Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 7

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2128 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 7. gia công cắt gọt
Chương 7

gia công kim loại
bằng cắt gọt

Chương 7. gia công cắt gọt

1. Những hiờ̉u biờ́t chung vờ̀ qúa trình
cắt kim loại:
1.1 Các chuyờ̉n đụ̣ng của quá trình cắt
gọt kim loại:
Khi gia cụng cơ khí, phụi và dụng cụ
cắt di chuyờ̉n tương đụ́i với nhau nhờ
những cơ cṍu của máy cụng cụ.
Những chuyờ̉n đụ̣ng làm viợ̀c của máy
cụng cụ chia ra chuyờ̉n đụ̣ng cơ bản
và chuyờ̉n đụ̣ng phụ.

Chương 7. gia công cắt gọt

1.1.1 Chuyờ̉n đụ̣ng cơ bản:
Là chuyờ̉n đụ̣ng sinh ra lực cắt gọt.
Chuyờ̉n đụ̣ng cơ bản chia ra:
- Chuyờ̉n đụ̣ng chính: chuyờ̉n đụ̣ng có tụ́c đụ̣
lớn hơn các chuyờ̉n đụ̣ng khác.
- Chuyờ̉n đụ̣ng bước tiờ́n: là chuyờ̉n đụ̣ng
chạy dao có tụ́c đụ̣ nhỏ hơn chuyờ̉n đụ̣ng
chính.
Viợ̀c cắt gọt thực hiợ̀n phụ́i hợp của 2 chuyờ̉n
đụ̣ng này.

Chương 7. gia công cắt gọt

1.1.2 Chuyờ̉n đụ̣ng phụ:
Là các chuyển đụ̣ng lùi dao, chuyờ̉n
dao.
Chuyờ̉n đụ̣ng phụ khụng tham gia cắt
gọt.
Những phương pháp gia cụng cắt gọt
kim loại thường dùng trong gia cụng
cơ khí: Tiợ̀n, khoan, phay, bào, mài...
Phõn tích các chuyờ̉n đụ̣ng của các
phương pháp gia cụng cắt gọt:

Chương 7. gia công cắt gọt

Chương 7. gia công cắt gọt

1.2 Các thụng sụ́ cơ bản của chờ́ đụ̣
cắt gọt:
1.2.1 Tụ́c đụ̣ cắt
Định nghĩa:
Là đoạn đường đi trong 1 đơn vị thời
gian của 1 điờ̉m trờn bờ̀ mặt gia cụng
hoặc 1 điờ̉m trờn lưỡi cắt của dụng cụ
cắt.
Ký hiợ̀u: V
Đơn vị: m/ph

V=

π .D.n
1000

Chương 7. gia công cắt gọt

Đối với máy có phụi hoặc dụng cụ cắt
quay tròn:
πDn
V=
(m/ph)
1000
Ở đõy:
D. Đường kính của phụi (mm).
n. Sụ́ vòng quay của phụi hoặc dụng cụ
cắt trong 1 phút.

Chương 7. gia công cắt gọt

Đụ́i với máy có dụng cụ cắt hoặc phụi
chuyờ̉n đụ̣ng thẳng:
L
(m/ph)
V=
1000t
Ở đõy:
L. Chiờ̀u dài hành trình (mm)
t. Thời gian của 1 hành trình (ph)

Chương 7. gia công cắt gọt

1.2.2 Lượng chạy dao (bước tiờ́n):
Định nghĩa:
Là khoảng di đụ̣ng của dụng cụ cắt theo
chiờ̀u dọc khi phụi quay 1 vòng.
Ký hiợ̀u: S
Đơn vị: tuỳ phương pháp gia cụng cụ
thờ̉:

Chương 7. gia công cắt gọt

Lượng chạy dao của các phương pháp
gia cụng cắ gọt:
+ Tiợ̀n: S = mm/vòng
+ Phay: Sz ; So (chạy dao vòng)= Sz . Z;
Sph
+ Bào: S = mm/htk
+ Mài:
+ Khoan, khoét, doa:
+ Mài

Chương 7. gia công cắt gọt

1.2.3 Chiờ̀u sõu cắt:
Định nghĩa:
Là khoảng cách giữa mặt cõ̀n được
gia cụng và mặt đã gia cụng sau 1
lượt dụng cụ cắt thực ...
Ch¬ng 7. gia c«ng c¾t gät
Ch¬ng 7
gia c«ng kim lo¹i
b»ng c¾t gät
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 7 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 7 9 10 8