Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa chất công trình

Được đăng lên bởi phamyen0008
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUÔNG 5: KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH
CHÖÔNG 5: KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH
5.1. Ñaïi cöông veà coâng taùc khaûo saùt ñòa chaát coâng trình
5.1.1. Nhieäm vuï cuûa khaûo saùt ñòa chaát coâng trình
5.1.2. Caùc giai ñoaïn vaø nguyeân lyù chung khaûo saùt ñòa chaát coâng trình
5.1.3. Noäi dung cuûa ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình
5.2. Caùc phöông phaùp khaûo saùt ñòa chaát coâng trình
5.2.1. Phöông phaùp ño veõ ñòa chaát coâng trình
5.2.2. Phöông phaùp thaêm doø ñòa vaät lyù
5.2.3. Phöông phaùp khoan, ñaøo thaêm doø
5.2.4. Phöông phaùp thí nghieäm trong phoøng
5.2.5. Phöông phaùp thí nghieäm ngoaøi hieän tröôøng
5.2.6. Phöông phaùp thí nghieäm xuyeân tieâu chuaån (SPT)
5.3. Khaûo saùt ñòa chaát coâng trình cho xaây döïng coâng trình daân duïng vaø
coâng nghie
äp
5.3.1. Khaûo saùt ôû giai ñoaïn thieát keá sô boä
5.3.2. Khaûo saùt ôû giai ñoaïn thieát keá kyõ thuaät (thieát keá chi tieát)
5.4. Baùo caùo ñòa chaát coâng trình
5.4.1. YÙ nghóa cuûa baùo caùo ñòa chaát coâng trình
5.4.2. Caùc taøi lieäu caàn thieát ñeå l
aäp baùo caùo ñòa chaát coâng trình
5.4.3. Noäi dung cuûa baùo caùo ñòa chaát coân
g trình
5.4.4. Nghieân cöùu vaø söû duïng baùo caùo ñòa chaát coâng trình
5.5. Baûn ñoà vaø maët caét ñòa chaát coâng trình
5.5.1. Baûn ñoà ñòa chaát coâng trình
5.5.2. Maët caét ñòa chaát coâng trình
5.5.3. Baûn ñoà ñòa chaát thuûy vaên
5.6. Toùm taét vaø keát luaän chöông
5.7. Baøi taäp chöông
5.8. Caùc töø khoùa (keywords) vaø taøi lieäu tham khaûo (saùch vaø website)
5.9. Baøi nghieân cöùu
5.10. Baøi ñoïc theâm ngoaïi khoaù
Taäp baøi giaûng Ñòa c
haát coâng trình (ver. 02) 1 - 26
Bài giảng địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng địa chất công trình - Người đăng: phamyen0008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng địa chất công trình 9 10 388