Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng mạch điện tử 1

Được đăng lên bởi phihungkd13e
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baøi giaûng Maïch Ñieän töû 1 Chöông 1: Diode baùn daãn
1
CHÖÔNG 1:
DIODE BAÙN DAÃN
1.1 GIÔÙI THIEÄU:
Diode laø moät duïng cuï ñieän töû phi tuyeán ñôn giaûn nhaát trong hoï caùc linh kieän tích cöïc.
Diode baùn daãn goàm coù 2 vaät lieäu khaùc nhau loaïi n vaø loaïi p keát hôïp laïi ñeå cho doøng ñieän töû chaûy
theo moät chieàu vaø bò ngaên theo moät chieàu khaùc. Hai chaát baùn daãn Silicon (Si) vaø Germanium (Ge)
ñöôïc duøng ñeå cheá taïo caùc loaïi diode baùn daãn cho ñeán nay.
Diode baùn daãn ñöôïc chia ra laøm nhieàu loaïi töông öùng vôùi nhöõng chöùc naêng khaùc nhau cuûa chuùng.
Ví duï:
- Diode thoâng thöôøng duøng trong caùc maïch chænh löu vaø taùch soùng
- Zener diode ñöôïc duøng ñeå taïo caùc ñieän aùp chuaån
- Schottkky diode duøng laøm caùc tuï ñieän baùn daãn thay ñoåi ñöôïc doøng trong caùc maïch coäng höôûng
- Led ñöôïc duøng ñeå taïo aùnh saùng
- Tunnel diode ñöôïc duøng trong caùc boä taïo dao ñoäng ñieän trôû aâm
- Photodiode laø loaïi diode caûm bieán aùnh saùng
1.2 DIODE BAÙN DAÃN THOÂNG THÖÔØNG:
1.2.1 Giôùi thieäu:
Moät diode baùn daãn thöôøng ñöôïc bieåu dieãn nhö H1.1, vôùi lôùp tieáp tuyeán giöõa hai phieán baùn daãn
loaïi p vaø n taïo ra raøo caûn khi doøng ñieän chaûy töø phieán baùn daãn n ñeán phieán baùn daãn p. Ba chaát baùn
daãn thöôøng duøng trong caùc caáu truùc diode laø Ge, Si, GaAr. Loaïi Si ñöôïc duøng phoå bieán nhaát hieän
nay. Loaïi GaAr ñöôïc duøng trong caùc maïch sieâu cao taàn, phaùt quang vaø öùng duïng ôû taàn soá cao.
Chieàu muõi teân trong H1.1b chính laø
chieàu diode cho doøng ñieän ñi qua. Hai cöïc
cuûa diode laø anode vaø cathode. Khi anode
döông hôn cathode ta noùi diode ñöôïc phaân
cöïc thuaän vaø doøng ñieän seõ chaïy töø anode
sang cathode (H1.2a). Vaø ngöôïc laïi, khi
anode aâm hôn ta noùi diode phaân cöïc ngöôïc
vaø gaàn nhö khoâng coù doøng ñi qua (H1.2b).
p n
Anode Cathode
a. Caáu taïo b. Kyù hieäu
Hình 1.1
Anode Cathode
R R
Hình 1.2. Phaân cöïc cho diode
a. Phaân cöïc thuaän b. Phaân cöïc ngöôïc
I
I 0
+
_
+
_
Bài giảng mạch điện tử 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng mạch điện tử 1 - Người đăng: phihungkd13e
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng mạch điện tử 1 9 10 731