Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật: Máy điện một chiều

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 5026 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Bài giảng Kỹ Thuật 2

Chương 6:

TB

MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

I. Tổng quan

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

1

Bài giảng Kỹ Thuật 2

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

TB

2

Bài giảng Kỹ Thuật 2

TB
Nguyên lý hoạt động của máy điện một chiều

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

3

Bài giảng Kỹ Thuật 2

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

TB

4

Bài giảng Kỹ Thuật 2

TB

Động cơ

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

5

Bài giảng Kỹ Thuật 2

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

TB

6

Bài giảng Kỹ Thuật 2

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

TB

7

Bài giảng Kỹ Thuật 2

TB

Vị trí chổi than

DC Motor

Rotor

S
N

S

N

Stator và cuộn
dây
Chổi than
Neutral Zone
F
B

B

I

S

N

I

S

N

Magnetic field

Phản ứng phần ứng – vành trượt lệch qua một bên

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

8

Bài giảng Kỹ Thuật 2

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

TB

9

Bài giảng Kỹ Thuật 2

TB

Dòng điện qua rotor đảo chiều

Dòng điện qua stator

Dòng điện qua rotor

Động cơ DC chạy thuận

Động cơ DC chạy ngược

Động cơ DC

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

Momen tải

10

Bài giảng Kỹ Thuật 2

TB

II. Phân tích máy phát một chiều
Rư

ω
Iu

Ikt

It

Rkt
Ukt

Φkt

E = k.Φkt.ω ≈ k.kkt.Ikt.ω

k=

Tải

pN
2πa

Eđm

Iu
U

0

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

Rt

E

Rư

E

U

Ikt

11

Bài giảng Kỹ Thuật 2

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

TB

12

Bài giảng Kỹ Thuật 2

TB

Pcơ

Pout

Pđt

Pin

Pth-cơ

Pđ

Ps≈ 0

Pkt

Pin

Pcơ

Pkt

Pout

Pđt

Pqp

Pđ

Ps≈ 0

II.1. Máy phát DC kích từ độc lập

U
E

Iu

0
Iđm

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

13

Bài giảng Kỹ Thuật 2

TB
Rư

ω
Iu

Ikt

It

Rkt
Ukt

U

E = k.Φkt.ω ≈ k.kkt.Ikt.ω

Φkt

Rt

Tải

II.2. Máy phát DC kích từ song song

U
E

I

0
Rư

ω
Iu

It
Ikt

Rkt
U

Rt

Tải

E = k.Φkt.ω
≈ k.kkt.Ikt.ω

E

E

Rkt3

Eđm

Eđm

0

Rkt1 > Rkt2 >

Ikt

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

0

Ikt

14

Bài giảng Kỹ Thuật 2

TB

II.3. Máy phát DC kích từ hỗn hợp
Rư
ω

Rs

Iu

It
Ikt

Rkt
U

Rt

Tải

E = k.Φhh.ω

Kích từ hỗn hợp rẽ ngắn
Rư

ω

Rs

Iu

It
Ikt

E = k.Φhh.ω

U

Rt

Tải

Rkt

`
Kích từ hỗn hợp rẽ dài

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

15

Bài giảng Kỹ Thuật 2

TB

III. Phân tích động cơ một chiều

III.1. Động cơ DC kích từ độc lập, NCVC

Rư

Iu
Ikt

U
Ukt

E
Rkt
ω

E = k.Φkt.ω ≈ k. kkt.Ikt.ω
ω=

ω

hay

U − Ru I u
E
=
k Φ kt
k Φ kt

( rad / s )

Hình vẽ Chương 4: Máy điện một chiều

n ( RPM )
= 2π
60

16

Bài giảng Kỹ Thuật 2

TB

Iu

Rư

Ikt

U
Ukt

E
Rkt
ω
Iu

Rư
...