Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng btct1

Được đăng lên bởi Cao Quang Hiển
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG

(PHAÀN 1: CAÁU KIEÄN CÔ BAÛN)

1

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiêu chuẩn TCXDVN 356 : 2005. Kết cấu bê tông
và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
Tiêu chuẩn thiết kế 2737-95 Tải trọng và tác động
GS.TS. Nguyễn Đình Cống. Nhà xuất bản xây dựng
2008. Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt
thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356 : 2005 (1&2)
Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình
Cống. Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện
cơ bản. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2006.
M. Nadim Hassoun, Structural Concrete - Theory
and Design, Addison-Wesley, 1998

2

3

NỘI DUNG

1.1. THẾ NÀO LÀ BÊTÔNG CỐT THÉP
1.2. PHÂN LOẠI BÊ TÔNG CỐT THÉP
1.3. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG

4

1.1. THẾ NÀO LÀ BÊTÔNG CỐT THÉP
1.1.1. Khái quát
Chịu kéo

Đặc
trưng

Chịu nén

Chịu cắt

Độ bền

Chịu lửa

Bê tông

Kém

Tốt

Trung bình

Tốt

Tốt

Cốt thép

Tốt

Tốt

Tốt

Bị ăn mòn kém

BTCT là một loại vật liệu xây dựng phức hợp do bêtông và cốt thép
cùng cộng tác chịu lực với nhau
T a ûi tro ïn g

Đặt cốt thép vào vùng kéo

P0

T a ûi t ro ïn g

T h ô ù c h òu n e ùn

1

P > > P0
M ie àn c h òu n e ùn

L ô ùp t ru n g h o øa
h

L ô ùp tru n g h o øa

T h ô ù c h òu k e ùo

K h e n ö ùt

DẦM BÊTÔNG

K h e n ö ùt
T h ô ù c h òu k e ùo 1

b

C o á t t h e ùp d o ïc

1 -1

DẦM BÊTÔNG CỐT THÉP
5

N
coát theùp doïc
chòu neùn

Đặt cốt thép vào vùng nén để tăng
khả năng chịu lực và giảm kích
thước tiết diện.

Rb
RscΑ's

CỘT BÊTÔNG CỐT THÉP

Cốt thép tham gia chịu nén cùng
bêtông. Sức chịu nén của cốt thép
cũng tốt bằng sức chịu kéo

6

1.1.2. CÁC LÝ DO ĐỂ BÊTÔNG VÀ CỐT THÉP CÓ THỂ
CÙNG CỘNG TÁC CHỊU LỰC
Nhờ có lực dính mà có thể truyền lực qua lại giữa bêtông và cốt
thép, khai thác cường độ cốt thép, hạn chế bề rộng khe nứt.
Giữa BT và CT không xảy ra phản ứng hóa học
Hệ số giãn nở nhiệt của BT và CT gần bằng nhau.
Bê tông giữ cho cốt thép khỏi bị ăn mòn

7

1.2. PHÂN LOẠI BÊ TÔNG CỐT THÉP
THEO PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG
BTCT

BTCT

BTCT

TOÀN KHỐI

LẮP GHÉP

BÁN LẮP GHÉP

8

THEO TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
KHI CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG
BTCT

BTCT

THƯỜNG

ỨNG LỰC TRƯỚC

P

Tải trọng

Bê tông

Bê tông
Cốt thép
Vết nứt

Tải trọng

P
Cáp ULT

Hạn chế vết
nứt

9

THEO TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
KHI CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG

BTCT
THÖÔØNG

BTCT
ÖÙNG SUAÁT
TRÖÔÙC

10

SAØN BTCT ÖÙNG SUAÁT TRÖÔÙC CAÊNG SAU 11

1.3. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG
1.3.1 Ưu điểm
Khả năng chiụ lực lớn,
lớn, chịu tốt các tải trọng động .
Vừa bền vừa ít tốn tiền bảo dưỡng
Chịu lửa tốt .
Có kh...
BÀI GINGBÀI GING
TRƯỜNG ĐẠI HC KIN TRÚC TP.HCM
KHOA XÂY DNG
BÀI GINGBÀI GING
1
(PHAÀN 1: CAÁU KIEÄN BAÛN)(PHAÀN 1: CAÁU KIEÄN BAÛN)
bài giảng btct1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng btct1 - Người đăng: Cao Quang Hiển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
bài giảng btct1 9 10 524