Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Thi Công Cầu

Được đăng lên bởi Tiểu Tử
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng §HGTVT

Bé m«n CÇu HÇm

Trêng §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i
Khoa C«ng Tr×nh
Bé m«n CÇu HÇm


Bµi gi¶ng thi c«ng cÇu

Hµ Néi – 2007

Bµi Gi¶ng Thi C«ng CÇu

0

Trêng §HGTVT

Bé m«n CÇu HÇm

Ch¬ng 1: c«ng t¸c ®o ®¹c trong x©y dùng cÇu
1.1. Vai trß, yªu cÇu vµ néi dung cña c«ng t¸c ®o ®¹c :
1.1. 1.Vai trß cña c«ng t¸c ®o ®¹c:
- Nh»m ®¶m b¶o x©y dùng cÇu ®óng vÞ trÝ (mÆt b»ng vµ kh«ng gian). §¶m b¶o ®óng
kÝch thíc vµ h×nh d¹ng nh ®· thiÕt kÕ. NÕu ®o ®¹c thiÕu chÝnh x¸c th× sÏ sai lÖch vÞ
trÝ, thay ®æi kÝch thíc h×nh häc, g©y khã kh¨n cho viÖc thi c«ng nh÷ng bíc tiÕp theo,
thiÖt h¹i vÒ khèi lîng c«ng t¸c, gi¶m sót chÊt lîng vµ gi¶m sót tuæi thä c«ng tr×nh.
- Tæ chøc qu¶n lý thi c«ng ®óng kÕ ho¹ch vµ phôc vô cho viÖc khai th¸c vµ qu¶n lý
sau nµy ®óng víi chÕ ®é lµm viÖc.
1.1.2. yªu cÇu cña c«ng t¸c ®o ®¹c :
- §¶m b¶o chÝnh x¸c theo yªu cÇu.
- C«ng t¸c ®o ®¹c ph¶i cã ®Ò c¬ng chi tiÕt ®îc chÊp thuËn vµ thùc hiÖn theo ®óng ®Ò
c¬ng.
- ViÖc thùc hiÖn ph¶i do nh÷ng ngêi cã chuyªn m«n tiÕn hµnh.
1.1.3. Néi dung cña c«ng t¸c ®o ®¹c:
- NhËn bµn giao c¸c cäc mèc vµ mèc cao ®¹c khèng chÕ vÞ trÝ tim cÇu do t vÊn thiÕt
kÕ lËp ra.
- LËp hÖ thèng ®êng sên phôc vô c«ng t¸c ®o ®¹c x¸c ®Þnh vÞ trÝ c«ng tr×nh cÇu trong
suÊt qu¸ tr×nh thi c«ng : mèc khèng chÕ tim cÇu, ®êng trôc khèng chÕ tim mè, trô,
c¸c cäc mèc ®êng dÉn, ®êng nh¸nh vµ c«ng tr×nh híng dßng...
- C¨n cø vµo hÖ thèng cäc mèc x¸c ®Þnh vÞ trÝ tim mè, tim trô trªn thùc ®Þa.
- §o ®¹c x¸c ®Þnh kÝch thíc h×nh häc cña mçi bé phËn c«ng tr×nh theo tõng bíc thi
c«ng.
- KiÓm tra h×nh d¹ng, kÝch thíc cña c¸c cÊu kiÖn chÕ t¹o s½n dîc ®a tíi sö dông vµo
c«ng tr×nh.
- §Þnh vÞ trªn thùc ®Þa c¸c c«ng tr×nh phô t¹m trong thi c«ng nh ®êng tr¸nh, ®êng c«ng
vô, kho b·i vËt liÖu...
- Ngoµi ra, c«ng t¸c ®o ®¹c cßn cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh khèi läng c«ng t¸c hoµn thµnh
phôc vô thñ tôc nghiÖm thu.
1.2. Nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c ®o ®¹c :
1.2.1. Nh÷ng tµi liÖu chØ dÉn cÇn thiÕt
- §å ¸n thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ thi c«ng.
- B×nh ®å khu vùc cÇu.
- S¬ ®å bè trÝ vµ cã thuyÕt minh c¸c yÕu tè cña ®êng sên ®o ®¹c.
- B¶n sao t¹o ®é vµ cao ®é c¸c cäc mèc trªn ®êng sên ®o ®¹c.
- C¸c yÕu tè cña ®êng sên ®o ®¹c.
- NÕu ®Þa chÊt phøc t¹p th× cÇn bè trÝ ®êng tim phô ®Ó ®Ò phßng mÊt mèc.

Bµi Gi¶ng Thi C«ng CÇu

1

Trêng §HGTVT

Bé m«n CÇu HÇm

1.2.2. Quy ®Þnh ®èi víi c¸c cäc mèc:
- Cäc mèc b»ng gç, thÐp hoÆc BTCT. Cäc ®îc ch«n s©u trong ®Êt 0,30,5m vµ nh«
lªn khái mÆt ®Êt 11,5m.
- Cäc mèc ph¶i ®Æt æn ®Þnh.
- HÖ thèng cäc mèc liªn hÖ víi ...
Trêng §HGTVT m«n CÇu HÇm
Trêng §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i
Khoa C«ng Tr×nh
Bé m«n CÇu HÇm
Bµi ging thi c«ng cÇu
Hµ Néi 2007
Bµi Gi¶ng Thi C«ng CÇu
0
Bài Giảng Thi Công Cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Thi Công Cầu - Người đăng: Tiểu Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Bài Giảng Thi Công Cầu 9 10 838