Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ học lý thuyết 2

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2331 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 2

3/14/2011

CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng

NỘI DUNG
1. Định lý tương đương cơ bản
2. Điều kiện cân bằng của hệ

CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng
1. Định lý tương đương cơ bản
Định lý dời lực:
1.Dời lực trên đường tác dụng của lực

Chứng minh



F

-F

Lực trượt trên đường tác dụng của nó thì hệ không thay đổi.
F

F
r1

r2

r3

F

      


M O ( F )  r1  F  r2  F  r3  F

O

Giảng viên Nguyễn Duy Khương

1

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 2

3/14/2011

CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng
1. Định lý tương đương cơ bản
2.Dời lực không trên đường tác dụng của lực
Chứng minh



r
F

r

-F




 

Lực không trượt trên giá của nó sẽ sinh ra Moment M  r  F
Momen có điểm đặt tự do, có thể ở P, O, A hoặc bất kì đâu
Moment không phụ thuộc điểm đặt

CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng
1. Định lý tương đương cơ bản
Thực hành dời lực





Giảng viên Nguyễn Duy Khương



2

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 2

3/14/2011

CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng
1. Định lý tương đương cơ bản

R

=

=

CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng
1. Định lý tương đương cơ bản


M RO

Thu gọn hệ lực về một điểm tương với một vector chính
và một vector moment chính (phương pháp giải tích)



R

Vector chính:





R   Fi

Với Fi là các lực thành phần
Vector moment chính:


 


M RO   M O ( F i )  M j

Với Mj là các moment thành phần
MO(Fi) là các moment do các lực thành phần
đối với tâm O

Giảng viên Nguyễn Duy Khương

3

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 2

3/14/2011

CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng
1. Định lý tương đương cơ bản
Hợp lực trong mặt phẳng (phương pháp đại số)
Vector chính:

   
   


R  F1  F2  F3  ...   Fi

Với:

Ry   Fiy

Rx   Fix

2
R  Rx2  Ry

  tan 1

Ry
Rx

q Là góc hợp bởi hợp lực và phương ngang

CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng
1. Định lý tương đương cơ bản

=

=

Ta có thể dời hợp lực đến một điểm
nào đó chỉ có lực chính mà không có
moment chính không?
Chỉ còn một lực duy nhất !!

Giảng viên Nguyễn Duy Khương

4

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 2

3/14/2011

CHƯƠNG 2 Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng
1. Định lý tương đương cơ bản
Ví dụ 1: Thu gọn hệ lực về tâm O (phương pháp đại số)
Lực chính theo phương x và y

Rx  40  80 cos 30o  60 cos 45o  66,9 N
Ry  50  80sin 30o  60sin 45o  132, 4 N
Lực chính tổng là:
2
R  Rx2  Ry  66,92  132, 42  1...
Bài ging Cơ Hc Lý Thuyết - Tun 2
3/14/2011
Ging viên Nguyn Duy Khương
1
CHƯƠNG 2 Thu gnh lc, điukincânbng
1. Định lý tương đương cơ bn
2. Điukincânbng cah
NI DUNG
CHƯƠNG 2 Thu gnh lc, điukincânbng
1. Định lý tương đương cơ bn
Định lý di lc:
1.Di lc trên đường tác dng ca lc
Chng minh
F
-F
Lc trượt trên đường tác dng ca nó thì h không thay đổi.
r
1
F
O
F
r
2
F
r
3
123
()
O
M
FrFrFrF

  
Bài giảng cơ học lý thuyết 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ học lý thuyết 2 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài giảng cơ học lý thuyết 2 9 10 360