Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hình học họa hình

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 26460 lần   |   Lượt tải: 106 lần
Bài giảng

Biên soạn: TS. Phạm Văn Sơn
Bộ môn hình họa – Vẽ Kỹ Thuật
Trường ĐHBK Hà Nội

Chương 1
phép chiếu

I. Phép chiếu xuyên tâm

S

Cho mặt phẳng Πi, gọi là mặt phẳng
hình chiếu

A

Một điểm S không thuộc mặt phẳng
Πi gọi là tâm chiếu
Chiếu một điểm A từ tâm S lên mặt
phẳng Πi là :

Ai

1) Vẽ đường thẳng SA
2) Giao điểm của đường thẳng SA với
mặt phẳng Πi là Ai
Điểm Ai là hình chiếu xuyên tâm của điểm A

Πi

II. Phép chiếu song song
Định nghĩa:

s

A
Cho mặt phẳng Πi, gọi là mặt phẳng
hình chiếu

d

Một đường thẳng s không song song với mặt
phẳng Πi gọi là hướng chiếu

Ai

Chiếu một điểm A theo hướng s lên mặt
phẳng Πi là:
1) Qua A vẽ đường thẳng d//s
2) Vẽ giao điểm của đường thẳng d với
mặt phẳng Πi là Ai
Điểm Ai là hình chiếu song song của điểm A

Πi

Tính chất của phép chiếu song song
1. Hình chiếu của một đường thẳng không song song với hướng chiếu là
một đường thẳng
A
a M
a
B
N
s
d
ai
Ai
Πi

e
Mi B i

Ni
Có thể xác định ai như sau
* Bước 1: Lấy 2 điểm A, B∈a
* b.2: tìm Ai, Bi theo định nghĩa
* b.3: Nối AiBi ta được ai

Chú ý: ai cũng là giao tuyến của mặt phẳng α với mặt phẳng Πi

Trường hợp đặc biệt 1: Hình chiếu của một đường thẳng song song với
hướng chiếu là một điểm

a
M
s

ai LMi

Πi

Trường hợp đặc biệt 2: Một đường thẳng song song với mặt phẳng
hình chiếu thì song song với hình chiếu của nó

A

B

a
α

s
ai
Ai
Πi
Vµ AB=AiBi

Bi
b

Mở rộng: một hình phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu thì có
hình chiếu bằng hình thật

Πi

2. Hai đường thẳng song song (và không song song với hướng chiếu) thì hai hình
chiếu song song.
A
a

k
C

B
t

b

s

ki

Bi

Ai
Πi
Vµ: AB : CD = Ai Bi : Ci Di

D

ti
Ci

Di

3. Phép chiếu song song bảo toàn thứ tự và tỷ số đơn của 3 điểm thẳng hàng

A

B

C

s

Ci
Bi
Ai
Πi
AB:BC=AiBi:BiCi

4. Một mặt phẳng song song với hướng chiếu thì hình chiếu của nó suy
biến là một đường thẳng
α

s

M
g Lαi

Mi

Πi

5. Một điểm nằm trên mặt phẳng hình chiếu thì điểm đó trùng với hình chiếu
của nó.

s
A=Ai

Πi

III. Phép chiếu vuông góc
Cho mặt phẳng Πi, gọi là mặt phẳng
hình chiếu

A

Chiếu vuông góc một điểm A lên mặt
phẳng Πi là:

d

1) Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc
với mặt phẳng Πi

2) Vẽ giao điểm của đường thẳng với
mặt phẳng Πi là Ai
§iÓm Ai lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña ®iÓm A

Ai
Πi

s

1.5. Tính chất của phép chiếu vuông góc
* Có đầy đủ các tính chất của phép chiếu song song, ngoài ra còn có các tính chất
riêng.
A
Tính chất 1
B

Ai
Πi
Đặc biệt:
+ AiBiAB là hình thang vuông
+ AiBi<AB

Bi

Hình chiếu của
mộ...

Biên soạn: TS. Phạmn Sơn
Bộ môn hình họa – Vẽ Kỹ Thuật
Trường ĐHBK Hà Nội
Bài giảng Hình học họa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hình học họa hình - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Bài giảng Hình học họa hình 9 10 32