Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa chất công trình

Được đăng lên bởi phamyen0008
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ

TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ CUÛA CAÙC KHOAÙNG VAÄT TAÏO ÑAÙ PHOÅ BIEÁN
Teân khoaùng vaät
Silicat
Augit (piroxen)
Biotit (mica)
Hocblen (amfibon)
Muscovit (mica)
Olivin
Octocla (Fenpat)
Topaz
Tan
Tuamalin
Oxit
Thaïch anh
Hematit
Gôitit (limonit)
Manhetit
Cacbonat
Canxit
Dolomit
Sunfat
Thaïch cao
Sunfua
Pirit
Galen
Halogenua
Halit
Flourit

Coâng thöùc hoùa hoïc

Maøu

Caùt khai

Ca(Mg, Fe,Al).(Al,Si 2 O 6 )
K(Mg,Fe) 3 AlSi 3 O 10 (OH) 2
(Na,Ca) 2 (Mg,Fe,Al) 5 Si 6 (Si,Al) 2 O 22 (OH) 2
KAl 3 (AlSi 3 O 10 )(OH) 2
(Mg,Fe) 2 SiO 4
KAlSi 3 O 8
Al 2 (SiO 4 )(F, (OH) 2 )
Mg 3 (Si 4 O 10 )(OH) 2
(Na,Ca)(Mg,Al) 6 B 3 Al 3 Si 6 (O,OH) 3 O

Xanh thaãm ñeán ñen
Ñen
Xanh thaãm ñeán ñen
Khoâng maøu ñeán xanh nhaït
Xanh nhaït ñeán ñen
Traéng xaùm hoaëc hoàng
Xanh tim, luïc hoàng hoaëc ñoû
Phôùt naâu, luïc, phôùt vaøng
Luïc, hoàng, ñoû, naâu saãm, ñen

Hoaøn toaøn
Raát hoaøn toaøn
Hoaøn toaøn
Raát hoaøn toaøn
Khoâng hoaøn toaøn
Trung bình
Veát vôõ
Hoaøn toaøn
Khoâng caùt khai

SiO 2
Fe 2 O 3
FeO.OH
Fe 3 O 4

Khoâng maøu ñeán traéng,ñoû,vaøng
Ñen,xaùm theùp
Naâu vaøng ñeán naâu thaãm
Ñen saét

Veát vôõ voû soø
Khoâng caùt khai
Hoaøn toaøn
Khoâng caùt khai

CaCO 3
CaMg(CO 3 ) 2

Traéng ñeán khoâng maøu
Hoàng, traéng hoaëc xaùm

Hoaøn toaøn
Hoaøn toaøn

CaSO 4 .2H 2 O

Khoâng maøu ñeán traéng

Raát hoaøn toaøn

FeS 2
PbS

Vaøng thau nhaït
Xaùm chì

Khoâng hoaøn toaøn
Hoaøn toaøn

NaCl
CaF 2

Khoâng maøu hoaëc traéng
Vaøng, tím, luïc, xanh

Hoaøn toaøn
Hoaøn toaøn

Ñoä cöùng

Tyû troïng

5–6
2,5 – 3
5–6
2 – 2,5
6,5 – 7
6
8
1
7 – 7,5

3,2 – 3,6
2,8 – 3,2
2,9 – 3,2
2,8 – 2,9
3,3 – 4,4
2,6
3,5 – 3,6
2,7 – 2,8
2,9 – 3,3

7
5,5 – 6
4,5 – 5,5
5,5 – 6

2,5 – 2,8
5 – 5,2
4 – 4,4
4,9 – 5,2

3
3,5 – 4

2,6 – 2,8
1,8 – 2,9

2

2,3

6 – 6,5
2–3

4,9 – 5,2
7,4 – 7,6

2
4

2,1 – 2,2
3,18

1

CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ

NHOÙM SILICAT

Khoaùng vaät Augit (Prioxen)

Khoaùng vaät Hocblen

Khoaùng vaät Biotit (Mica)

Khoaùng vaät Muscovit

Khoaùng vaät Olivin

2

CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ

NHOÙM SILICAT

Khoaùng vaät Octocla

Khoaùng vaät Topaz

Khoaùng vaät Tan

Khoaùng vaät Tuamalin

3

CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ

NHOÙM OXIT

Khoaùng vaät Thaïch anh

Khoaùng vaät Hematit

4

CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ

NHOÙM OXIT

Khoaùng vaät Manhetit

Khoaùng vaät Gôtit

NHOÙM CACBONAT

Khoaùng vaät Canxit

Khoaùng vaät Dolomit

5

CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ

NHOÙM SUNFAT

Khoaùng vaät Thaïch cao

NHOÙM SUNFUA

Khoaùng vaät Pirit

Khoaùng vaät Galen

6

CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ

NHOÙM HALOGENUA

Khoaùng vaät Halit

Khoaùng vaät Flouri...
CHÖÔNG 1: ÑAÁT ÑAÙ
1
TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ CUÛA CAÙC KHOAÙNG VAÄT TAÏO ÑAÙ PHOÅ BIEÁN
Teân khoaùng vaät Coâng thöùc hoùa hoïc Maøu Caùt khai Ñoä cöùng Tyû troïng
Silicat
Augit (piroxen)
Biotit (mica)
Hocblen (amfibon)
Muscovit (mica)
Olivin
Octocla (Fenpat)
Topaz
Tan
Tuamalin
Oxit
Th
aïch anh
Hematit
Gôitit (limonit)
Manhetit
Cacbonat
Canxit
Dolomit
Sunfat
Thaïc
h cao
Sunfua
Pirit
Galen
Halogenua
Halit
Flourit
Ca(Mg, Fe,Al).(Al,Si
2
O
6
)
K(Mg,Fe)
3
AlSi
3
O
10
(OH)
2
(Na,Ca)
2
(Mg,Fe,Al)
5
Si
6
(Si,Al)
2
O
22
(OH)
2
KAl
3
(AlSi
3
O
10
)(OH)
2
(Mg,Fe)
2
SiO
4
KAlSi
3
O
8
Al
2
(SiO
4
)(F, (OH)
2
)
Mg
3
(Si
4
O
10
)(OH)
2
(Na,Ca)(Mg,Al)
6
B
3
Al
3
Si
6
(O,OH)
3
O
SiO
2
Fe
2
O
3
FeO.OH
Fe
3
O
4
CaCO
3
CaMg(CO
3
)
2
CaSO
4
.2H
2
O
FeS
2
PbS
NaCl
CaF
2
Xanh thaãm ñeán ñen
Ñen
Xanh thaãm ñeán ñen
Khoâng maøu ñeán xanh nhaït
Xanh nhaït ñeán ñen
Traéng xaùm hoaëc hoàng
Xan
h tim, luïc hoàng hoaëc ñoû
Phôùt naâu, luïc, phôùt vaøng
Luïc, hoàng, ñoû, naâu saãm, ñen
Khoâng maøu ñeán traéng,ñoû,vaøng
Ñen,xaùm theùp
Naâu vaøng ñeán naâu thaãm
Ñen saét
Traéng ñeán khoâng maøu
Hoàng, traéng hoaëc xaùm
Khoâng maøu ñeán traéng
Vaøng thau nhaït
Xaùm chì
Khoâng maøu hoaëc traéng
Vaøng, tím, luïc, xanh
Hoaøn toaøn
Raát hoaøn toaøn
Hoaøn toaøn
Raát hoaøn toaøn
Khoâng hoaøn toaøn
Trung bình
Veát vôõ
Hoaøn toaøn
Khoâng caùt khai
Veát vôõ voû soø
Khoâng caùt khai
Hoaøn toaøn
Khoâng caùt khai
Hoaøn toaøn
Hoaøn toaøn
Raát hoaøn toaøn
Khoâng hoaøn toaøn
Hoaøn toaøn
Hoaøn toaøn
Hoaøn toaøn
5 – 6
2,5 – 3
5 – 6
2 – 2,5
6,5 – 7
6
8
1
7 – 7,5
7
5,5 – 6
4,5 – 5,5
5,5 – 6
3
3,5 – 4
2
6 – 6,5
2 – 3
2
4
3,2 – 3,6
2,8 – 3,2
2,9 – 3,2
2,8 – 2,9
3,3 – 4,4
2,6
3,5 – 3,6
2,7 – 2,8
2,9 – 3,3
2,5 – 2,8
5 – 5,2
4 – 4,4
4,9 – 5,2
2,6 – 2,8
1,8 – 2,9
2,3
4,9 – 5,2
7,4 – 7,6
2,1 – 2,2
3,18
Bài giảng địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng địa chất công trình - Người đăng: phamyen0008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng địa chất công trình 9 10 674