Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo khoa học thủy lợi

Được đăng lên bởi Đức Tuấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐỘ VÀ TÍNH BỀN CHO BÊ TÔNG SỬ DỤNG
TRONG CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG BẢO VỆ MÁI ĐÊ BIỂN
Nguyễn Quang Phú1, Đỗ Đoàn Dũng1

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu việc sử dụng kết hợp phụ gia khoáng hoạt tính siêu mịn và phụ gia siêu
dẻo trong thành phần bê tông để tăng cường độ và tính bền cho bê tông sử dụng trong các kết cấu
kè lát mái bảo vệ đê biển. Cấp phối bê tông có sử dụng kết hợp 20% Tro bay và 10% Silica fume
với 0,5% phụ gia siêu dẻo giảm nước bậc cao HWR100, CP5-F20S10P0,5 bê tông đạt cường độ ở tuổi
28 ngày là 49MPa, độ thấm ion Clo sau 6 tháng tại điểm đo vào sâu bên trong bê tông 4cm là
0,022% thỏa mãn các yêu cầu về độ đặc chắc, độ bền cao cho bê tông.
Từ khóa: Bê tông tính năng cao; Tro bay; Muội silic; Phụ gia; Phụ gia siêu dẻo.
1. MỞ ĐẦU1

Trong các loại xâm thực bê tông bảo vệ mái

Các công trình bảo vệ bờ biển như kè đê

đê biển phải kể đến việc thấm của ion Clo vào

biển phải chịu các tác động hóa học, tác động

kết cấu bê tông, nó kết hợp với Fe tạo ra FeCl3

cơ học từ nước biển, sóng biển làm hư hỏng,

và tăng thể tích, gây nội ứng suất, làm nứt nẻ

xâm thực bê tông của kết cấu bảo vệ mái đê.

bê tông, đặc biệt khi lớp bê tông bảo vệ cốt

Việc chịu tác động từ nước biển, sóng biển

thép bị nứt nẻ thì nước biển thấm vào bê tông,

trong một thời gian dài khiến cho tuổi thọ của

hiện tượng xâm thực bê tông và cốt thép xảy ra

công trình giảm, phá hủy các công trình. Ngoài

sẽ nhanh và mạnh hơn. Khi đó, hiện tượng xâm

ra, đặc điểm khí hậu của nước ta cũng gây ra

thực của môi trường biển sẽ xảy ra mạnh hơn,

những tác động tiêu cực lên các kết cấu bê tông

làm phá hủy các kết cấu bê tông một cách

làm việc trong môi trường biển. Khi điều này

nhanh chóng.

xảy ra, thì những tác động tiêu cực tới từ môi

Việc sử dụng một loại bê tông có tính bền

trường biển không được kiểm soát, hậu quả tác

cao vào thi công các kết cấu bảo vệ mái đê biển

động đến an ninh - kinh tế - xã hội của các khu

là rất cần thiết, trong nghiên cứu đã sử dụng

hưởng lợi vùng ven biển là rất lớn.Vì vậy, việc

loại bê tông thay thế một phần xi măng bằng

nghiên cứu các nguyên nhân gây ra hư hỏng

phụ gia khoáng siêu mịn là Silica fume kết hợp

cho bê tông đê biển và tìm ra được các giải

với Tro bay trong thành phần bê tông nhằm

pháp nhằm tăng độ bền cho bê tông của kết cấu

nâng cao độ bền cho các kết cấu bê tông bảo vệ

bảo vệ mái đê biển, tăng khả năng chống lại

mái đê biển.

những tác động của môi trường biển là vô cùng

2. VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM

cấp thiết đố...
KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 49 (6/2015)
8
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐỘ VÀ TÍNH BỀN CHO BÊ TÔNG SỬ DỤNG
TRONG CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG BẢO VỆ MÁI ĐÊ BIỂN
Nguyễn Quang Phú
1
, Đỗ Đoàn Dũng
1
Tóm tắt: Bài báo giới thiệu việc sử dụng kết hợp phụ gia khoáng hoạt tính siêu mịn và phụ gia siêu
dẻo trong thành phần tông để tăng cường độ tính bền cho tông sử dụng trong các kết cấu
lát mái bảo vệ đê biển. Cấp phối tông sử dụng kết hợp 20% Tro bay và 10% Silica fume
với 0,5% phụ gia siêu dẻo giảm nước bậc cao HWR100, CP5-F
20
S
10
P
0,5
bê tông đạt cường độ ở tuổi
28 ngày 49MPa, độ thấm ion Clo sau 6 tháng tại điểm đo vào sâu bên trong tông 4cm
0,022% thỏa mãn các yêu cầu về độ đặc chắc, độ bền cao cho bê tông.
Từ khóa: Bê tông tính năng cao; Tro bay; Muội silic; Phụ gia; Phụ gia siêu dẻo.
1. MỞ ĐẦU
1
Các công trình bảo vệ b biển như đê
biển phải chịu c tác động a học, tác động
học từ nước biển, sóng biển làm hỏng,
m thực ng của kết cấu bảo vệ mái đê.
Việc chịu tác động từ nước biển, sóng biển
trong một thời gian i khiến cho tuổi thcủa
ng trình giảm, phá hủy các công trình. Ngoài
ra, đặc điểm khậu của nước ta cũng y ra
những tác động tiêu cực lên các kết cấu bê tông
làm việc trong i trường biển. Khi điều y
xảy ra, thì những tác động tiêu cực tới tmôi
trường biển không được kiểm soát, hậu quả tác
động đến an ninh - kinh tế - hội của c khu
hưởng lợi vùng ven biển rất lớn.Vì vậy, việc
nghiên cứu các nguyên nhân gây ra hỏng
cho tông đê biển m ra được các giải
pháp nhằmng độ bền cho bê tông của kết cấu
bảo vệ mái đê biển, tăng khả năng chống lại
những tác động của môi trường biển ng
cấp thiết đối với Việt Nam.
1
Đại học Thủy lợi.
Trong các loại m thực bê tông bảo vệ mái
đê biển phải kể đến việc thấm của ion Clo o
kết cấu tông, nó kết hợp với Fe tạo ra FeCl
3
tăng thể ch, y nội ng suất, làm nứt nẻ
tông, đặc biệt khi lớp tông bảo vệ cốt
thép bị nứt nẻ tnước biển thấm o ng,
hiện tượng xâm thực tông cốt thép xảy ra
sẽ nhanh mạnh hơn. Khi đó, hiện tượng xâm
thực của môi trường biển sẽ xảy ra mạnh hơn,
làm phá hủy các kết cấu tông một ch
nhanh chóng.
Việc sử dụng một loại tông có tính bền
cao vào thi công các kết cấu bảo vệ mái đê biển
rất cần thiết, trong nghiên cứu đã s dụng
loại tông thay thế một phần xi măng bằng
phụ gia khoáng siêu mịn Silica fume kết hợp
với Tro bay trong thành phần bê tông nhằm
nâng cao độ bền cho các kết cấu tông bảo vệ
mái đê biển.
2. VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM
2.1. Xi măng
Sử dụng xi măng Vicem Bút Sơn PC40. Kết
quả thí nghiệm xi măng được thể hiện như trong
bảng 1.
Bài báo khoa học thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo khoa học thủy lợi - Người đăng: Đức Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài báo khoa học thủy lợi 9 10 161