Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng quy hoạch môi trường

Được đăng lên bởi ngoclanh178
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1712 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Quy hoạch môi trường
(Bài 3: CƠ SỞ PHÁP LÝ PHỤC VỤ QUY
HOẠCH MÔI TRƯỜNG)

Cán bộ giảng dạy :
PGS.TS. Phùng Chí Sỹ

ĐẶT VẤN ĐỀ
- Chính sách là những hành vi ứng xử của
chủ thể với các hiện tượng tồn tại trong
quá trình vận động phát triển nhằm đạt
mục tiêu nhất định.
- Chính sách là đường lối cụ thể của một
chính đảng hoặc một chủ thể quyền lực về
một lĩnh vực nhất định cùng các biện pháp,
kế hoạch thực hiện đường lối ấy.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chính
sách “tư”

Chính sách
- CS của Liên hiệp quốc;
- CS của Đảng;
- CS của Chính phủ;
- CS của Bộ;
- CS của Chính quyền địa
phương;
- CS của các Đoàn thể, các
Hiệp hội…
- CS của các doanh nghiệp.

Chính sách công

Biểu đồ Veen

ĐẶT VẤN ĐỀ
- Chính sách công là những quy định về
ứng xử của Nhà nước với những hiện
tượng nảy sinh trong đời sống cộng đồng,
được thể hiện dưới những hình thức khác
nhau 1 cách ổn định nhằm đạt được mục
tiêu định hướng.
- Chính sách công = Nhà nước ban hành,
Công cụ định hướng

ĐẶT VẤN ĐỀ (tt)
Các văn bản thể hiện chính sách ở nước ta :
1. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng
2. Các văn bản quy phạm pháp luật (Theo Luật ban hành văn
bản quy phạm pháp luật, 2008):
a). Ở Trung ương:
- Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
- Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
- Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
- Nghị định của Chính phủ.
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao,
- Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
- Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
- Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

ĐẶT VẤN ĐỀ (tt)
- Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính
phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
- Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ.
b). Ở địa phương: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân.
3. Các văn bản quy phạm của cơ sở:
- Nghị quyết của Đại hội Đảng, cấp uỷ CQ, đơn vị, công ty
- Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức CQ, đơn vị,
công ty
- Nghị quyết của HĐ Quản trị, HĐ Thành viên cty
- Quyết định của người đứng đầu CQ, đơn vị, cty
4. Các đề án, dự án
- Của Nhà nước
- Củ...
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
Quy hoạch môi trường
Quy hoạch môi trường
(Bài 3: CƠ SỞ PHÁP LÝ PHỤC VỤ QUY
(Bài 3: CƠ SỞ PHÁP LÝ PHỤC VỤ QUY
HOẠCH MÔI TRƯỜNG)
HOẠCH MÔI TRƯỜNG)
Cán bộ giảng dạy :
Cán bộ giảng dạy :
PGS.TS. Phùng Chí Sỹ
PGS.TS. Phùng Chí Sỹ
bài giảng quy hoạch môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng quy hoạch môi trường - Người đăng: ngoclanh178
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
bài giảng quy hoạch môi trường 9 10 781