Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 5

Được đăng lên bởi dinhgiapctm-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«I n©ng cao

59

Ch−¬ng 5

C¸c ph−¬ng ph¸p ®óc ®Æc biÖt
5.1. ®óc trong khu«n kim lo¹i

5.1.1. Kh¸i niÖm
§óc trong khu«n kim lo¹i lµ rãt kim lo¹i láng vµo khu«n b»ng kim lo¹i. Ph−¬ng
ph¸p nµy cã ®Æc ®iÓm nh− sau:
- Khu«n cã thÓ dïng ®−îc nhiÒu lÇn (vµi tr¨m ®Õn hµng v¹n lÇn) tïy thuéc
vµo kim lo¹i vËt ®óc.
- VËt ®óc cã ®é chÝnh x¸c cao (cÊp 7 ÷ 9) vµ ®é bãng bÒ mÆt cao v× ®é
chÝnh x¸c vµ ®é bãng bÒ mÆt cao.
- Tæ chøc h¹t kim lo¹i nhá mÞn (do nguéi nhanh) nªn c¬ tÝnh tèt.
- TiÕt kiÖm ®−îc vËt liÖu lµm khu«n vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng tèt.
Song ®óc trong khu«n kim lo¹i cã nh−îc ®iÓm:
- Gi¸ thµnh khu«n ®¾t nªn chØ dïng trong s¶n xuÊt hµng lo¹t, hµng khèi.
- §é dÉn nhiÖt cña khu«n lín nªn gi¶m kh¶ n¨ng ®iÒn ®Çy cña kim lo¹i, do
®ã khã ®óc vËt phøc t¹p vµ vËt cã thµnh máng.
- §é dÉn nhiÖt cña khu«n lín nªn khi ®óc gang dÔ bÞ ho¸ tr¾ng.
- Khu«n, lâi b»ng kim lo¹i nªn kh«ng cã tÝnh lón, ng¨n trë sù co cña kim
lo¹i nhiÒu lµm cho vËt ®óc dÔ nøt.
Tuy cã mét sè nh−îc ®iÓm nh−ng do cã nhiÒu −u ®iÓm nªn khu«n kim lo¹i
ngµy nay ®−îc dïng rÊt réng r·i ®Ó ®óc c¸c vËt b»ng thÐp, gang, ®ång, nh«m, magiª...
khi chÕ t¹o c¸c chi tiÕt nh− èng dÉn khÝ ¸p lùc cao, secm¨ng, xilanh cña b¬m thuû lùc,
bµn lµ, van, pitt«ng, biªn, trôc khuûu, cam vµ nh÷ng chi tiÕt kh¸c...

5.1.2. VËt liÖu lµm khu«n vµ kÕt cÊu khu«n
a) VËt liÖu lµm khu«n:
Th−êng dïng lµ gang, thÐp hîp kim, thÐp C vµ ®ång.
VËt liÖu lµm lâi: lâi cã thÓ lµm b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng hçn hîp c¸t ®Êt sÐt.
VËt liÖu s¬n khu«n: ®Ó b¶o vÖ bÒ mÆt khu«n ta ph¶i s¬n khu«n. VËt liÖu s¬n
khu«n tïy thuéc vµo hîp kim ®óc.
Thµnh phÇn s¬n th−êng dïng nh− sau:
- §Ó ®óc thÐp: 50% bét th¹ch anh + 5,5% ®Êt sÐt chÞu nhiÖt + 1,5% xµ
phßng láng + 30% n−íc.
- §Ó ®óc gang: 100g bét th¹ch anh + 50g thñy tinh láng + 1lÝt n−íc.
- §Ó ®óc hîp kim nh«m: 5% bét graphit + 2% dÇu nhên + 10% graphin +
65% dÇu ho¶.
- §Ó ®óc hîp kim nh«m: 15% bét phÊn + 8% bét graphit + 4% thuû tinh
láng + 73% n−íc.

Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa - §¹i häc §µ n½ng

Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«I n©ng cao

60

b) KÕt cÊu khu«n lâi:
CÊu t¹o cña khu«n kim lo¹i tïy thuéc vµo vËt ®óc. §èi víi c¸c vËt ®óc ®¬n gi¶n,
khu«n th−êng ®−îc lµm 2 nöa t−¬ng øng víi hßm khu«n trªn vµ d−íi nh− khi ®óc
trong khu«n c¸t. Hai nöa khu«n cã thÓ ghÐp víi nhau b»ng b¶n lÒ hay chèt ®Þnh vÞ.
Trªn h×nh 5.1 giíi thiÖu khu«n kim lo¹i cã lâi c¸t ®Ó ®óc gang.
Khu«n gåm hai nöa 1 vµ 2, lßng
khu«n 3, hÖ thèng rãt 4 (hÖ thèng rãt
th−êng bè trÝ ë mÆt ph©n khu«n ®Ó dÔ
chÕ t¹o khu«n), gê khu«n 5 ...
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ t¹o ph«I n©ng cao
59
Ch¬ng 5
C¸c ph¬ng ph¸p ®óc ®Æc biÖt
5.1. ®óc trong khu«n kim lo¹i
5.1.1. Kh¸i niÖm
§óc trong khu«n kim lo¹i lµ rãt kim lo¹i láng vµo khu«n b»ng kim lo¹i. Ph¬ng
ph¸p nµy cã ®Æc ®iÓm nh sau:
- Khu«n cã thÓ dïng ®îc nhiÒu lÇn (vµi tr¨m ®Õn hµng v¹n lÇn) tïy thuéc
vµo kim lo¹i vËt ®óc.
- VËt ®óc cã ®é chÝnh x¸c cao (cÊp 7 ÷ 9) vµ ®é bãng bÒ mÆt cao v× ®é
chÝnh x¸c vµ ®é bãng bÒ mÆt cao.
- Tæ chøc h¹t kim lo¹i nhá mÞn (do nguéi nhanh) nªn c¬ tÝnh tèt.
- TiÕt kiÖm ®îc vËt liÖu lµm khu«n vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng tèt.
Song ®óc trong khu«n kim lo¹i cã nhîc ®iÓm:
- Gi¸ thµnh khu«n ®¾t nªn chØ dïng trong s¶n xuÊt hµng lo¹t, hµng khèi.
- §é dÉn nhiÖt cña khu«n lín nªn gi¶m kh¶ n¨ng ®iÒn ®Çy cña kim lo¹i, do
®ã khã ®óc vËt phøc t¹p vµ vËt cã thµnh máng.
- §é dÉn nhiÖt cña khu«n lín nªn khi ®óc gang dÔ bÞ ho¸ tr¾ng.
- Khu«n, lâi b»ng kim lo¹i nªn kh«ng cã tÝnh lón, ng¨n trë sù co cña kim
lo¹i nhiÒu lµm cho vËt ®óc dÔ nøt.
Tuy cã mét sè nhîc ®iÓm nhng do cã nhiÒu u ®iÓm nªn khu«n kim lo¹i
ngµy nay ®îc dïng rÊt réng r·i ®Ó ®óc c¸c vËt b»ng thÐp, gang, ®ång, nh«m, magiª...
khi chÕ t¹o c¸c chi tiÕt nh èng dÉn khÝ ¸p lùc cao, secm¨ng, xilanh cña b¬m thuû lùc,
bµn lµ, van, pitt«ng, biªn, trôc khuûu, cam vµ nh÷ng chi tiÕt kh¸c...
5.1.2. VËt liÖu lµm khu«n vµ kÕt cÊu khu«n
a) VËt liÖu lµm khu«n:
Thêng dïng lµ gang, thÐp hîp kim, thÐp C vµ ®ång.
VËt liÖu lµm lâi: lâi cã thÓ lµm b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng hçn hîp c¸t ®Êt sÐt.
VËt liÖu s¬n khu«n: ®Ó b¶o vÖ bÒ mÆt khu«n ta ph¶i s¬n khu«n. VËt liÖu s¬n
khu«n tïy thuéc vµo hîp kim ®óc.
Thµnh phÇn s¬n thêng dïng nh sau:
- §Ó ®óc thÐp: 50% bét th¹ch anh + 5,5% ®Êt sÐt chÞu nhiÖt + 1,5% xµ
phßng láng + 30% níc.
- §Ó ®óc gang: 100g bét th¹ch anh + 50g thñy tinh láng + 1lÝt níc.
- §Ó ®óc hîp kim nh«m: 5% bét graphit + 2% dÇu nhên + 10% graphin +
65% dÇu ho¶.
- §Ó ®óc hîp kim nh«m: 15% bét phÊn + 8% bét graphit + 4% thuû tinh
láng + 73% níc.
Trêng ®¹i häc B¸ch khoa - §¹i häc §µ n½ng
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 5 - Người đăng: dinhgiapctm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi chương 5 9 10 215