Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng creo 2.0

Được đăng lên bởi manh.vd
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1854 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Trường CĐ Nghề Tp HCM

Creo Parametric

BÀI GIẢNG CREO PARAMETRIC 1.0
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC 1.0
1. LỜI MỞI ĐẦU
Ngày nay, thị trường phần mềm đồ họa trên thế giới rất đa dạng, việc lựa chọn phần mềm
nào để phục vụ tốt cho công việc thực sự là một điều khó khăn. Tuy nhiên, có năm chỉ tiêu cần biết
khi chọn phần mềm là:
- Tính linh hoạt
- Tính khả thi
- Tính đơn giản
- Tính biểu diễn được
- Tính kinh tế.
Creo là phần mềm của hãng Parametric Technology Corporation. Một phần mềm thiết kế theo
tham số, được đánh giá là rất mạnh và rất nổi tiếng trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE
Creo phục vụ rất tốt cho ngành cơ khí khuôn mẫu (thiết kế và gia công) như khuôn dập, khuôn rèn,
khuôn nhựa….
Với ứng dụng trong cơ khí Creo Parametric có 5 modul cơ bản sau
1. Sketch : Môi trường làm việc tạo ra các đối tượng 2D
2. Part: Môi trường mô hình hóa hình học (xây dựng trong không gian 3 chiều)
3. Assembly : Tạo mô hình lắp ráp các phần tử 3D
4. Manufacturing: Hổ trợ lập trình gia công CNC,MOLD.
5. Drawing: Tạo bản vẻ kỹ thuật
6. Format: Xây dựng tiêu chuẩn trong bản vẽ, hổ trợ Drawing.
Chương trình đào tạo ứng dụng Creo Parametric trong CAD/CAM/CAE được chia làm 2
lớp
1. Lớp căn bản chúng ta sẻ nghiên cứu về Sketch, Part, Assembly ,Format và Drawing
2. Lớp nâng cao chúng ta sẻ nghiên cứu về các phương pháp xây dụng Surface, biến đổi
Soild…
Phương pháp tách khuôn, lập trình gia công CNC và xây dựng bộ áo khuôn.

Gv: Nguyễn Đình Thắng_0984499008

Page | 1

Trường CĐ Nghề Tp HCM

Creo Parametric

2. KHỞI ĐỘNG Creo Parametric
C1.Click đúp chuột lên biểu tượng destop
C2. Start / Programs / PTC / Creo 1.0 / Parametric
3. GIAO DIỆN MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆC Creo Parametric.

4. MỘT SỐ FILE TRONG Creo Elements/Pro (Parametric)

Gv: Nguyễn Đình Thắng_0984499008

Page | 2

Trường CĐ Nghề Tp HCM

Creo Parametric

5. PHƢƠNG THỨC LÀM VIỆC TRONG Creo Parametric
SKETCH
ASSEMBLY

DESIGN

CREO

DRAWING

PART
MOLD CAVITY

PARAMETRIC
MANUFACTURING

MOLD (EMX)
NC ASSEMBLY

6. THƢ MỤC LÀM VIỆC
Trong quá trình làm việc ta phải tạo thư mục riêng nhằm tiện cho quản lý file.
Trước khi bắt đầu quá trình vào môi trường làm việc ta phải sét thư mục làm việc như sau.
File

/ Manage Session /

chỉ đến nơi lưu thư mục

7. TỐI ƢU HÓA BỘ NHỚ
Trong quá trình thiết kế, các đối tượng sẻ lưu tạm thời trong bộ nhớ máy tính, để làm sạch
bộ nhớ ta làm như sau
File / Manage Session /Erase Not Displayed…
File / Manage File/ Delete Old Versions or Delete All Versions

Erase Not Displayed…Xóa bộ nhớ tạm thời...
Tờng CĐ Nghề Tp HCM Creo Parametric
Gv: Nguyễn Đình Thắng_0984499008 Page | 1
BÀI GING CREO PARAMETRIC 1.0
CHƢƠNG 1. TNG QUAN PHN MM CREO PARAMETRIC 1.0
1. LI MỞI ĐU
Ngày nay, th trưng phn mềm đồ ha trên thế gii rất đa dạng, vic la chn phn mm
nào đ phc v tt cho công vic thc smột điu khó khăn. Tuy nhiên, có năm chỉ tiêu cn biết
khi chn phn mm là:
-nh linh hot
-nh kh thi
- nh đơn giản
-nh biu diễn đưc
-nh kinh tế.
Creo là phn mm ca hãng Parametric Technology Corporation. Mt phn mm thiết kế theo
tham s, đưc đánh giá là rất mnh và rt ni tiếng trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE
Creo phc v rt tốt cho ngành cơ khí khuôn mẫu (thiết kế và gia công) như khuôn dập, khnn,
khuôn nhựa….
Vi ng dụng trong cơ kCreo Parametric có 5 modul bn sau
1. Sketch : Môi trưng làm vic to ra các đối tưng 2D
2. Part: Môi trường mônh hóa hình hc (xây dng trong không gian 3 chiu)
3. Assembly : To mônh lp ráp các phn t 3D
4. Manufacturing: H tr lp trình gia công CNC,MOLD.
5. Drawing: To bn v k thut
6. Format: Xây dng tiêu chun trong bn v, h tr Drawing.
Chương tnh đào tạo ng dng Creo Parametric trong CAD/CAM/CAE đưc chia làm 2
lp
1. Lớp căn bản chúng ta s nghiên cu v Sketch, Part, Assembly ,Format và Drawing
2. Lp nâng cao chúng ta s nghiên cu v các phương pp xây dụng Surface, biến đi
Soild…
Phương pháp tách khuôn, lp trình gia công CNC và xây dng b áo khuôn.
bài giảng creo 2.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng creo 2.0 - Người đăng: manh.vd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
bài giảng creo 2.0 9 10 167