Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hóa vô cơ-chương trình đại học

Được đăng lên bởi van-ngan-nguyen
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 8623 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

BÀI GIẢNG

HÓA HỌC VÔ CƠ

Người soạn : ĐẶNG KIM TRIẾT

Tp. Hồ Chí Minh, 9/2008

Chương 1:
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG HÓA HỌC
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG HÓA HỌC
1.1.1. Chất
Chất có hai đặc tính quan trọng là đồng nhất và có thành phần xác định.
Mọi chất đều do nguyên tử tạo nên, nguyên tử cùng loại tạo nên đơn chất.
Nguyên tử khác loại cấu tạo nên hợp chất.
1.1.2. Nguyên tử :
Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được
nữa về mặt hóa học.
Nguyên tử có khối lượng, kích thước vô cùng bé và khác nhau.
1.1.3. Electron
Là một phần của nguyên tử, luôn quay chung quanh hạt nhân, có khối lượng
rất bé so với khối lượng của nguyên tử và bằng 9,11 . 10–23g.
1.1.4. Hạt nhân nguyên tử
Là do các hạt proton (p)và nơtron (n) cấu tạo nên số proton quyết định điện
tích dùng của hạt nhân.
1.1.5. Nguyên tố hóa học
Mỗi loại nguyên tử có hạt nhân mang cùng điện tích dương được gọi là nguyên
tố hóa học.
Nhiều nguyên tố là hỗn hợp của các đồng vị.
1.1.6. Phân tử
Phân tử là hạt nhỏ nhất mà của một chất còn giữ nguyên tính chất hóa học của
nó.
Phân tử có thể do hai đến hàng ngàn nguyên tử liên kết với nhau.
1.1.7. Khối lượng nguyên tử
Khối lượng nguyên tử bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử đồng vị của C, nó
bằng 1,6603 . 10–23g.
1.1.8. Khối lượng phân tử
Khối lượng phân tử của một chất là khối lượng của một phân tử chất đó tính
bằng đơn vị khối lượng nguyên tử và bằng tổng khối lượng nguyên tử của các nguyên
tố trong phân tử.

1.1.9. Nguyên tử gam
Là lượng của một nguyên tố hóa học được tín bằng gam có giá trị về số bằng
khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó.
1.1.11. Phân tử gam
Là lượng chất được tính bằng gam và có giá trị về số bằng khối lượng phân tử
của chất đó.
1.2. NHỮNG THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ
1.2.1. Năng lượng ion hóa
Năng lượng tối thiểu cần để tách một electron ra khỏi nguyên tử khí.
1.2.2. Ái lực ion
Ái lực electron của một nguyên tử là năng lượng của quá trình nguyên tử đó (ở
trạng thái khí) kết hợp thêm một electron biến thành ion âm.
1.2.3. Độ âm điện
Độ âm điện là khả năng của nguyên tử nguyên tố đó ở trong phân tử hút
electron về phía nó.
1.3. HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VÀ NHỮNG TÍNH CHẤT CHUNG CỦA
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
1.3.1. Định luật tuần hoàn của Mendeleep
Năm 1869 Menđêlêep mới sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng của khối
lượng nguyên tử và tìm ra được cách hệ thống hóa các nguyên tố hóa học một cách
biện chứng.
Cho tới nay, qua hơn 100 năm, bảng hệ t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
BÀI GIẢNG
BÀI GIẢNG
HÓA HỌC VÔ CƠ
HÓA HỌC VÔ CƠ
Người soạn : ĐẶNG KIM TRIẾT
Tp. Hồ Chí Minh, 9/2008
bài giảng hóa vô cơ-chương trình đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hóa vô cơ-chương trình đại học - Người đăng: van-ngan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
bài giảng hóa vô cơ-chương trình đại học 9 10 2