Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nhiệt Động Kỹ Thuật

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
nh
Vi

en

Ky

Th

ua

t.C
om

Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam

PGS Hµ M¹nh Th−

Si

Bé m«n Kü thuËt nhiÖt C7-201, 869.2333
ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ NHiÖt l¹nh
2006Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam

t.C
om

NhiÖt ®éng kü thuËt

Si

nh
Vi

en

Ky

Th

ua

C¸c ®¸nh gi¸:
1. 2 bµi kiÓm tra gi÷a kú 20%
2. 2 bµi tËp dµi
20%
3. Thi vÊn ®¸p cuèi n¨m kh«ng ®−îc dïng tµi
liÖu, ®−îc dïng c¸c lo¹i b¶ng biÓu ®Ó tra c¸c
th«ng sè cña khÝ thùc vµ khÝ lý t−ëng. 60%
4. NghØ qu¸ 20% sÏ kh«ng ®−îc thi lÇn ®Çu


Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam

ua
Th

1. Ph¹m Lª DÇn, Bïi H¶i, NhiÖt
®éng kü thuËt, NXB KHKT, Hµ
Néi, 2005

t.C
om

Tµi liÖu tham
kh¶o

nh
Vi

en

Ky

2.Bïi H¶i, TrÇn ThÕ S¬n, Bµi tËp
nhiÖt ®éng truyÒn nhiÖt vµ kü
thuËt l¹nh, NXB KHKT, Hµ Néi,
2005,

Si

3. J.B Jones, Engineering
thermodynamics,1996Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam

t.C
om

C¸c lo¹i b¶ng biÓu cÇn cã

Si

nh
Vi

en

Ky

Th

ua

• B¶ng h¬i n−íc vµ ®å thÞ
• B¶ng vµ ®å thÞ m«i chÊt l¹nhDiễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam

t.C
om

NhiÖt vµ c«ng

en

Ky

Th

ua

DÊu cña nhiÖt vµ c«ng
a). §¬n vÞ ®o nhiÖt q vµ c«ng l [ J] hoÆc [J / kg ]
Q [kJ] hoÆc q [kJ/kg ]
(1 Btu ( British thermal unit ) = 252 Cal = 1050,04 J )
1 W = 1 J/s, 1 kW = 1000 W, 1 kW = 1,341 hp
• 1 BTU/hr = 0,293 W, 1 hp = 2545 BTU/hr

nh
Vi

• 1 hp = 0,7457 kW

1 kW = 3412 BTU/hr

Si

b). DÊu cña nhiÖt lượng: q>0 cÊp nhiÖt;
q<0 th¶i nhiÖt vµ c«ng l>0 d·n në; l<0 nÐnDiễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam

nh
Vi

en

Ky

Th

ua

State 1:
From the saturated water (liquid-vapor) table B 4:
3MPa (30 bar) Tsat= 233,9oC
since T1 > 233,9oC superheated vapor
From the superheated water vapor table B-5:
3MPa and 300oC v1= 0,0811 m3/kg
State 2:
Cool at constant volume, so v2= v1= 0.0811 m3/kg
From the saturated water (liquid-vapor) table B-3:
200oC
v’= 0,001157m3/kg, v”=0,1274 m3/kg
because v’< v2< v” we have a liquid vapor mixture
recall, v = (1-x) v’+ x v” = v’+ x (v” – v’)
v2= v1= 0,0811 =0,0001157 + x (0,1279-0,0001157)
x= 0,633 i.e., 63.3% vapor by mass
State 3:
Compress isothermally to 2.5 MPa, so T3= T2= 200oC
From the compressed liquid water table B-5:
200oC and 2,5 MPa v3= 1,155x10-3 m3/kg

Si

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

t.C
om

Gi¶i bµi to¸nDiễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam

t.C
om

C¸c th«ng sè cÇn tÝnh

Si

nh
Vi

en

Ky

Th

ua

• P,v,...
PGS Hµ M¹nh Th
Bé m«n Kü thuËt nhiÖt C7-201, 869.2333
ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ NHiÖt l¹nh
2006
SinhVienKyThuat.Com
Din Đàn Sinh Viên K Thut Vit Nam
http://sinhvienkythuat.com
Bài giảng Nhiệt Động Kỹ Thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nhiệt Động Kỹ Thuật - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Nhiệt Động Kỹ Thuật 9 10 827