Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hệ thống cơ điện tử chương 3

Được đăng lên bởi huuthanhcdt
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¦¬ng 3: §iÒu khiÓn logic kh¶ LËP TR×NH
3.1. Bé ®iÒu khiÓn PLC:
3.1.1. Thiết bị điều khiển logic lập trình:
PLC ®Çu tiªn xuÊt hiÖn vµo n¨m 1969. Ngµy nay chóng ta ®−îc sö dông réng r·i.
Tõ c¸c thiÕt bÞ nhá, ®éc lËp sö dông kho¶ng 20 ®Çu vµo/®Çu ra digital ®Õn c¸c hÖ thèng
nèi ghÐp theo m¹ch module cã thÓ sö dông rÊt nhiÒu ®Çu vµo/®Çu ra, xö lý c¸c tÝn hiÖu
digital hoÆc analog. Ngoµi ra, chóng cßn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®iÒu khiÓn tû lÖ-tÝch ph©n®¹o hµm (PID)
ThiÕt bÞ logic lËp tr×nh ®−îc (PLC- Programmable Logic Controler) lµ d¹ng thiÕt
bÞ ®iÒu khiÓn ®Æc biÖt dùa trªn bé vi xö lý, sö dông bé nhí lËp tr×nh ®−îc ®Ó l−u tr÷ c¸c
lÖnh vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng. Ch¼ng h¹n phÐp tÝnh logic, ®Þnh giê, ®Õm, thuËt to¸n ®Ó
®iÒu khiÓn m¸y vµ c¸c qu¸ tr×nh.
Chu¬ng tr×nh
PLC ®−îc thiÕt kÕ ®Ó dÔ cµi ®Æt
®iÒu khiÓn
hoÆc thay ®æi ch−¬ng tr×nh. ThuËt ng÷
logic ®−îc sö dông v× viÖc lËp tr×nh
chñ yÕu liªn quan ®Õn c¸c ho¹t logic
TÝn hiÖu
TÝn hiÖu
thùc thi vµ chuyÓn m¹ch.
ngâ ra
ngâ vµo
PLC
C¸c thiÕt bÞ nhËp (bé c¶m biÕn,
H×nh 1.1 ThiÕt ®iÒu khiÓn logic lËp tr×nh
c¸c c«ng t¾c,...) vµ c¸c thiÕt bÞ xuÊt
trong hÖ thèng ®−îc ®iÒu khiÓn (c¸c
®éng c¬, c¸c van,...) ®−îc nèi kÕt víi PLC. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn sÏ gi¸m s¸t c¸c tÝn hiÖu
vµo vµ c¸c tÝn hiÖu ra theo ch−¬ng tr×nh nµy vµ thùc hiÖn c¸c quy t¾c ®iÒu khiÓn ®· ®−îc
lËp tr×nh.
C¸c PLC cã −u ®iÓm chÝnh lµ cã thÓ sö dông cïng mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn c¬ b¶n
cho nhiÒu hÖ thèng ®iÒu khiÓn. §Ó söa ®æi hÖ thèng ®iÒu khiÔn vµ c¸c quy t¾c ®ang ®−îc
sö dông, ng−êi vËn hµnh chØ cÇn nhËp tËp lÖnh kh¸c (kh«ng cÇn m¾c nèi l¹i d©y). Nhê
vËy, hÖ thèng rÊt linh ho¹t, hiÖu qu¶.
C¸c PLC t−¬ng tù m¸y tÝnh, nh−ng m¸y tÝnh ®−îc tèi −u hãa cho c¸c t¸c vô tÝnh
to¸n vµ hiÓn thÞ; cßn PLC ®−îc chuyªn biÖt cho c¸c t¸c vô ®iÒu khiÓn vµ m«i tr−êng
c«ng nghiÖp. V× vËy, c¸c PLC:
- §−îc thiÕt kÕ vµ t¨ng bÒn ®Ó chÞu ®ùoc rung ®éng, nhiÖt, Èm vµ tiÕng ån
- Cã s½n giao diÖn cho c¸c thiÕt bÞ nhËp vµ xuÊt
- §−îc lËp tr×nh ®Ô dµng víi ng«n ng÷ lËp tr×nh dÔ hiÓu, chñ yÕu gi¶i quyÕt c¸c
phÐp to¸n logic vµ chuyÓn m¹ch.
3.1.2. PhÇn cøng:
HÖ thèng PLC th«ng dông cã 5 bé phËn c¬ b¶n:
ThiÕt bÞ
lËp tr×nh
Bé nhí
Giao diÖn
nhËp

Bé xö lý
trung t©m

Giao diÖn
xuÊt

Bé nguån

46

H×nh 1.2 HÖ thèng PLC

a. Bé xö lý trung t©m (CPU): Lµ linhkiÖn chøa bé xö lý, biªn dÞch c¸c tÝn hiÖu
nhËp vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh ®ùoc l−u trong bé nhí cña
CPU, TruyÒn c¸c quyÕt ®Þnh d−íi d¹ng tÝn hiÖu ho¹t ®éng ®Õn c¸c thiÕt bÞ xuÊt. CÊu h×nh
CPU tïy thuéc vµo bé vi xö lý....
46
Ch¦¬ng 3: §iÒu khiÓn logic kh¶ LËP TR×NH
3.1. Bé ®iÒu khiÓn PLC:
3.1.1. Thiết b điu khin logic lp trình:
PLC ®Çu tiªn xuÊt hiÖn vµo n¨m 1969. Ngµy nay chóng ta ®îc sö dông réng r·i.
Tõ c¸c thiÕt bÞ nhá, ®éc lËp sö dông kho¶ng 20 ®Çu vµo/®Çu ra digital ®Õn c¸c hÖ thèng
nèi ghÐp theo m¹ch module cã thÓ sö dông rÊt nhiÒu ®Çu vµo/®Çu ra, xö lý c¸c tÝn hiÖu
digital hoÆc analog. Ngoµi ra, chóng cßn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®iÒu khiÓn tû lÖ-tÝch ph©n-
®¹o hµm (PID)
ThiÕt bÞ logic lËp tr×nh ®îc (PLC- Programmable Logic Controler) lµ d¹ng thiÕt
bÞ ®iÒu khiÓn ®Æc biÖt dùa trªn bé vi xö lý, sö dông bé nhí lËp tr×nh ®îc ®Ó lu tr÷ c¸c
lÖnh vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng. Ch¼ng h¹n phÐp tÝnh logic, ®Þnh giê, ®Õm, thuËt to¸n ®Ó
®iÒu khiÓn m¸y vµ c¸c qu¸ tr×nh.
PLC ®îc thiÕt kÕ ®Ó dÔ cµi ®Æt
hoÆc thay ®æi ch¬ng tr×nh. ThuËt ng÷
logic ®îc sö dông v× viÖc lËp tr×nh
chñ yÕu liªn quan ®Õn c¸c ho¹t logic
thùc thi vµ chuyÓn m¹ch.
C¸c thiÕt bÞ nhËp (bé c¶m biÕn,
c¸c c«ng t¾c,...) vµ c¸c thiÕt bÞ xuÊt
trong hÖ thèng ®îc ®iÒu khiÓn (c¸c
®éng c¬, c¸c van,...) ®îc nèi kÕt víi PLC. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn sÏ gi¸m s¸t c¸c tÝn hiÖu
vµo vµ c¸c tÝn hiÖu ra theo ch¬ng tr×nh nµy vµ thùc hiÖn c¸c quy t¾c ®iÒu khiÓn ®· ®îc
lËp tr×nh.
C¸c PLC cã u ®iÓm chÝnh lµ cã thÓ sö dông cïng mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn c¬ b¶n
cho nhiÒu hÖ thèng ®iÒu khiÓn. §Ó söa ®æi hÖ thèng ®iÒu khiÔn vµ c¸c quy t¾c ®ang ®îc
sö dông, ngêi vËn hµnh chØ cÇn nhËp tËp lÖnh kh¸c (kh«ng cÇn m¾c nèi l¹i d©y). Nhê
vËy, hÖ thèng rÊt linh ho¹t, hiÖu qu¶.
C¸c PLC t¬ng tù m¸y tÝnh, nhng m¸y tÝnh ®îc tèi u hãa cho c¸c t¸c vô tÝnh
to¸n vµ hiÓn thÞ; cßn PLC ®îc chuyªn biÖt cho c¸c t¸c vô ®iÒu khiÓn vµ m«i trêng
c«ng nghiÖp. V× vËy, c¸c PLC:
- §
îc thiÕt kÕ vµ t¨ng bÒn ®Ó chÞu ®ùoc rung ®éng, nhiÖt, Èm vµ tiÕng ån
- Cã s½n giao diÖn cho c¸c thiÕt bÞ nhËp vµ xuÊt
- §îc lËp tr×nh ®Ô dµng víi ng«n ng÷ lËp tr×nh dÔ hiÓu, chñ yÕu gi¶i quyÕt c¸c
phÐp to¸n logic vµ chuyÓn m¹ch.
3.1.2. PhÇn cøng:
HÖ thèng PLC th«ng dông cã 5 bé phËn c¬ b¶n:
H×nh 1.1 ThiÕt ®iÒu khiÓn logic lËp tr×nh
TÝn hiÖu
ngâ vµo
TÝn hiÖu
ngâ ra
Chu¬ng tr×nh
®iÒu khiÓn
PLC
H×nh 1.2 HÖ thèng PLC
Giao diÖn
nhËp
Bé xö lý
trung t©m
Giao diÖn
xuÊt
ThiÕt bÞ
lËp tr×nh
Bé nhí
Bé nguån
Bài giảng hệ thống cơ điện tử chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hệ thống cơ điện tử chương 3 - Người đăng: huuthanhcdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài giảng hệ thống cơ điện tử chương 3 9 10 695