Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng truyền nhiệt

Được đăng lên bởi Nguyen Huu Hieu
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2059 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI GIẢNG SỐ 1
I.

SỐ TIẾT: 05

TÊN BÀI GIẢNG: Chương 1. Truyền nhiệt

II. MỤC TIÊU:
Sinh viên Nắm vững các khái niệm về truyền nhiệt, các quá trình truyền nhiệt cụ
thể: truyền nhiệt ổn định và không ổn định, dẫn nhiệt, cấp nhiệt, bức xạ nhiệt,
đối lưu,…
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY:
 Giáo trình Quá trình và thiết bị Truyền nhiệt.
 Tài liệu tham khảo: Các QT&TB trong CNHH&TP – Tập 3 – Phạm Xuân Toản.
 Máy chiếu overhead hoặc projector
IV. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Giới thiệu môn học. (15 phút)
Tổng quan và các khái niệm.(15 phút)
 Khái niệm và ý nghĩa của truyền nhiệt trong cong nghiệp và đời sống.
 Phân biệt truyền nhiệt ổn định và không ổn định
 Các phương thức của truyền nhiệt: dẫn nhiệt, cấp nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ
nhiệt.
A. Dẫn nhiệt.
1. Trường nhiệt độ và Gradien nhiệt độ (15 phút)
 Trường nhiệt độ: Tập hợp tất cả các giá trị của nhiệt độ trong vật thể, trong môi
trường tại một thời điểm nào đó.
 Mặt đẳng nhiệt: Tập hợp tất cả các điểm có cùng một giá trị nhiệt độ tại một thời
điểm.
 Gradien nhiệt độ: Sự thay đổi nhiệt độ trên một đơn vị chiều dài theo phương
pháp tuyến với bề mặt đẳng nhiệt là lớn nhất, kí hiệu Gradt.

t dt
lim

 Gradt
n0 n dn
 Gradt là một vectơ có phương trùng với phương pháp tuyến của bề mặt đẳng
nhiệt, có chiều là chiều tăng nhiệt độ - ngược với chiều của dòng nhiệt, có độ lớn
bằng đạo hàm của nhiệt độ theo phương pháp tuyến
2. Định luật dẫn nhiệt Furier (15 phút)

1

 Định luật: Một nguyên tố nhiệt lượng dQ dẫn qua một đơn vị bề mặt dF trong
một đơn vị thời gian d thì tỉ lệ với Gradt, với bề mặt dF và thời gian d
dQ  .

dt
.dF .d
dn

 Đối với quá trình truyền nhiệt ổn định:
Q   .

dt
.F
dn

 - Gọi là hệ số tỷ lệ hay còn gọi là hệ số dẫn nhiệt.

J .m
 dQ.dn 


 dF .dt.d  m 2 .s.o C

. [ ]  

 Độ dẫn nhiệt biểu thị khả năng dẫn nhiệt của vật chất nên nó là đại lượng đặc
trưng cho tính chất vật lý của vật chất
3. Dẫn nhiệt qua tường phẳng
3.1. Tường phẳng một lớp (20 phút)
 Xét một tường phẳng có chiều dày  được làm
bằng một vật liệu đồng chất có hệ số dẫn nhiệt .
Giả sử tường có chiều dài và chiều rộng rất lớn so
với chiều dày.
tT1, tT2 - nhiệt độ của 2 bề mặt tường, tT1 > tT2
 Theo phương trình vi phân dẫn nhiệt của Furier:

t
 a. 2 t

 2t 

 2 t  2 t  2t
là toán tử Laplace


x 2 y 2 z 2

 Quá trình dẫn nhiệt là ổn định thì


t
 0 . Do a  0 nên 2t = 0


d 2t
0
dx 2

 Lấy tích phân hai lần phương trình ta được:
t = C1x + C2

 sự dẫn nhiệt qua tường phẳn...
1
BÀI GIẢNG SỐ 1 SỐ TIẾT: 05
I. TÊN BÀI GIẢNG: Chương 1. Truyền nhiệt
II. MỤC TIÊU:
Sinh viên Nắm vững các khái niệm về truyền nhiệt, các quá trình truyền nhiệt c
th: truyền nhiệt ổn định và không ổn định, dẫn nhiệt, cấp nhiệt, bức xạ nhiệt,
đối lưu,…
III. ĐỒ NG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY:
Giáo trình Quá trình và thiết bị Truyn nhiệt.
Tài liệu tham khảo: Các QT&TB trong CNHH&TP – Tp 3 – Phạm Xuân Toản.
Máy chiếu overhead hoặc projector
IV. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Giới thiệu n hc. (15 phút)
Tổng quan và các khái niệm.(15 phút)
Khái niệm và ý nghĩa của truyn nhiệt trong cong nghiệp và đời sống.
Phân biệt truyền nhiệt ổn định và không ổn định
Các phương thc của truyền nhiệt: dẫn nhiệt, cấp nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ
nhiệt.
A. Dn nhiệt.
1. Trường nhiệt độ và Gradien nhiệt độ (15 phút)
Trường nhiệt đ: Tập hợp tất ccác giá trị của nhiệt đtrong vật thể, trong i
trường tại một thời đim nào đó.
Mặt đẳng nhiệt: Tập hợp tất cả các điểm cùng một giá trị nhiệt độ tại một thời
điểm.
Gradien nhiệt đ: Sthay đổi nhiệt đtrên mt đơn vchiều dài theo phương
pháp tuyến với bề mặt đẳng nhiệt là lớn nhất, kí hiệu Gradt.
Gradt
dn
dt
n
t
n
0
lim
Gradt là một vec phương trùng với phương pháp tuyến của bề mặt đng
nhiệt, có chiều là chiều tăng nhiệt độ - ngược với chiều ca dòng nhit, có độ lớn
bằng đo hàm ca nhiệt độ theo phương pháp tuyến
2. Định luật dẫn nhiệt Furier (15 phút)
Bài giảng truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng truyền nhiệt - Người đăng: Nguyen Huu Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài giảng truyền nhiệt 9 10 106