Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng kĩ thuật điện

Được đăng lên bởi minh12bkdn
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC
1. Teân Moân Hoïc: Kyõ Thuaät Ñieän
2. Ngaønh Hoïc:

Khoâng Chuyeân Ñieän

3. Soá Tieát:

42

4. Ñaùnh Giaù:

• Kieåm Tra giöõa Hoïc Kyø: 20%
• Thi cuoái Hoïc Kyø: 80%

5. Giaùo Trình:
[1] Nguyeãn Kim Ñính – Kyõ Thuaät Ñieän –
Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia TPHCM - 2007
[2] Nguyeãn Kim Ñính – Baøi Taäp Kyõ Thuaät Ñieän
Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia TPHCM - 2007

1

NOÄI DUNG MOÂN HOÏC
CHÖÔNG
CHÖÔNG
CHÖÔNG
CHÖÔNG
CHÖÔNG
CHÖÔNG
CHÖÔNG
CHÖÔNG
CHÖÔNG

1. Khaùi nieäm chung veà Maïch Ñieän
2. Maïch Ñieän hình sin
3. Caùc phöông phaùp giaûi Maïch Sin
4. Maïch Ñieän ba pha
5. Khaùi nieäm chung veà Maùy Ñieän
6. Maùy Bieán AÙp
7. Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha
8. Maùy Phaùt Ñoàng Boä Ba Pha
9. Maùy Ñieän Moät Chieàu.
2

3/3

NOÄI DUNG CHI TIEÁT
1 Khaùi Nieäm Chung veà Maïch Ñieän
1.1 Caùc Thaønh Phaàn cuûa Maïch Ñieän
1.2 Caáu Truùc cuûa Maïch Ñieän
1.3 Caùc Thoâng Soá Cheá Ñoä cuûa 1 Phaàn Töû
1.4 Caùc loaïi Phaàn Töû Cô Baûn
1.5 Hai Ñònh Luaät Kirchhoff
2 Maïch Ñieän Hình Sin
2.1 Khaùi Nieäm Chung veà Haøm Sin
2.2 AÙp Hieäu Duïng vaø Doøng Hieäu Duïng

3

2.3 Bieåu Dieãn AÙp Sin vaø Doøng Sin baèng Vectô
2.4 Quan Heä AÙp - Doøng cuûa Taûi.
2.5 Toång Trôû Vectô vaø Tam Giaùc Toång Trôû cuûa Taûi
2.6 Coâng Suaát Tieâu Thuï bôûi Taûi.
2.7 Bieåu Dieãn Vectô cuûa AÙp, Doøng, Toång Trôû, vaø Coâng Suaát
2.8 Heä Soá Coâng Suaát
2.9 Ño Coâng Suaát Taùc Duïng baèng Watlkeá
2.10 Soá Phöùc
2.11 Bieåu Dieãn Maïch Sin baèng Soá Phöùc
4

3. Caùc Phöông Phaùp Giaûi Maïch Sin
3.1 Khaùi Nieäm Chung
3.2 Phöông Phaùp Gheùp Noái Tieáp. Chia AÙp
3.3 Phöông Phaùp Gheùp Song Song. Chia Doøng
3.4 Phöông Phaùp Bieán Ñoåi Y ↔ Δ
3.5 Phöông Phaùp Doøng Maét Löôùi
3.6 Phöông Phaùp AÙp Nuùt
3.7 Nguyeân Lyù Tyû Leä

5

4. Maïch Ñieän Ba Pha
4.1 Nguoàn vaø Taûi 3 Pha Caân Baèng
4.2 Heä Thoáng 3 Pha Y - Y Caân Baèng
4.3 Heä Thoáng 3 Pha Y - Δ Caân Baèng, Zd = 0
4.4 Heä Thoáng 3 Pha Y - Δ Caân Baèng, Zd ≠ 0
4.5 Heä Thoáng 3 Pha Y - Δ Khoâng Caân Baèng, Zn = 0
4.6 Heä Thoáng 3 Pha Y - Y Khoâng Caân Baèng, Zd = 0
4.7 Heä Thoáng 3 Pha Caân Baèng vôùi Nhieàu Taûi //.
4.8 Heä Thoáng 3 Pha Caân Baèng vôùi Taûi laø Ñoäng Cô 3 Pha
6

5. Khaùi Nieäm Chung veà Maùy Ñieän
5.1. Ñònh Luaät Faraday.
5.2. Ñònh Luaät Löïc Töø
5.3. Ñònh Luaät Ampère
5.4. Baøi Toaùn Thuaän: Bieát Φ, Tìm F

7

6. Maùy Bieán AÙp (MBA)
6.1 Khaùi Nieäm Chung
6.2 Caáu Taïo cuûa MBA
6.3 MBA Lyù Töôûng
6.4 Caùc MTÑ vaø PT cuûa MBA Thöïc Teá
6.5 Cheá Ñoä Khoâng Taûi cuûa MBA
6.6 Cheá Ñoä Ngaén Maïch...
1
ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC
1. Teân Moân Hoïc: Kyõ Thuaät Ñieän
2. Ngaønh Hoïc: Khoâng Chuyeân Ñieän
3. Soá Tieát: 42
4. Ñaùnh Giaù: Kieåm Tra giöõa Hoïc Kyø: 20%
Thi cuoái Hoïc Kyø: 80%
5. Giaùo Trình:
[1] Nguyeãn Kim Ñính KyõThuaäieän
Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia TPHCM - 2007
[2] Nguyeãn Kim Ñính Baøi Taäp Kyõ Thuaät Ñieän
Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia TPHCM - 2007
bài giảng kĩ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng kĩ thuật điện - Người đăng: minh12bkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
bài giảng kĩ thuật điện 9 10 153