Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi duythanhxd04
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

KHOA XÂY DỰNG & ĐIỆN

BAØI GIAÛNG

CHÖÔNG 0: GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC

GVHD: Lê Văn Bình
Email: binh.lv@.ou.edu.vn

CHƯƠNG 0: GiỚI THIỆU MÔN HỌC

Nội dung

Chủ đề 0.1

Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Chủ đề 0.2

Nội dung chi tiết môn học

Chủ đề 0.3

Phương pháp đánh giá

GV. Lê Văn Bình, Email: binh.lv@ou.edu.vn

CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Chủ đề 0.1

Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:
Môn học Sức bền vật liệu nghiên cứu đối tượng là vật rắn thực
(hay vật rắn biến dạng)
q
P1

Vật thể rắn ở trạng thái tự nhiên

P2

P3

Vật thể rắn biến dạng

Nghiên cứu vật rắn biến dạng: xây dựng các lý thuyết nội lực, lý
thuyết ứng suất, lý thuyết biến dạng… kết hợp với thực nghiệm
để nghiên cứu
GV. Lê Văn Bình, Email: binh.lv@ou.edu.vn

CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Chủ đề 0.1

Đối tượng và mục đích nghiên cứu (tt)

Mục đích nghiên cứu:
Nghiên cứu các tính chất chịu lực của vật liệu để đưa ra các
phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của
vật thể rắn.
Vật thể đảm bảo độ bền: nghĩa là không bị phá hoại (nứt, gãy…)
Vật thể đảm bảo độ cứng: nghĩa là biến dạng và chuyển vị được
khống chế trong một phạm vi cho phép.
Vật thể đảm bảo độ ổn định: nghĩa là bảo toàn hình thức biến
dạng ban đầu trong suốt quá trình vật thể đó làm việc.

GV. Lê Văn Bình, Email: binh.lv@ou.edu.vn

CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Nội dung chi tiết môn học

Chủ đề 0.2

1

Lý thuyết nội lực

2

Kéo (nén) đúng tâm

3

Trạng thái ứng suất

4
5
6
7

Thuyết bền
Đặc trưng hình học của tiết diện

Uốn phẳng

Chuyển vị dầm chịu uốn
GV. Lê Văn Bình, Email: binh.lv@ou.edu.vn

CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Chủ đề 0.2

Nội dung chi tiết môn học (tt)

Các giả thiết của môn học:
Vật liệu là đàn hồi tuyến tính, đồng nhất, đẳng hướng
Biến dạng và chuyển vị là rất bé
Nguyên lý cộng tác dụng:
Một đại lượng do nhiều nguyên nhân đồng thời gây ra sẽ
bằng tổng đại lượng đó do từng nguyên nhân tác động
riêng lẻ gây ra.

GV. Lê Văn Bình, Email: binh.lv@ou.edu.vn

CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Chủ đề 0.3

Phương pháp đánh giá

Tỉ lệ đánh giá:
Kiểm tra giữ kỳ: 20%
Kiểm tra cuối kỳ: 80%

Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Kiến Quốc, Sức Bền Vật Liệu, NXB ĐHQG TPHCM, 2008
[2] Trần Văn Liên, Sức Bền Vật Liệu, NXB Xây dựng, 2008
[3] Bùi Trọng Lựu, Bài tập Sức bền vật liệu, NXB Giáo dục, 2007

GV. Lê Văn Bình, Email: binh.lv@ou.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

KHOA XÂY DỰNG & ĐIỆN

BAØI GIAÛNG

CHÖÔNG 1: LYÙ THUYEÁT NOÄI LÖÏC

GVHD: Lê Văn Bình
Email: binh.lv@.ou.edu.vn

...
BAØI GIAÛNG
TRƯỜNG ĐẠI HC M TPHCM
KHOA XÂY DNG & ĐIN
Email: binh.lv@.ou.edu.vn
GVHD: Lê Văn Bình
CHÖÔNG 0: GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC
bài giảng sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng sức bền vật liệu - Người đăng: duythanhxd04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
bài giảng sức bền vật liệu 9 10 602