Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 4

Được đăng lên bởi dinhgiapctm-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«i n©ng cao

37

Ch−¬ng 4

Mét sè thiÕt bÞ th«ng dông trong rÌn dËp
4.1. M¸y bóa kh«ng khÝ nÐn

4.1.1. Kh¸i niÖm
M¸y bóa kh«ng khÝ nÐn lµm viÖc nhê kh«ng khÝ ®−a vµo tõ xi lanh nÐn cña
chÝnh b¶n th©n m¸y. Theo ®Æc tr−ng t¸c dông cña kh«ng khÝ lªn piston c«ng t¸c, ng−êi
ta chia thµnh m¸y bóa t¸c ®éng ®¬n vµ m¸y bóa t¸c ®éng kÐp. Theo sè xi lanh chia ra
lo¹i mét xi lanh vµ lo¹i hai xi lanh. Theo sè ph−¬ng ph¸p dÉn h−íng ®Çu bóa, chia ra
m¸y kh«ng cã dÉn h−íng vµ m¸y cã dÉn h−íng. Theo c¸ch bè trÝ buång ®Öm chia ra
m¸y cã buång ®Öm trªn vµ d−íi. Theo cÊu t¹o c¬ cÊu ph©n phèi h¬i chia ra m¸y cã
kho¸ ngang vµ van trô. Theo lo¹i th©n m¸y: m¸y mét trô vµ 2 trô.
M¸y bóa ®−îc chÕ t¹o phæ biÕn lµ lo¹i 2 xi lanh t¸c ®éng kÐp cã 2 kho¸ ngang
vµ mét kho¸ kh«ng t¶i cã khèi l−îng phÇn r¬i 75 ÷ 1000 kg.

4.1.2. Nguyªn lý t¸c dông cña m¸y bóa kh«ng khÝ nÐn
Nhê nhËn ®−îc chuyÓn
®éng tõ ®éng c¬ qua hép gi¶m
tèc vµ c¬ cÊu biªn - trôc
khuûu, piston nÐn chuyÓn
®éng qua l¹i nÐn kh«ng khÝ
trong xi lanh ®Ó ®−a vµo xi
lanh c«ng t¸c. ChuyÓn ®éng
cña piston nÐn lµ chuyÓn ®éng
mét bËc tù do vµ ®−îc x¸c
®Þnh b»ng gãc quay cña trôc
khuûu α (H×nh 4.1).
Trong m¸y bóa kh«ng khÝ
nÐn, chÊt c«ng t¸c còng lµ
kh«ng khÝ vµ gi÷ chøc n¨ng
nh− ®Öm ®µn håi ®¶m b¶o
chuyÓn ®éng cña piston c«ng
t¸c phô thuéc vµo chuyÓn
H×nh 4.1. M¸y bóa kh«ng khÝ nÐn 2 xilanh
®éng cña piston nÐn.
cã 2 kho¸ ngang.
Trong
qu¸b. tr×nh
chiÒu cao vËt rÌn thay ®æi nh−ng sè hµnh
a. D¹ng
chung;
VÞ trÝgia
®iÒuc«ng,
khiÓnmÆc
b»ngdïtay
tr×nh kÐp cña m¸y bóa kh«ng thay ®æi vµ b»ng sè vßng quay cña trôc quay.
Quy −íc ban ®Çu α = 00 øng víi thêi ®iÓm piston nÐn ë vÞ trÝ cao nhÊt, piston
c«ng t¸c ë vÞ trÝ thÊp nhÊt vµ ®Çu bóa tiÕp xóc víi vËt rÌn. Trong vÞ trÝ nµy kho¸ trªn vµ
d−íi lu«n më, c¸c buång trªn vµ d−íi cña xi lanh nÐn th«ng víi c¸c buång trªn vµ d−íi

Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa - §¹i häc §µ n½ng

38

Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«i n©ng cao

cña xi lanh c«ng t¸c vµ ®Òu th«ng víi m«i tr−êng nªn cã ¸p suÊt P0 = 0,1 MN/m2 (H×nh
4.2a).
T¹i thêi ®iÓm α = 0 → α = α1: Khi piston nÐn tõ vÞ trÝ ban ®Çu chuyÓn ®éng
xuèng d−íi, ¸p suÊt trong buång d−íi cña 2 xi lanh t¨ng lªn, cßn ¸p suÊt trong c¸c
buång trªn gi¶m. §Õn mét lóc nµo ®ã ¸p suÊt c¸c buång d−íi t¨ng ®ñ ®Ó th¾ng träng
l−îng bé phËn r¬i, lùc ma s¸t vµ ¸p lùc cña kh«ng khÝ buång trªn vµ xi lanh c«ng t¸c,
piston c«ng t¸c b¾t ®Çu ®−îc n©ng lªn. Gãc t−¬ng øng víi thêi ®iÓm ®ã gäi lµ gãc ®Çu
bóa rêi khái vËt rÌn α1.
T¹i thêi ®iÓm α = α1 → α2 = 1800 (H×nh ...
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«i n©ng cao
37
Ch¬ng 4
Mét sè thiÕt bÞ th«ng dông trong rÌn dËp
4.1. M¸y bóa kh«ng khÝ nÐn
4.1.1. Kh¸i niÖm
M¸y bóa kh«ng khÝ nÐn lµm viÖc nhê kh«ng khÝ ®a vµo tõ xi lanh nÐn cña
chÝnh b¶n th©n m¸y. Theo ®Æc trng t¸c dông cña kh«ng khÝ lªn piston c«ng t¸c, ngêi
ta chia thµnh m¸y bóa t¸c ®éng ®¬n vµ m¸y bóa t¸c ®éng kÐp. Theo sè xi lanh chia ra
lo¹i mét xi lanh vµ lo¹i hai xi lanh. Theo sè ph¬ng ph¸p dÉn híng ®Çu bóa, chia ra
m¸y kh«ng cã dÉn híng vµ m¸y cã dÉn híng. Theo c¸ch bè trÝ buång ®Öm chia ra
m¸y cã buång ®Öm trªn vµ díi. Theo cÊu t¹o c¬ cÊu ph©n phèi h¬i chia ra m¸y cã
kho¸ ngang vµ van trô. Theo lo¹i th©n m¸y: m¸y mét trô vµ 2 trô.
M¸y bóa ®îc chÕ t¹o phæ biÕn lµ lo¹i 2 xi lanh t¸c ®éng kÐp cã 2 kho¸ ngang
vµ mét kho¸ kh«ng t¶i cã khèi lîng phÇn r¬i 75 ÷ 1000 kg.
4.1.2. Nguyªn lý t¸c dông cña m¸y bóa kh«ng khÝ nÐn
Nhê nhËn ®îc chuyÓn
®éng tõ ®éng c¬ qua hép gi¶m
tèc vµ c¬ cÊu biªn - trôc
khuûu, piston nÐn chuyÓn
®éng qua l¹i nÐn kh«ng khÝ
trong xi lanh ®Ó ®a vµo xi
lanh c«ng t¸c. ChuyÓn ®éng
cña piston nÐn lµ chuyÓn ®éng
mét bËc tù do vµ ®îc x¸c
®Þnh b»ng gãc quay cña trôc
khuûu α (H×nh 4.1).
Trong m¸y bóa kh«ng khÝ
nÐn, chÊt c«ng t¸c còng lµ
kh«ng khÝ vµ gi÷ chøc n¨ng
nh ®Öm ®µn håi ®¶m b¶o
chuyÓn ®éng cña piston c«ng
t¸c phô thuéc vµo chuyÓn
®éng cña piston nÐn.
Trong qu¸ tr×nh gia c«ng, mÆc dï chiÒu cao vËt rÌn thay ®æi nhng sè hµnh
tr×nh kÐp cña m¸y bóa kh«ng thay ®æi vµ b»ng sè vßng quay cña trôc quay.
H×nh 4.1. M¸y bóa kh«ng khÝ nÐn 2 xilanh
cã 2 kho¸ ngang.
a. D¹ng chung; b. VÞ trÝ ®iÒu khiÓn b»ng tay
Quy íc ban ®Çu α = 0
0
øng víi thêi ®iÓm piston nÐn ë vÞ trÝ cao nhÊt, piston
c«ng t¸c ë vÞ trÝ thÊp nhÊt vµ ®Çu bóa tiÕp xóc víi vËt rÌn. Trong vÞ trÝ nµy kho¸ trªn vµ
díi lu«n më, c¸c buång trªn vµ díi cña xi lanh nÐn th«ng víi c¸c buång trªn vµ díi
Trêng ®¹i häc B¸ch khoa - §¹i häc §µ n½ng
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 4 - Người đăng: dinhgiapctm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 4 9 10 223