Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa chất công trình

Được đăng lên bởi phamyen0008
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUÔNG 4: DOØNG THAÁM OÅN ÑÒNH CUÛA NÖÔÙC DÖÔÙI ÑAÁT
CHÖÔNG 4: DOØNG THAÁM OÅN ÑÒNH CUÛA NÖÔÙC DÖÔÙI ÑAÁT
4.1. Hieän töôïng thaám trong ñaát ñaù
4.1.1. Khaùi nieäm veà thaám vaø ngaám nöôùc
4.1.2. Caùc ñònh luaät thaám
4.2. Xaùc ñònh heä soá thaám, höôùng thaám vaø toá
c ñoä thaám cuûa nöôùc döôùi ñaát
4.2.1. Caùc phöông phaùp xaùc ñ
ònh heä soá thaám cuûa ñaát ñaù (trong phoøng,
ngoaøi hieän tröôøng)
4.2.2. Xaùc ñònh höôùng thaám vaø toác ñoä
thaám cuûa nöôùc döôùi ñaát
4.3. Doøng thaám phaúng cuûa nöôùc trong ñaát ñaù
4.3.1. Moät soá khaùi nieäm cô baûn
4.3.2. Doøng thaám phaúng trong ñaát ñaù ñoà
ng nhaát (nöôùc khoâng aùp vaø coù
aùp)
4.3.3. Doøng thaám phaúng trong ñaát ñaù khoâng ñ
oàng nhaát (nöôùc khoâng aùp
vaø coù aùp)
4.4. Doøng thaám ñeán caùc coâng
trình thu nöôùc
4.4.1. Khaùi nieäm veà caùc coâng trình thu nöôùc
4.4.2. Doøng thaám ñeán
gieáng ñôn thu nöôùc
4.4.3. Doøng thaám ñeán nhoùm gieáng thu nöôùc taùc duïng töông hoã
4.5. Toùm taét vaø keát luaän chöông
4.6. Baøi taäp chöông
4.7. Caùc töø khoùa (keywords) vaø taøi lieäu tham khaûo (saùch vaø website)
4.8. Baøi nghieân cöùu
4.9. Baøi ñoïc theâm ngoaïi khoaù
Taäp baøi giaûng Ñòa c
haát coâng trình (ver. 02) 1 - 28
Bài giảng địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng địa chất công trình - Người đăng: phamyen0008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng địa chất công trình 9 10 424