Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng mố trụ cầu ĐHGTVT

Được đăng lên bởi nguyen viet kien
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GS.TS.NguyÔn viÕt Trung Mè trô vµ gèi cÇu dÇm
1 3/26/2008
Mè trô vµ gèi cÇu dÇm
Mè trô vµ gèi cÇu dÇmMè trô vµ gèi cÇu dÇm
Mè trô vµ gèi cÇu dÇm
Ch−¬ng I:
Mè, trô cÇu dÇm
Mè, trô cÇu dÇmMè, trô cÇu dÇm
Mè, trô cÇu dÇm
§1. kh¸i niÖm chung vÒ mè trô, cÇu
1. kh¸i niÖm chung vÒ mè trô, cÇu 1. kh¸i niÖm chung vÒ mè trô, cÇu
1. kh¸i niÖm chung vÒ mè trô, cÇu (1 TiÕt)
trô cÇu lµ mét bé phËn quan träng trong c«ng tr×nh cÇu, cã chøc n¨ng ®ì kÕt cÊu nhÞp, truyÒn
c¸c t¶i träng th¼ng ®øng vµ ngang xuèng ®Êt nÒn.
cÇu phÇn tiÕp gi¸p gi÷a cÇu ®−êng, ®¶m o xe ch¹y ªm thuËn. cÇu cßn t¸c
dông nh− t−êng ch¾n ®Êt ë nÒn ®−êng ®µu cÇu ®Ó nÒn ®−êng kh«ng lón sôt, xãi lë. cÇu
h×nh d¹ng kh«ng ®èi xøng vµ chÞu ¸p lùc mét phÝa.
P
Mò mè
T−êng th©n
BÖ mè
T−êng ®ØnhT−êng c¸nh
Nãn mè
H×nh 1.1.
CÊu t¹o chung mè
T−êng ®Ønh phËn ch¾n ®Êt sau dÇm chñ hoÆc dÇm t cÇu, chiÒu cao tÝnh t cÇu
®Õn mÆt kª gèi
Mò mè lµ bé phËn ®Ó kª gèi cÇu, chÞu ¸p lùc trùc tiÕp tõ kÕt cÊu nhÞp truyÒn xuèng.
T−êng th©n lµ bé phËn ®ì t−êng ®Ønh vµ mò mè
T−êng c¸nh lµ c¸c t−êng ch¾n ®Êt chèng sôt lë cña nÒn ®−êng theo ph−¬ng ngang cÇu
Mãng mè lµ bé phËn ®ì t−êng tr−íc hoÆc t−êng th©n vµ t−êng c¸nh
Nãn mè lµ c«ng tr×nh chèng sãi lë, lón sôt ta luy nÒn ®−êng taÞ vÞ trÝ ®Çu cÇu ®ång thêi cã t¸c dông
nh− mét c«ng tr×nh dÉn dßng ch¶y, tuú theo ®é c taluy, n tèc n−íc, nãn mè thÓ ®¾p ®Êt gia
cá, gia cè ®¸ héc hoÆc lµm d−íi d¹ng t−êng ch¾n.
Trô cÇu cã t¸c dông ph©n chia nhÞp, truyÒn ph¶n lùc gèi hai ®Çu kÕt cÊu nhÞp, h×nh d¸ng trô
cÇu ®èi xøng theo däc vµ ngang cÇu vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ:
+ Mü quan
+ Th«ng truyÒn
+ Va x« tÇu thuyÒn
+ T¸c ®éng cña dßng ch¶y
Bài giảng mố trụ cầu ĐHGTVT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng mố trụ cầu ĐHGTVT - Người đăng: nguyen viet kien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng mố trụ cầu ĐHGTVT 9 10 9