Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương Trạng thái ứng suất

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 10579 lần   |   Lượt tải: 16 lần
®¹i häc

SỨC BỀN
VẬT LIỆU
Trần Minh Tú
Đại học xây dựng

1

July 2010

tpnt2002@yahoo.com

Chương 3

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

2

7/18/2010

Chương 3. Trạng thái ứng suất
3.1. Khái niệm về trạng thái ứng suất tại một điểm
3.2. Trạng thái ứng suất phẳng
3.3. Vòng tròn Mohr ứng suất
3.4. Trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt
3.5. Trạng thái ứng suất khối
3.6. Quan hệ ứng suất – biến dạng.
Định luật Hooke
3.6. Điều kiện bền cho phân tố ở TTƯS phức tạp –
Các thuyết bền
3(40)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

3.1. Khái niệm về trạng thái ứng suất
tại một điểm (1)
a. Khái niệm về trạng thái ứ.s tại một điểm
Ứng suất
• điểm K(x,y,z)
• mặt cắt (pháp tuyến n)
n
σ
Mặt cắt bất kỳ đi qua K
y
K τ
• ứng suất pháp σ
• ứng suất tiếp τ
z
x
Qua K: vô số mặt cắt
Trạng thái ứng suất tại một điểm là tập hợp tất
cả những thành phần ứng suất trên tất cả các
mặt đi qua điểm đó
4(40)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

3.1. Khái niệm về trạng thái ứng suất
tại một điểm (2)
Để nghiên cứu TTƯS
tại một điểm => tách ra
phân tố lập phương vô
cùng bé chứa điểm đó
=> gắn hệ trục xyz =>
trên mỗi mặt vuông
góc với trục có 3 thành
phần ứng suất: 1 tp
ứng suất pháp và 2
thành phần ứng suất
tiếp
5(40)
July 2010

τyx

y

σz
z

σy

τxz

τxy

σx

x

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

3.1. Khái niệm về trạng thái ứng suất
tại một điểm (3)
Chín thành phần ứng suất tác dụng
trên 3 cặp mặt vuông góc với ba trục
tạo thành ten-xơ ứng suất
y

⎡σ x τ xy τ xz ⎤
⎢
⎥
Tσ = ⎢τ yx σ y τ yz ⎥
⎢τ zx τ zy σ z ⎥
⎣
⎦

σy

τyz
τzy
σz

τyx

τzx τxz

τxy

σx
x

z

6(40)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

3.1. Khái niệm về trạng thái ứng suất
tại một điểm (4)
b. Mặt chính – ứng suất chính –
phương chính
• Mặt chính: Là mặt không có
tác dụng của ứng suất tiếp.
• Phương chính: là phương
pháp tuyến của mặt chính.
• Ứng suất chính: là ứng suất
pháp tác dụng trên mặt
chính.
• Phân tố chính: ứng suất tiếp
trên các mặt bằng 0
7(40)
July 2010

σ2
σ1
σ3

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

3.1. Khái niệm về trạng thái ứng suất
tại một điểm (5)
d) Qui ước gọi tên các ứng suất chính:
Tại 1 điểm luôn tồn tại ba mặt chính
vuông góc với nhau với ba ứng suất
chính tương ứng ký hiệu là σ 1 , σ 2 , σ 3
Theo qui ước: σ 1 ≥ σ 2 ≥ σ 3
σ3
e) Phân loại TTƯS
σ1
- TTƯS đơn
- TTƯS phẳng
σ2
- TTƯS khối
Nghiên cứu trạng thái ứng suất phẳng

8(40)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

3.1. Khái niệm về trạng thái ứng suất
tại một...
July 2010
tpnt2002@yahoo.com
1
SC BN
VT LIU
TrnMinhTú
Đạihc xây dng
®¹i häc
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương Trạng thái ứng suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương Trạng thái ứng suất - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương Trạng thái ứng suất 9 10 61