Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cấp thoát nước

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ðẠI
HỌC
BÁCHNƯỚC
KHOA TP. HCM
CẤP
THOÁT
Chương 1: Tổng quan về cấp nước

CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 1: Tổng quan về cấp nước

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN

NỘI DUNG MÔN HỌC

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr

CHƯƠNG 1: Tổng quan về cấp nước
CHƯƠNG 2: Nguồn nước & Công trình thu nước
CHƯƠNG 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
CHƯƠNG 4: Mạng lưới cấp nước bên trong.
CHƯƠNG 5: Mạng lưới thoát nước bên trong.
CHƯƠNG 6: Mạng lưới thoát nước khu vực.
CHƯƠNG 7: Tổng quan về xử lý nước thải.
CHƯƠNG 8: Phần mềm EPANET và SWMM

Web: 
1

PGS. TS. Nguyễn Thống

Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

2

PGS. TS. Nguyễn Thống

CẤP THOÁT NƯỚC

CẤP THOÁT NƯỚC

Chương 1: Tổng quan về cấp nước

Chương 1: Tổng quan về cấp nước

MÔN HỌC TIÊN QUYẾT
Thủy lực ñại cương
(Cơ học chất lỏng)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Cấp Thoát Nước. NXB Xây Dựng 2005.
Tác gi PGS. TS. Nguy n Th ng.
2. Sách về Cấp thoát nước.
3. Phần mềm EPANET (cấp nước).
4. Phần mềm SWMM (thoát nước).
5. Quy chuẩn VN về Cấp & thoát nước

Download tài liệu giảng tại Web:

4

3

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

CẤP THOÁT NƯỚC

CẤP THOÁT NƯỚC

Chương 1: Tổng quan về cấp nước

Chương 1: Tổng quan về cấp nước

KIEÅM TRA
- Trong tröôøng hôïp coù kieåm tra giöõa kyø
thôøi gian laø 45 ph (60 ph).
- Thi trắc nghieäm (hoặc tự luận) cuoái moân
hoïc 90 ph.
- Cho pheùp tham khaûo taøi lieäu cuûa caù nhaân.
Chuù yù:
Mang theo maùy tính laøm baøi taäp trong lớp.

MUÏC ÑÍCH MOÂN HOÏC
1. Tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng caáp nöôùc
beân trong ñôn vò söû duïng nöôùc (nhaø ôû,
nhaø maùy,..).
2. Quy hoaïch vaø tính toaùn thieát keá heä thoáng
caáp nöôùc khu vöïc.
3. Tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng thoaùt
nöôùc beân trong ñôn vò söû duïng nöôùc.
4. Quy hoaïch vaø tính toaùn thieát keá heä thoáng
thoaùt nöôùc khu vöïc.

5

PGS. TS. Nguyễn Thống

6

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

CẤP THOÁT NƯỚC

CẤP THOÁT NƯỚC

Chương 1: Tổng quan về cấp nước

Chương 1: Tổng quan về cấp nước

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ
CẤP NƯỚC

7

CẤP THOÁT NƯỚC

CẤP THOÁT NƯỚC

Chương 1: Tổng quan về cấp nước

Chương 1: Tổng quan về cấp nước

CHU KỲ DÙNG NƯỚC

Mạng lưới
thu nước
thải

ðƠN VỊ SỬ
DỤNG NƯỚC

2
1

Mạng lưới cấp
nước khu vực

XỬ LÝ
NƯỚC THẢI
XỬ LÝ
TỰ NHIÊN

8

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

Khử trùng
Dòng chảy
tự nhiên

XỬ LÝ
NƯỚC THÔ
Công trình
thu nước

8
≈

3 4 5 6

7

1: Nguoàn nöôùc caáp 2: Coâng ...
1
1
C
P THO
Á
T NƯ
C
Chương 1: Tng quan vcp nước
PGS. TS. Nguyn Thng
TRƯỜNG ðẠI HC BÁCH KHOA TP. HCM
Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN
Ging viên: PGS. TS. NGUYN THNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web:
http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719
2
C
P THO
Á
T NƯ
C
Chương 1: Tng quan vcp nước
PGS. TS. Nguyn Thng
NI DUNG MÔN HC
CHƯƠNG 1: Tng quan vcp nước
CHƯƠNG 2: Ngun nước & Công trình thu nước
CHƯƠNG 3: Mng lưới cp nước khu vc.
CHƯƠNG 4: Mng lưới cp nước bên trong.
CHƯƠNG 5: Mng lưới thoát nước bên trong.
CHƯƠNG 6: Mng lưới thoát nước khu vc.
CHƯƠNG 7: Tng quan vxlý nước thi.
CHƯƠNG 8: Phn mm EPANET và SWMM
3
C
P THO
Á
T NƯ
C
Chương 1: Tng quan vcp nước
PGS. TS. Nguyn Thng
TÀI LIU THAM KHO
1. Cp Thoát Nước. NXB Xây Dng 2005.
Tác gi PGS. TS. Nguyn Thng.
2. Sách vCp thoát nước.
3. Phn mm EPANET (cp nước).
4. Phn mm SWMM (thoát nước).
5. Quy chun VN vCp & thoát nước
Download tài liu ging ti Web:
http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
4
4
CP THOÁT NƯỚC
Chương 1: Tng quan vcp nước
PGS. TS. Nguyn Thng
MÔN H
MÔN H
C TIÊN QUY
C TIÊN QUY
T
T
Th
Th
y
y
l
l
c
c
ñ
ñ
i
i
cương
cương
(
(
Cơ
Cơ
h
h
c
c
ch
ch
t
t
l
l
ng
ng
)
)
5
C
P THO
Á
T NƯ
C
Chương 1: Tng quan vcp nước
PGS. TS. Nguyn Thng
KIEÅM TRA
- Trong tröôøng hôïp coù kieåm tra giöõa kyø
thôøi gian laø 45 ph (60 ph).
- Thi trc nghieäm (hoc t lun) cuoái moân
hoïc 90 ph.
- Cho pheùp tham khaûo taøi lieäu cuûa caù nhaân.
Chuù yù:
Mang theo maùy tính laøm baøi taäp trong lp.
6
C
P THO
Á
T NƯ
C
Chương 1: Tng quan vcp nước
PGS. TS. Nguyn Thng
MUÏC ÑÍCH MOÂN HOÏC
1. Tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng caáp nöôùc
beân trong ñôn vò söû duïng nöôùc (nhaø ôû,
nhaø maùy,..).
2. Quy hoaïch vaø tính toaùn thieát keá heä thoáng
caáp nöôùc khu vöïc.
3. Tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng thoaùt
nöôùc beân trong ñôn vò söû duïng nöôùc.
4. Quy hoaïch vaø tính toaùn thieát keá heä thoáng
thoaùt nöôùc khu vöïc.
Bài giảng cấp thoát nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cấp thoát nước - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng cấp thoát nước 9 10 520