Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ thống thông tin công nghiệp

Được đăng lên bởi cuongdd1402
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 6753 lần   |   Lượt tải: 23 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Hệ thống
thông tin công nghiệp
Chương 1: Giới thiệu chung

12/30/2005

Chương 1: Mở ₫ầu

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

1.1 Mục tiêu và phạm vi ₫ề cập của môn học
1.2 Một số khái niệm cơ bản
1.3 Một số ví dụ minh họa

Chương 1: Mở đầu

© 2005 - HMS

2

1.1 Mục tiêu và phạm vi ₫ề cập
Mục tiêu:
— Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ sở về hệ thống
thông tin công nghiệp nói chung và truyền thông công
nghiệp nói riêng, hiểu biết các vấn ₫ề cơ bản về lựa chọn
và thiết kế giải pháp truyền thông trong các hệ thống ₫o
lường, ₫iều khiển và tự ₫ộng hóa cũng như trong các hệ
thống thông tin khác trong công nghiệp.

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Phạm vi ₫ề cập:
— Khái niệm cơ bản về các hệ thống thông tin công nghiệp
— Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông công nghiệp
— Một số hệ thống mạng truyền thông công nghiệp tiêu
biểu

Chương 1: Mở đầu

© 2005 - HMS

3

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Ví dụ: PlantScape (Honeywell)

Chương 1: Mở đầu

© 2005 - HMS

4

Những câu hỏi ₫ặt ra:

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Vai trò của từng thành phần trong hệ thống?
Các thiết bị trong hệ thống giao tiếp với nhau như
thế nào?
Giao tiếp phục vụ mục ₫ích gì?
Giao tiếp với những yêu cầu như thế nào?
Trong thực tế có những công nghệ nào hỗ trợ?
Nền tảng cơ sở của những công nghệ ₫ó là gì?
Người kỹ sư ₫iều khiển - tự ₫ộng hóa cần nắm
những kiến thức cơ bản nào ₫ể có thể làm chủ
những hệ thống ₫ó?

Chương 1: Mở đầu

© 2005 - HMS

5

1.2 Một số khái niệm cơ bản
Thông tin là gì?
Sự xóa bỏ tính bất ₫ịnh!
Tại sao thông tin lại quan trọng như vậy?

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

— Thông tin là nền tảng của mỗi hệ thống kỹ thuật ngày
nay

vật chất
năng lượng
thông tin

Chương 1: Mở đầu

HỆ THỐNG
KỸ THUẬT

vật chất
năng lượng
thông tin

© 2005 - HMS

6

Hệ thống thông tin
Một hệ thống kỹ thuật với các đầu vào ra là thông tin

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Hệ
Hệ
Hệ
Hệ
Hệ

thống
thống
thống
thống
thống

Chương 1: Mở đầu

thu thập thông tin
xử lý thông tin
lưu trữ và quản lý thông tin
khai thác và sử dụng thông tin
truyền thông công nghiệp

© 2005 - HMS

7

Biểu diễn thông tin
Tại sao phải biểu diễn thông tin?
Các dạng biểu diễn thông tin thông dụng?
Thông tin ₫ược thu thập như thế nào?
Thông tin ₫ược lưu trữ và xử lý trên máy tính
bằng gì?

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Thông tin ₫ược khai thác và sử dụng như thế
nào?
Thông tin ₫ược truyền ₫i như thế nào?

Chương 1: Mở đầu

© 2005 - HMS

8

Khái niệm "dữ liệu"

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Dữ liệu là gì?
Quan hệ giữa dữ liệu và thông tin?
Dữ liệu ₫ược biểu d...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1
H thng
thông tin công nghip
12/30/2005
Chương 1: Gii thiu chung
Bài giảng Hệ thống thông tin công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ thống thông tin công nghiệp - Người đăng: cuongdd1402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng Hệ thống thông tin công nghiệp 9 10 849