Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương, chương 5

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 5
Ngôn ngữ lập trình C, các khái niệm cơ bản
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

Tài liệu tham khảo



2

Kỹ thuật lập trình C: cơ sở và nâng cao, Phạm Văn Ất,
Nhà xuất bản KHKT – Chương 2, 3
The C programming language 2nd Edition, Brian
Kernighan and Dennis Ritchie, Prentice Hall Software
Series – Chương 2

Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

Nội dung


Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C



Các kiểu dữ liệu cơ bản



Biến, hằng và biểu thức



Các phép toán



Cấu trúc chương trình



Hàm main và đối số dòng lệnh



Khai báo biến



Phát biểu include



Câu lệnh



Xuất dữ liệu ra thiết bị chuẩn: các hàm putchar, printf



Nhập dữ liệu từ thiết bị chuẩn: các hàm getchar, scanf



Môi trường Dev C
3

Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

Phần mềm, chương trình, câu lệnh
Software

Program 1

Commands

4

Program 2

Commands

Commands

Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

Bắt đầu C
BPCL – Martin Richards
B – Ken Thompson
C – Dennis Ritchie

5

Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

Lịch sử C


C và Unix có chung nguồn gốc



C ban đầu được xây dựng và cài đặt trên hệ điều hành Unix máy
tính PDP-11



Dennis Ritchie là tác giả C (1971).



Năm 1973 Unix được viết lại bằng C



BCPL (giữa những năm-60s) hay B (1970, cắt gọn của BCPL)
là tiền thân của C (không có A)



6

BCPL và B ngôn ngữ không định kiểu, C là ngôn ngữ định kiểu.
Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

Lịch sử C


Năm 1978 - Kernighan & Ritchie (1st edition) công bố phiên bản chuẩn
đầu tiên của C "K&R C“



Năm 1983, Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ American National Standards
Institute (ANSI) thành thập một ủy ban để làm rõ và chuẩn hóa ngôn
ngữ.



Năm1988, ANSI C công bố phiên bản đầu tiên.



Năm 1990, ISO thông qua ANSI C không thay đổi – là chuẩn quốc tế
cho đến bây giờ.



Điều này mang đến lợi ích rất lớn về tính khả chuyển



Xem 
7

Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

Các lĩnh vực ứng dụng của C
 C được dùng để lập trình hệ thống
 Một chương trình hệ thống làm thành một phần hệ
điều hành hoặc các tiện ích hỗ trợ của hệ điều hành

 Hệ điều hành (Operating Systems), trình thông
dịch (Interpreters), trình soạn thảo (Editors), trình
Hợp Ngữ (Assembly) được gọi là chương trình hệ
thống
8

Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ cấp trung
Ngôn ngữ cấp cao

C
Ngôn ngữ hợp ngữ
9

Các khái niệ...
Chương 5
Ngôn ngữ lập trình C, các khái niệm cơ bản
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài giảng Tin học đại cương, chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương, chương 5 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương, chương 5 9 10 283