Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn ĐỘNG HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi quankk
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 5081 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA HÓA
----ψ----

Bài giảng môn

ĐỘNG HOÁ HỌC
(Lưu hành nội bộ)

PHẠM HỮU HÙNG
Đà Nẵng, 1/2007

CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ QUI LUẬT CƠ BẢN
1. Đối tượng và giá trị của động hoá học:
1.1 Đối tượng của động hoá học:
Động hoá học là một ngành của hoá lý, là khoa học về tốc độ của phản ứng hoá học, về
những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng (to, C, xúc tác…) và về cơ chế phản ứng(sự diễn
biến của phản ứng ở phạm vi vĩ mô từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối).
1.2 Giá trị của động hoá học:
Động hoá học có giá trị to lớn về cả lý thuyết và thực tiễn. Về mặt lý thuyết, động hoá học
ngày càng đi sâu trong việc tìm tòi và nắm vững các qui luật, các đặc trưng động học và cơ
chế của phản ứng hoá học. Điều đó cho phép tính được chế độ làm việc tối ưu của các lò phản
ứng và các thiết bị khác, mở ra con đường điều khiển có ý thức và hoàn thiện những quá trình
công nghệ đã có và sáng tạo ra những quá trình công nghệ mới nhằm đưa năng suất lao động
lên cao.
2. Các điều kiện cần thiết xảy ra phản ứng hoá học:
2.1 Điều kiện nhiệt động học: Mọi quá trình hóa lý xẩy ra đều tuân theo hệ thức:
∆GT,P = ∆H - T∆S < 0 : Quá trình (phản ứng) tự diễn biến theo chiều thuận.
∆GT,P > 0 : Quá trình (phản ứng) không tự xẩy ra hay diễn ra theo chiều nghịch.
∆GT,P = 0 : Quá trình (phản ứng) đạt trạng thái cân bằng.
Tuy nhiên nhiệt động học không cho biết tốc độ phản ứng xảy ra. Đại lượng quan trọng
nhất trong thực tiễn là thời gian (t) thì không có mặt trong các phương trình nhiệt động thông
thường.
Giữa tốc độ phản ứng và ái lực hoá học không có một quan hệ đơn trị nào. Những phản
ứng có ái lực mạnh có thể diễn ra chậm, thậm chí rất chậm.
Ví dụ: Phản ứng 2H2(k) + O2 (k) = 2H2O (k) có ∆Go298 = -228,2KJ/mol, ở 25oC phản ứng
hoàn toàn không xảy ra. Khi nâng nhiệt độ lên 200oC phản ứng xảy ra vẫn chậm, nhưng khi
nâng nhiệt độ lên 700oC phản ứng xảy ra tức khắc dưới dạng nổ.
2.2 Điều kiện động hoá học:
Về mặt động hoá học, khả năng thực hiện một phản ứng được đặc trưng bằng năng lượng
hoạt hoá của nó. Đó là khái niệm được Anrhenius đưa ra năm 1889. Năng lượng hoat hoá là
năng lượng dư tối thiểu so với năng lượng trung bình của hệ mà các phân tử tương tác phải có
để sự tương tác của chúng xảy ra phản ứng thực sự (tức là để vượt qua được hàng rào thế
năng ngăn cách trạng thái đầu và trạng thái cuối).
Khi tạo những điều kiện thích hợp (nâng to, xúc tác, ánh sáng…) để vượt qua trở ngại
động học thì phản ứng mới xảy ra được.
2.3 Điều kiện xúc tác: Rất n...
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐI HC SƯ PHM
KHOA HÓA
----ψ----
Bài ging môn
ĐỘNG HOÁ HC
(Lưu hành ni b)
PHM HU HÙNG
Đà Nng, 1/2007
Bài giảng môn ĐỘNG HOÁ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn ĐỘNG HOÁ HỌC - Người đăng: quankk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Bài giảng môn ĐỘNG HOÁ HỌC 9 10 879