Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế nhà máy

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1638 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
For 0
Evaluation Only.

CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY

1

MỤC LỤC
****
PHẦN 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN .......................................................... 4
1.1. Nhiệm vụ và phân loại thiết kế:.....................................................................4
1.2. Các giai ñoạn thiết kế:...................................................................................5
1.3. Yêu cầu của bản thiết kế: ..............................................................................6
1.4. Bố cục bản thuyết minh: .............................................................................12

CHƯƠNG 2: LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT ................................... 13
2.1. ðặc ñiểm thiên nhiên: .................................................................................13
2.2. Vùng nguyên liệu:.......................................................................................13
2.3. Hợp tác hoá: ...............................................................................................13
2.4. Nguồn cung cấp ñiện: .................................................................................14
2.5. Nguồn cung cấp hơi: ...................................................................................14
2.6. Nhiên liệu: ..................................................................................................14
2.7. Nguồn cung cấp nước và vấn ñề xử lý nước:...............................................14
2.8. Thoát nước: ................................................................................................15
2.9. Giao thông vận tải:......................................................................................15
2.10. Năng suất nhà máy:...................................................................................16
2.11 Cung cấp nhân công:.................................................................................17

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT ..................................................... 18
3.1 Chọn sơ ñồ sản xuất (quy trình công nghệ): .................................................18
3.2. Tính cân bằng vật liệu:................................................................................19
3.3 Biểu ñồ quá trình kỹ thuật:...........................................................................25
3.4 Xác ñịnh các chỉ tiêu và những yêu cầu khác: ................................................
0
CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor
Bài giảng thiết kế nhà máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế nhà máy - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Bài giảng thiết kế nhà máy 9 10 412