Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Tổng quan

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 9227 lần   |   Lượt tải: 18 lần
SỨC BỀN
VẬT LIỆU

Canyon Bridge, Los Alamos, NM

July 2010

Trần Minh Tú
Đại học xây dựng

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

1(63)

SỨC BỀN VẬT LIỆU 1
•
•
•
•

Giảng viên: TRẦN MINH TÚ
Email: tpnt2002@yahoo.com
Cell phone: 0912101173
Tài liệu học tập
– Sức bền Vật liệu. PGs Lê Ngọc Hồng
NXB Khoa học Kỹ thuật

– Bài tập Sức bền Vật liệu. PGs Tô Văn Tấn
– www.nuce.edu.vn\
E-learning\Khoa Xay dung\TranMinhTu
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

2(63)

Sức bền Vật liệu1 - 2010
• Số tín chỉ: 3
• Số tiết lý thuyết và bài tập: 52
• Số tiết thí nghiệm: 3
Đánh giá học phần
• Chuyên cần: 10%
• Bài tập lớn: 10%
• Bài kiểm tra giữa kỳ: 10% (Cuối chương 5)
• Thí nghiệm: 10%
• Bài thi kết thúc học phần: 60%
• HỌC TẬP NGHIÊM TÚC LÀ CHÌA KHOÁ
CỦA THÀNH CÔNG
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

3(63)

QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
• Điểm đánh giá học phần (ĐHP) gồm điểm
quá trình (ĐQT) và điểm thi kết thúc học phần
(ĐKT)
• Điểm quá trình học tập (ĐQT) tính theo thang
điểm 10 (làm tròn đến 0,5)
• Điểm thi kết thúc học phần (ĐKT) tính theo
thang điểm 10 (làm tròn đến 0,5)
• Phòng đào tạo qui định như sau:
ĐHP = 0,4xĐQT + 0,6xĐKT
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

4(63)

QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
• Điểm quá trình học tập (ĐQT), bộ môn Sức
bền Vật liệu qui định như sau:
• ĐQT gồm 4 môđun, mỗi mô đun đánh giá theo
thang điểm 10
– Điểm chuyên cần (ĐCC)
– Điểm Bài tập lớn (ĐBTL)
– Điểm Thí nghiệm (ĐTN)
– Điểm kiểm tra giữa kỳ (ĐGK)
ĐQT = (ĐCC+ĐBTL+ĐTN+ĐGK)/4
(làm tròn đến 0,5)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

5(63)

Chương trình môn học Sức bền Vật liệu1
Chương 1: Những khái niệm chung
1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học
1.2 . Nội lực – Ứng suất – Biến dạng – Chuyển vị
1.3. Các giả thiết trong môn học SBVL - Nguyên lý độc lập tác dụng.
Chương 2: Ứng lực trong bài toán thanh
2.1. Khái niệm về ứng lực.
2.2. Cách xác định ứng lực trong bài toán phẳng - Phương pháp mặt cắt
2.3. Biểu đồ ứng lực.
Chương 3: Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
3.1. Khái niệm.
3.2. Ứng suất, biến dạng và chuyển vị của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

6(63)

Chương trình môn học Sức bền Vật liệu1
3.3. Thế năng biến dạng đàn hồi
3.4. Các đặc trưng cơ học của vật liệu.
3.5. Điều kiện bền, điều kiện cứng, ba bài toán cơ bản.
3.6. Bài toán siêu tĩnh
3.7. *Một số hiện tượng phát sinh trong vật liệu khi chịu lực
Chương 4: Trạng thái ...