Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Điện tử công suất

Được đăng lên bởi hiep-tran
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2007 lần   |   Lượt tải: 10 lần
§iÖn tö c«ng suÊt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Linh kiÖn ®iÖn tö c«ng suÊt
B¨m ¸p mét chiÒu (DC-DC)
ChØnh l­u (AC-DC)
§iÒu khiÓn xoay chiÒu (AC-AC)
BiÕn tÇn
B¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn tö c«ng suÊt

Ch­¬ng 1. Linh kiÖn ®iÖn tö c«ng suÊt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diod c«ng suÊt
Tiristor (SCR)
Triac
C«ng t¾c t¬ tÜnh
Tranzitor l­ìng cùc (BJT)
Tranzitor tr­êng (JET, MOSFET)
Tranzitor cùc cöa c¸ch li (IGBT)

1.1. Diod c«ng suÊt
1. Nguyªn lÝ cÊu t¹o
Gåm hai chÊt b¸n dÉn p,n
mét tiÕp gi¸p J
UAK>0 cã dßng ®iÖn IAK#0
UAK<0 kh«ng dßng IAK

• S¬ ®å cÊu tróc

A

J
p

n

K

CÊu tróc p-n
• Ph©n cùc cho p-n
p

p

n

a)

n

Etx

Engoµi

Etx

+

p

Engoµi

n

Etx
+

c)

b)

2. §Æc tÝnh, th«ng sè cña diod
§Æc tÝnh nh­ h×nh vÏ 1.2
- ë gãc phÇn t­ thø nhÊt:
dßng ®iÖn lín, sôt ¸p nhá
- ë gãc phÇn t­ thø ba:
dßng rß nhá, ®iÖn ¸p ng­
îc lín

• §Æc tÝnh
I
+

ILV

-

U

UN
∆U
∆U0
-

+

H×nh 1.2

Th«ng sè:
I®m – dßng ®iÖn ®Þnh møc, hiÖn nay dßng ®iÖn lín
nhÊt cña mét diod c«ng suÊt tíi 7000A
∆U – sôt ¸p thuËn; Sôt ¸p cña diod trong kho¶ng
(0,7 - 2)V
∆P – tæn hao c«ng suÊt; ∆P = ∆U.I (®Õn hµng kW)
Tcp- nhiÖt ®é lµm viÖc cho phÐp; T¹i líp tiÕp gi¸p
kho¶ng 2000C
UN - ®iÖn ¸p ng­îc; Trong kho¶ng (50-4000)V
Irß – dßng ®iÖn rß, hµng tr¨m mA

• KÕt cÊu cã d¹ng nh­ h×nh vÏ

KiÓm tra s¬ bé
• Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®o
∞

∞

0

Rx100
_

+
a)

0

Rx100
®á
®en

_

+
b)

®á
®en

...
§iÖn tö c«ng suÊt
 
 
!"#$
% &'()*+$$
, -.
/ 0)1-23
Bài giảng Điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Điện tử công suất - Người đăng: hiep-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Điện tử công suất 9 10 861