4 : XÁC ĐỊNH CẤP PHỐI BÊ TÔNG 9 10 705