Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo quá trình thiết bị

Được đăng lên bởi Suffering Love
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 31485 lần   |   Lượt tải: 218 lần
BÀI 1: SẤY ĐỐI LƯU
1. Mục tiêu.
- Vận hành được hệ thống thiết bị sấy.
- Tính toán được các thông số sấy: tốc độ sấy đẳng tốc, độ ẩm tới hạn, độ ẩm cân
-

bằng, thời gian sấy đẳng tốc và giảm tốc.
Xây dựng đường cong sấy và đường cong tốc độ sấy dựa trên số liệu thực

nghiệm.
2. Cơ sở lý thuyết.
2.1. Định nghĩa.
Sấy đối lưu là quá trình tách ẩm ra khỏi vật liệu bằng cách cấp nhiệt cho ẩm
bay hơi.Trong đó, cả hai quá trình truyền nhiệt và truyền ẩm đều được thực hiện
bằng phương pháp đối lưu.
2.2.

Đặc trưng của quá trình sấy.

Quá trình sấy diễn ra rất phức tạp, đặc trưng cho tính không thuận nghịch và
không ổn định. Nó diễn ra đồng thời 4 quá trình: truyền nhiệt cho vật liệu, dẫn ẩm
trong lòng vật liệu, chuyển pha và tách ẩm vào môi trường xung quanh.
2.3.

Tốc độ sấy theo cân bằng nhiệt của quá trình sấy.

Lượng nhiệt do dòng tác nhân sấy cung cấp cho khoảng thời gian d τ
dQ = α F(t – θ ¿ dτ

(1)

Nhiệt này được tiêu hao để
G0 C o +Ga C a ¿ dθ

-

Đun nóng vật liêu: (

-

Bay hơi ẩm và quá nhiệt hơi:

[ r +C h (t−t h )] d Ga

(2)
(3)

Trong đó: α : hệ số cấp nhiệt từ tác nhân sấy vào vật liệu sấy (W/m2độ)
F: bề mặt vật liệu (m2)
t,

θ , th :
Go ,C o
Ga ,C a :

nhiệt độ tác nhân sấy, vật liệu và hơi bão hòa (độ)
: khối lượng và nhiệt dung của vật liệu sấy (kg; j/kgđộ)
khối lượng và nhiệt dung của ẩm (kg; j/kgđộ)

r: ẩn nhiệt hóa hơi của ẩm (j/kg)
Page 1

Ch :

nhiệt dung riêng của hơi ẩm (j/kgđộ)

Lượng ẩm bốc hơi trong thời gian d τ :
d Ga=d ( Go U )=G o dU

(4)

U: hàm ẩm (hay độ ẩm) của vật liệu, tính theo vật liệu khô (kg ẩm/kg vật liệu khô)
Từ (1), (2), (3) và (4), thiết lập cân bằng nhiệt:
t −t h
r+ Ch ¿ dU
αF ( t−θ ) dτ=( G o C o +Ga C a) dθ+Go ¿

Từ (5) rút ra: được biểu thức tốc độ sấy

(5)

dU
dτ theo cân bằng nhiệt

t −t h
r +Ch ¿
¿
Go¿
dU
=
dt

αF (t−τ )−[ G o C o +Ga C a ]
¿

Đây là biểu thức tốc độ sấy
2.4.

dθ
dτ

dU
dt theo cân bằng nhiệt

Phương trình cơ bản của động học quá trình sấy.

Theo phương trình truyền ẩm từ vật liệu vào tác nhân sấy:
d Ga=k p F ( p m− p ) dτ

Với:

kp

: hệ số truyền ẩm trong pha khí (kg/m2.h. ∆ p)

pm

, p: áp suất của hơi ẩm trên bề mặt vật liệu và trong pha khí (mmHg hay

at)
Thay

(7)

Ga=Go U

vào (7) và biến đổi ta có:
dU k p F
=
( p − p ) (8)
dτ
Go m

Page 2

Khi hơi ẩm không bị quá nhiệt (tức t=

th

) thì biểu thức (5) được biến đổi

thành:

(

C o +C a

Ga
dθ
dU dQ
Go +r Go
=
F=qF (9)
Go
dτ
dτ Fdτ

)

q: cường độ dòng điện hay mật độ dòng điện
Ga
G
V
=U a =ρ o C o +C a U =C o =Ra
Go
Vo
F

Đặt:
Với:

...
BÀI 1: SẤY ĐỐI LƯU
1. Mục tiêu.
- Vận hành được hệ thống thiết bị sấy.
- Tính toán được các thông số sấy: tốc độ sấy đẳng tốc, độ ẩm tới hạn, độ ẩm cân
bằng, thời gian sấy đẳng tốc và giảm tốc.
- Xây dựng đường cong sấy đường cong tốc độ sấy dựa trên số liệu thực
nghiệm.
2. Cơ sở lý thuyết.
2.1. Định nghĩa.
Sấy đối lưu quá trình tách ẩm ra khỏi vật liệu bằng cách cấp nhiệt cho ẩm
bay hơi.Trong đó, cả hai quá trình truyền nhiệt truyền ẩm đều được thực hiện
bằng phương pháp đối lưu.
2.2. Đặc trưng của quá trình sấy.
Quá trình sấy diễn ra rất phức tạp, đặc trưng cho tính không thuận nghịch
không ổn định. diễn ra đồng thời 4 quá trình: truyền nhiệt cho vật liệu, dẫn ẩm
trong lòng vật liệu, chuyển pha và tách ẩm vào môi trường xung quanh.
2.3. Tốc độ sấy theo cân bằng nhiệt của quá trình sấy.
Lượng nhiệt do dòng tác nhân sấy cung cấp cho khoảng thời gian d
τ
dQ =
α
F(t –
θ ¿
(1)
Nhiệt này được tiêu hao để
- Đun nóng vật liêu: (
G
0
C
o
+G
a
C
a
¿
(2)
- Bay hơi ẩm và quá nhiệt hơi:
[
r+C
h
(tt
h
)
]
d G
a
(3)
Trong đó:
α
: hệ số cấp nhiệt từ tác nhân sấy vào vật liệu sấy (W/m
2
độ)
F: bề mặt vật liệu (m
2
)
t,
θ , t
h
:
nhiệt độ tác nhân sấy, vật liệu và hơi bão hòa (độ)
G
o
,C
o
: khối lượng và nhiệt dung của vật liệu sấy (kg; j/kgđộ)
G
a
,C
a
:
khối lượng và nhiệt dung của ẩm (kg; j/kgđộ)
r: ẩn nhiệt hóa hơi của ẩm (j/kg)
Page 1
Bài báo cáo quá trình thiết bị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo quá trình thiết bị - Người đăng: Suffering Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Bài báo cáo quá trình thiết bị 9 10 430