Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Công nghệ xây dựng đương đại (PGS. Lê Kiều)

Được đăng lên bởi doanhongluong
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 5168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bé x©y dùng
ch¬ng tr×nh n©ng cao tr×nh ®é kü s n¨m 2002

bµi gi¶ng

c«ng nghÖ x©y dùng ®¬ng ®¹i

Ngêi so¹n bµi vµ tr×nh bµy:
PGs Lª KiÒu
Trêng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi

hµ néi , 12- 2002

1

c«ng nghÖ x©y dùng ®¬ng ®¹i
PGs Lª KiÒu
Trêng §¹i Häc KiÕn Tróc Hµ néi

1. C«ng nghÖ sö lý nÒn mãng
1.1 C«ng nghÖ sö lý nÒn ®Êt yÕu b»ng ®Öm c¸t:
1.1.1 M« t¶ c«ng nghÖ
ViÖc sö dông ®Öm c¸t cã môc ®Ých lµ :
(i) Gi¶m chiÒu s©u ch«n mãng,
(ii) Gi¶m ¸p lùc cña nhµ hoÆc c«ng tr×nh truyÒn xuèng nÒn ®Êt yÕu tíi trÞ sè
mµ nÒn ®Êt cã thÓ tiÕp thu ®îc ¸p lùc Êy,
(iii) §¶m b¶o cho c«ng tr×nh lón ®Òu vµ æn ®Þnh nhanh chãng do níc trong
®Êt ®îc tho¸t ra theo ®êng ng¾n nhÊt vµo ®Öm c¸t.
NÕu t¹i khu vùc x©y dùng, ngay trªn mÆt cã líp ®Êt h÷u c¬ hoÆc ®Êt
®¾p yÕu th× ®¸ng lÏ ph¶i ch«n mãng b¨ng xuèng mét chiÒu s©u kh¸ lín, ngêi
ta cã thÓ dïng gi¶i ph¸p kinh tÕ h¬n , ®ã lµ viÖc thay thÕ líp ®Êt yÕu b»ng
®Öm c¸t. KÝch thíc ®Öm c¸t x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn lµ líp ®Êt tù nhiªn bªn díi
cã thÓ tiÕp thu ®îc ¸p lùc truyÒn xuèng. Víi mãng b¨ng, chiÒu dµy ®Öm c¸t
®îc x¸c ®Þnh tõ ph¬ng tr×nh :
R tc =

Trong ®ã

P
+γ 0d
b + 2dtgϕ

Rtc cêng ®é tiªu chuÈn cña ®Êt t¹i ®¸y ®Öm c¸t ( kG/cm2)
P t¶i träng do mãng truyÒn cho ®Öm c¸t ( kG/m dµi )
b chiÒu réng mãng b¨ng ( cm )
γ o träng lîng thÓ tÝch cña c¸t trong ®Öm ( kG/cm3 )
ϕ gãc ma s¸t trong cña c¸t , ( o )
d chiÒu cao ®Öm c¸t ( cm )

KÝch thíc ®¸y ®Öm c¸t ®îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn lµ : ¸p lùc do mãng
c«ng tr×nh vµ träng lîng ®Öm c¸t truyÒn xuèng líp n»m díi ®Öm c¸t kh«ng

2

lín h¬n cêng ®é tiªu chuÈn cña nÒn ®Êt ®ã vµ sù æn ®Þnh cña nÒn ®îc ®¶m
b¶o .
ChiÒu dµy ®Öm c¸t ®îc tÝnh to¸n sao cho ®é lón cña ®Öm c¸t vµ ®é lón
cña c¸c líp ®Êt yÕu n»m díi ph¶i nhá h¬n ®é lón giíi h¹n cña mãng c«ng
tr×nh.
ViÖc thi c«ng ®Öm c¸t sao cho ®é chÆt ®¹t ®îc kh¸ lín ®Ó cã thÓ lo¹i
trõ ®îc ®é lón kh«ng cho phÐp cña mãng. Khi thi c«ng ®Öm c¸t trªn mùc níc
ngÇm , c¸t ®îc r¶i thµnh tõng líp 15~20 cm , tõng líp ph¶i ®îc ®Çm chÆt míi
r¶i líp tiÕp theo . Cã thÓ sö dông ®Çm l¨n ( xe lu ) hoÆc ®Çm nÖn
( ®Çm chµy ) hoÆc ®Çm thuû chÊn ®éng cho toµn chiÒu dµy cña ®Öm. §é chÆt
®¹t ®îc ph¶i lµ 1,65~ 1,7 tÊn/m 3. NÕu c¸t ®îc ®æ vµo hè mãng kh«, dïng ph¬ng ph¸p ®Çm l¨n hoÆc ®Çm nÖn th× sau khi r¶i mçi líp l¹i tíi níc kü míi
®Çm.
Nªn dïng c¸t h¹t trung hoÆc c¸t h¹t to ®Ó lµm ®Öm c¸t.
Víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chiÒu dµi lín ®Æt trªn nÒn ®Êt sÐt b·o hoµ ë
tr¹ng th¸i nh·o cã chiÒu dµy nhá h¬n 6 mÐt cã thÓ thi c«ng theo ph¬ng ph¸p
®Èy tråi ®Êt yÕu . Ph¬ng ph¸p nµy cã thÓ ®îc m« t¶ nh sau: t¹...
bé x©y dùng
ch¬ng tr×nh n©ng cao tr×nh ®é kü s n¨m 2002
bµi gi¶ng
c«ng nghÖ x©y dùng ®¬ng ®¹i
Ngêi so¹n bµi vµ tr×nh bµy:
PGs Lª KiÒu
Trêng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi
hµ néi , 12- 2002
1
Bài giảng Công nghệ xây dựng đương đại (PGS. Lê Kiều) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Công nghệ xây dựng đương đại (PGS. Lê Kiều) - Người đăng: doanhongluong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Bài giảng Công nghệ xây dựng đương đại (PGS. Lê Kiều) 9 10 774