Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng mạch điện 2

Được đăng lên bởi master-nguyen
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 12989 lần   |   Lượt tải: 48 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN. CÔ SÔÛ KYÕ THUAÄT ÑIEÄN
------------0-----------

BIEÂN SOAÏN: ThS. LEÂ THÒ THANH HOAØNG

BAØI GIAÛNG.

MAÏCH ÑIEÄN II
X(P)

1KΩ

X1 (P)

+
_

R2

1kΩ

R1

C

Y(P)

2 kΩ
2kΩ

TP. HCM Thaùng 12 / 2007

LỜI NÓI ĐẦU
MẠCH ĐIỆN là một môn học cơ sở quan trọng đối với sinh viên khối kỹ thuật
nói chung và sinh viên ngành điện nói riêng. Để có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu
về lĩnh vực điện thì sinh viên phải nắm vững những kiến thức trong môn học MẠCH
ĐIỆN.
Ngoài ra môn học này là còn là môn cơ sở để cho sinh viên học tiếp các môn
chuyên ngành khác như môn Điều Khiển Tự Động, Máy Điện, Lý Thuyết Tín Hiệu…
Mạch điện II này bao gồm ba chương :
Chương I: Phân tích mạch trong miền thời gian
Chương II: Phân tích mạch trong miền tần số
Chương III : Mạch không tuyến tính
Chương IV. Đường dây dài
Quyển sách này tác giả trình bày các phương pháp phân tích mạch có kèm theo
các ví dụ cụ thể và các bài tập được soạn theo từng các chương lý thuyết, để giúp
người học có thể giải và ứng dụng vào các môn học có liên quan. .vn
du
Tác giả đã viết bài giảng này với sự cố gắng sưu tầm cácetài liệu trong và ngoài
t.
nước, với sự đóng góp tận tình của các đồng nghiệp trong spkngoài bộ môn, cùng với
và
ien nhiên đây cũng là lần đầu
kinh nghiệm giảng dạy môn học này trong nhiều năm. v
Tuy
thu khỏi những thiếu sót. Tôi rất
tiên biên soạn bài giảng mạch điện II nên không thể .tránh
w
mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp, w các em sinh viên và các bạn đọc
/w của
:/
quan tâm đến bài giảng này.
ttp

M

ie

H
än Ñ

T

v
hö

S

T
PK

T

C
P.H

- h

Xin chân thành cảm ơn.
TP. HCM tháng 12 năm 2007.

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG : PHÂN TÍCH MẠCH TRONG MIỀN THỜI GIAN
(QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ) .......................................................................... 1
I.1. KHÁI NIỆM ............................................................................................................. 1
I.2. ÁP DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN GIẢI BÀI TOÁN QUÁ ĐỘ
(PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN KINH ĐIỂN) ................................................................ 1
I.2.1. Giải bài toán với điều kiện ban đầu bằng 0 ....................................................... 1
I.2.2. Giải bài toán với điều kiện đầu khác 0 .............................................................. 6
a. Mạch có cuộn dây ......................................................................................... 6
n
b. Mạch có tụ .................................................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN. CÔ SÔÛ KYÕ THUAÄT ÑIEÄN
------------0-----------
BIEÂN SOAÏN: ThS. LEÂ THÒ THANH HOAØNG
BAØI GIAÛNG
.
MAÏCH ÑIEÄN II
TP. HCM Thaùng 12 / 2007
Ω
K
1
Ω
k
1
C
+
_
Ω
k
2
Ω
k
2
2
R
1
R
X(P)
)
P
(
X
1
)
P
(
Y
Bài giảng mạch điện 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng mạch điện 2 - Người đăng: master-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Bài giảng mạch điện 2 9 10 881