Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi cam-quyen
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4896 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

© 2009
Group 5
GV:Copyright
BIEÄN VAÊ
Nby
TRANH

Copyright © 2009 by Group 5

GV: BIEÄN VAÊN TRANH

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP THOÁT NƯỚC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

Lựa chọn công nghệ phụ thuộc vào các yếu tố:
Thành phần, tính chất nước thải

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
GIẢNG VIÊN: BIỆN VĂN TRANH
Lưu lượng đầu vào

Copyright © 2009 by Group 5

© 2009
Group 5
GV:Copyright
BIEÄN VAÊ
Nby
TRANH

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

2. PHÂN LOẠI NƯỚC THẢI

Lựa chọn công nghệ phụ thuộc vào các yếu tố:
Mức độ xử lý cần thiết

Nguồn tiếp nhận

© 2009
Group 5
GV:Copyright
BIEÄN VAÊ
Nby
TRANH

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

© 2009
Group 5
GV:Copyright
BIEÄN VAÊ
Nby
TRANH

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI

Lựa chọn công nghệ phụ thuộc vào các yếu tố:
Các yếu tố khác: điều kiện địa phương, khả năng tài
chính, năng lượng, đất đai, trình độ công nghệ

Ô nhiễm hữu cơ là
chủ yếu
Dầu mỡ, chất hoạt
động bề mặt
Nitơ
Photpho
Vi sinh vật gây bệnh
Mùi

© 2009
Group 5
GV:Copyright
BIEÄN VAÊ
Nby
TRANH

© 2009
Group 5
GV:Copyright
BIEÄN VAÊ
Nby
TRANH

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI

3. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI

Nồng độ các chât ô có trong một số ngành công nghiệp nhiễm có

Thành phần nước thải sinh hoạt

© 2009
Group 5
GV:Copyright
BIEÄN VAÊ
Nby
TRANH

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI

© 2009
Group 5
GV:Copyright
BIEÄN VAÊ
Nby
TRANH

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI

Tuỳ thuộc bề mặt chảy tràn

Tùy thuộc ngành nghề
Hàm lượng ô nhiễm cao

Chất rắn lơ lững

Dầu mỡ

Dầu mỡ

Có mặt các kim loại
nặng, chất độc hại

Vi sinh vật gây bệnh
Thuốc BVTV

Vi sinh vật gây bệnh
Phân bón (N, P, K)

pH
Mùi
Nhiệt độ

© 2009
Group 5
GV:Copyright
BIEÄN VAÊ
Nby
TRANH

© ...
Copyright © 2009 by Group 5
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
GV: BIEÄN VAÊN TRANH
Copyright © 2009 by Group 5
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP THOÁT NƯỚC
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
GIẢNG VIÊN: BIỆN VĂN TRANH
Copyright © 2009 by Group 5
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
GV: BIEÄN VAÊN TRANH
Copyright © 2009 by Group 5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Lựa chọn công nghệ phụ thuộc vào các yếu tố:
GV: BIEÄN VAÊN TRANH
Thành phần, tính chất nước thải
Lưu lượng đầu vào
Bài giảng công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ môi trường - Người đăng: cam-quyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài giảng công nghệ môi trường 9 10 774