Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn kỹ thuật vi xử lý

Được đăng lên bởi hoangkiemtailieu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2134 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

Kỹ Thuật Vi Xử Lý

Giảng viên:

TS. Phạm Hoàng Duy

Điện thoại/E-mail:

phamhduy@gmail.com

Bộ môn:

Khoa Học Máy Tính- Khoa CNTT1

Học kỳ/Năm biên soạn:2009

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

NỘI DUNG

VI XỬ LÝ 8088

Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy
E-mail:
phamhduy@gmail.com
Năm biên soạn: 2009


GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang 2

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Nội dung
 Các bộ phận chức năng 8088
 Mã hoá lệnh 8088GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang 3

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝGIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang 4

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Các bộ phận chức năng
 Khối ghép nối buýt
 Sinh các tín hiệu địa chỉ
 Đọc ghi dữ liệu/lệnh

 Khối thực hiện lệnh
 Khối điều khiển: giải mã lệnh
 Khối số học/logic

 Các buýt bên trongGIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang 5

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Đơn vị số học và lôgic ALU

Bộ cộng 1 bitGIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang 6

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Đơn vị số học và lôgic ALU
 f0, f1: mã
hoá lệnh
 11: AND
 10: NOT
A
 01: OR
 00: ADDGIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang 7

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Các thanh ghi
 Các thanh ghi đoạn
 Các thanh ghi đa năng
 Các thanh ghi con trỏ và chỉ số
 Thanh ghi cờGIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang 8

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Các thanh ghi đoạn

Đoạn lệnh CS
Ngăn xếp SS
Dữ liệu DS
Dữ liệu phụ ESGIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang 9

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Địa chỉ ô nhớ

• Adrr = seg*16+off
• 12345=1234:0005
= 1200:0345GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang 10

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Các thanh ghi đoạn
 00000-003FFF:
Bảng véctơ ngắt
 FFFF0-FFFFF:
Đoạn mã khởi
động máyGIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang 11

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Các thanh ghi đa năng
 AX: Thanh ghi chứa
 Chứa kết quả tính toán

 BX : Thanh ghi cơ sở
 CX : Thanh ghi đếm
 Chứa số đếm

 DX : Thanh ghi dữ liệu
 Chứa địa chỉ cổng vào/raGIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy
BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

Trang ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN
Kỹ Thuật Vi Xử Lý
Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy
Điện thoại/E-mail: phamhduy@gmail.com
Bộ môn: Khoa Học Máy Tính- Khoa CNTT1
Học kỳ/Năm biên soạn:2009
Bài giảng môn kỹ thuật vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn kỹ thuật vi xử lý - Người đăng: hoangkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng môn kỹ thuật vi xử lý 9 10 806