Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Trang Bị Điện

Được đăng lên bởi quochungktb
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1903 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
Khoa: ®iÖn - ®iÖn tö

BÀI GIẢNG TÍCH HỢP

NGHỀ : ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LÊ QUỐC HÙNG
N¨m häc: 2012 - 2013

CHƯƠNG TRÌNH MODUL ĐÀO TẠO TRANG BỊ ĐIỆN
Thêi gian
Sè
TT

Tªn c¸c bµi trong m« ®un

Tæng
sè

1

§iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn

30

2

Tù ®éng khèng chÕ truyÒn ®éng ®iÖn

3

Lý
thu
yÕt

Thùc
hµ
nh

KiÓm
tra
*

15

13

2

35

25

8

2

Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp

25

20

4

1

Céng:

90

60

25

5

MẠCH MẠCH ĐẢO CHIỀU GIÁN TIẾP
ĐC KĐB 3 PHA
MỤC TIÊU :
 Kiến thức: Trình bày được sơ đồ nguyên lý,
nguyên lý hoạt động của mạch
 Kỹ năng: Lắp đặt được mạch điện đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật
 Thái độ: Có ý thức tốt trong học tập, tác phong
công nghiệp, bảo quản trang thiết bị vật tư, đảm bảo
an toàn

NỘI DUNG: Mạch đảo chiều gián tiếp ĐC KĐB 3 pha

Giải quyết vấn đề

1. Lý thuyết liên quan
2. Trình tự thực hiện
3. Thực hành

1. LÝ THUYẾT LIÊN QUAN
A B C N

a.Sơ đồ nguyên lý

AT
RN
KT

KN

RN

RN

1

D 3 M T KN
5
7
3

KT
MN

3

M
3
SƠ ĐỒ MẠCH ĐỘNG LỰC

KN

KT

2

5

9

KT11

KN
2

9

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỀU KHIỂN

A B C N

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

AT
RN
KT

KN

RN

RN

1

D 3 M T KN
5
7
3

KT
MN

3

M
3

KN

KT

2

5

9
9

KT11

KN

2

NGUYÊN TẮC ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ 3 PHA
KHÔNG ĐẢO
THỨ TỰ PHA

ĐẢO 2 TRONG 3
PHA

A B C

A B C

M

M

THUẬN

NGHỊCH

A B C N

b.Nguyên lý hoạt động

AT
RN
KT

KN

RN

RN

1

D 3 M T KN
5
7
3

KT
MN

3

M
3
SƠ ĐỒ MẠCH ĐỘNG LỰC

KN

KT

2

5

9

KT11

KN
2

9

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỀU KHIỂN

A B C N ĐÓNG AT CẤP NGUỒN CHO MẠCH ĐỘNG
LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN
AT
RN

KT

KN

RN

1

D

3
3

RN

MT
KT
MN

3

M
Dừng Thuận Nghịch
On
Off

3

KN

KN 7

5

KT

3

9
9

KT11

KN

2

A B C N

ĐỘNG CƠ QUAY THEO CHIỀU THUẬN

AT

KT

KN

RN

1

D

3
3

RN

MT
KT
MN

3

M
Dừng Thuận Nghịch
On
Off

3

KN

RN
KN 7

5

KT 2

5

9
9

KT11

KN

2

A B C N

QUÁ TRÌNH DỪNG ĐỘNG CƠ

AT
RN

KT

KN

RN

1

D

3
3

RN

MT
KT
MN

3

M
Dừng Thuận Nghịch
On
Off

3

KN 7
KT 2

5

KN

5

9
9

KT11

KN

2

A B C N

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

AT
RN
KT

KN

RN

RN

1

D 3 M T KN
5
7
3

KT
MN

3

M
3
SƠ ĐỒ MẠCH ĐỘNG LỰC

KN

KT

2

5

9

KT11

KN
2

9

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỀU KHIỂN

A B C N

ĐỘNG CƠ QUAY THEO CHIỀU NGHỊCH

AT
RN
KT

KN

1

D

RN

RN

3

3
3

M
Dừng Thuận Nghịch
On
Off

3

MT
KT
MN
KN

KN 7

5

KT

5

9

9

KT 11

KN

2

A B C N

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

AT
RN
KT

KN

RN

RN

1

D 3 M T KN
5
7
3

KT
MN

3

M
3
SƠ ĐỒ MẠCH ĐỘNG LỰC

KN

KT

2

5

9

KT11

KN
2

9

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỀU KHIỂN

2. Trình tự thực hiện
Bước 1: Công tác c...
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
Khoa: ®iÖn - ®iÖn tö
N¨m häc: 2012 - 2013
NGHỀ : ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
NGHỀ : ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LÊ QUỐC HÙNG
BÀI GIẢNG TÍCH HỢP
Bài giảng Trang Bị Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Trang Bị Điện - Người đăng: quochungktb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng Trang Bị Điện 9 10 514