Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nguyên Lý Máy Chương 4: Cân Bằng Máy

Được đăng lên bởi bk1-vidal
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2008 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƢƠNG 4

CÂN BẰNG MÁY

Chương 4
CÂN BẰNG MÁY
4.1. Lực quán tính

Lực quán tính ly tâm ở vật quay
B

Tốc độ n = 1500 v/ph
w

KL đĩa m = 10 kg

R

R

1

BK lệch tâm rs = 2 mm

2

G
R

mr s w

2

mr s w

2

r
P

R>>B

P

qt


2.1500 2
|Pqt | mrs w2  10.2.103 (
)  500 (N)  P  100 N
60

 Lực quán tính ly tâm (lực động) rất lớn so với trọng lực (lực tĩnh)

Chương 4
CÂN BẰNG MÁY
4.1. Lực quán tính

Chương 4
CÂN BẰNG MÁY
4.1. Lực quán tính

Lực quán tính xuất hiện khi nào?
Máy là một cơ hệ chuyển động có gia tốc, vì vậy khi làm việc,
trừ những khâu tịnh tiến đều hoặc quay đều với tâm quay trùng
với trọng tâm, thì ở các khâu còn lại đều có lực quán tính hoặc
quán tính ly tâm tác động.

Đặc điểm lực quán tính ly tâm
 Biến thiên theo chu kỳ hoạt động của máy
 Khi v, ω >>  Fqt >> Ptĩnh

Tác hại
 Tăng lực ma sát trong các khớp động dẫn tới giảm hiệu suất
của máy.
 Làm rung động máy và nền móng dẫn tới giảm độ chính xác và
tuổi thọ của máy cũng nhƣ chất lƣợng sản phẩm.
 Ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng xung quanh và cả sức khỏe
của công nhân đứng máy.

Chương 4
CÂN BẰNG MÁY
4.1. Lực quán tính ly tâm

Mục đích cân bằng máy
Triệt tiêu một phần hay toàn bộ Fqt và Mqt

Phân loại
Cân bằng máy

Cân bằng vật quay

CB tĩnh

CB động

Cân bằng cơ cấu
Khi các khâu có
chuyển động phức
tạp.

Chương 4
CÂN BẰNG MÁY
4.2. Cân bằng tĩnh vật quay mỏng
4.2.1. Vật quay mỏng

B

• Có thể định nghĩa vật quay
mỏng nhƣ sau
“Vật quay mỏng là vật quay
mà khối lượng của nó co the coi
nhu chỉ phân bố trên cùng một
mặt phẳng vuông góc với trục
quay”.

w

G
R

R/B>5
Ví dụ: Bánh răng đường kính lớn, bánh đà, đĩa cắt…

Chương 4
CÂN BẰNG MÁY
4.2. Cân bằng tĩnh vật quay mỏng
4.2.2. Nguyên tắc cân bằng tĩnh

Giả sử có một vật quay
mỏng, với chiều dày B và
bán kính R. Trên đĩa tập
trung các khối lƣợng m1,
m2, m3 , với vị trí đƣợc xác
định bởi các bán kính
  
r
véctơ
1 , r2 , r3

w
r3
r1
P1

m1

 Các lực này sẽ gây ra một hợp lực tác
động lên ổ đỡ trục => gây mất cân bằng
3 

  
2

m
r
w
mcb
P

P

P

P
 i 1 2 3 mcb
 mt .r.w 2

R

r2

r mcb

m2

m mcb

Khi cho đĩa quay với vận tốc góc w sẽ
xuất hiện
 các lực2quán tính li tâm:
Pi  mi .ri .w , i  1, 2,3

1

P3

m3

3 

P mcb   Pi

P2
B

1

P1


P
i
3

1

P2

P3

Cộng véctơ lực => Hợp lực

mt là khối lƣợng tổng của vật quay mỏng
 và
với vị trí của mt xác định bởi bán kính r

.

Chương 4
CÂN BẰNG MÁY
4.2. Cân bằng tĩnh vật quay mỏng
4.2.2. Nguyên tắc cân bằng tĩnh

Để cân bằng vật quay mỏng ta phải
khử hợp lực này ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nguyên Lý Máy Chương 4: Cân Bằng Máy - Người đăng: bk1-vidal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài giảng Nguyên Lý Máy Chương 4: Cân Bằng Máy 9 10 756