Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 2

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2. vật liệu kỹ thuật

Chương 2

Vật liệu kỹ thuật

Chương 2. vật liệu kỹ thuật

2.1 Tớnh chất chung của kim loại và hợp
kim
2.1.1 Cơ tớnh (tớnh chất cơ học của vật liệu)
Là những đặc trưng cơ học biểu thị khả năng
của vật liệu khi chịu tỏc dụng của tải trọng.
Cơ tớnh của vật liệu bao gồm: độ bền, độ cứng,
độ dón dài tương đối, độ dai va chạm.

Chương 2. vật liệu kỹ thuật
a. Độ bền là khả năng của vật liệu chịu tỏc dụng của
ngoại lực mà khụng bị phỏ huỷ. Độ bền cũn gọi
là giới hạn bền.
Ký hiệu:

bằng chữ σ (xich ma).

Cỏc loại độ bền:
+ Độ bền kộo (σk)
+ Độ bền nộn (σn)
+ Độ bền uốn (σu)
+ Độ bền xoắn (σx) …

Chương 2. vật liệu kỹ thuật
Giỏ trị độ bền được tớnh theo cụng thức:

P
σ=
F

(N/mm2).

Giới hạn bền cho phộp [σ].
Giới hạn mà tại đú lực P đạt đến giỏ trị làm
cho thanh kim loại bị phỏ huỷ được gọi là
giới hạn bền cho phộp được ký hiệu [σ].
Điều kiện bền σ  [σ].

Chương 2. vật liệu kỹ thuật

b. Độ cứng là khả năng của vật liệu chống
lại sự biến dạng dẻo cục bộ khi cú ngoại
lực tỏc dụng thụng qua vật nộn.

Cựng một giỏ trị lực nộn biến dạng trờn mẫu
đo càng lớn thỡ độ cứng càng kộm.
Sơ đồ đo độ cứng:

Chương 2. vật liệu kỹ thuật

Cỏc thang đo độ cứng thường dựng.
- Thang đo HB: thường dựng đo cỏc vật cú
độ cứng thấp
- Thang đo HRC: thường dựng đo cỏc vật cú
độ trung bỡnh
Thang đo HV: thường dựng đo cỏc vật cú độ
cứng cao

Chương 2. vật liệu kỹ thuật
c. Độ dón dài tương đối (δ%)
Là tỷ lệ tớnh theo phần trăm giữa lượng dón dài
sau khi kộo l1 và chiều dài ban đầu l0 ; Ký
hiệu: δ%
l1 − l 0
δ=
ì100%
l0

l0, l1 độ dài trước và sau khi kộo tớnh bằng mm
Vật liệu cú độ dón dài tương đối càng lớn thỡ càng
dẻo và ngược lại.

Chương 2. vật liệu kỹ thuật
d. Độ dai va chạm (ak)
Là khả năng chịu tải trọng tỏc dụng đột ngột (tải
trọng va đập) của vật liệu mà khụng bị phỏ
huỷ.Ký hiệu: ak

A
ak =
F làm gẫy mẫu(J)
A: cụng sinh ra khi va đập
F: diện tớch tiết diện mẫu (mm2)
Đơn vị của ak (J/mm2; kJ/m2)

Chương 2. vật liệu kỹ thuật
2.1.2 Lý tớnh
Là tớnh chất vật lý của kim loại thể hiện qua hiện
tượng vật lý khi thành phần hoỏ học của kim
loại đú khụng bị thay đổi.
Lý tớnh của kim loại thể hiện qua: khối lượng
riờng, nhiệt độ núng chảy, tớnh dón nở, tớnh
dẫn nhiệt, tớnh dẫn điện, từ tớnh.
2.1.3 Hoỏ tớnh
Là tớnh chất hoỏ học của kim loại thể hiện qua
khả năng chống lại tỏc dụng hoỏ học của mụi
trường như tớnh chịu ăn mũn, chịu a xớt v.v…

Chương 2. vật liệu kỹ thuật
2.1.4 Tớnh cụng nghệ
Khả năngcủa kim loại và hợp kim cho phộp gia
cụng núng hay nguội dễ hay...