Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 4

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1995 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ môn Công nghệ vật liệu

CHƯƠNG IV
BIẾN DẠNG DẺO VÀ CƠ TÍNH

Biến dạng dẻo và cơ tính
4.1. Các giai đoạn của biến dạng
4.1.1. Khái niệm
Khi kéo từ từ theo chiều trục
một mẫu kim loại trụ tròn, dài
ta được một biểu đồ kéo [biểu
đồ tải trọng (hay ứng suất) –
biến dạng].
Biểu đồ này cho một khái
niệm chung về các loại biến
dạng và phá hủy.

F

Fb

b

Fa

a

Fđh

c

e

0

a’

a”

Biến dạng

CHƯƠNG 4: BIẾN DẠNG DẺO VÀ CƠ TÍNH

F

 Biến dạng đàn hồi:

Fb

Khi tải trọng đặt vào nhỏ (F <
Fđh): độ biến dạng tỷ lệ bậc nhất với

Fa

tải trọng
Khi bỏ tải trọng biến dạng
mất đi, biến dạng này gọi là biến
dạng đàn hồi.

b
a

Fđh

c

e

0

a’

a”

Biến dạng

CHƯƠNG 4: BIẾN DẠNG DẺO VÀ CƠ TÍNH
 Biến dạng dẻo:
Khi tải trọng đặt vào lớn (F > Fđh)

F

Fb

b

Fa
độ biến dạng tăng nhanh theo tải
Fđh
trọng.

a

c

e

Khi bỏ tải biến dạng không
mất đi hoàn toàn, mà còn lại một
phần gọi là biến dạng dẻo.
Ví dụ: khi đặt tải trọng Fa,
mẫu bị kéo dài theo đường 0ea, khi
bỏ tải mẫu bị co lại theo đường
aa’//0e, biến dạng dư còn lại là 0a’
gọi là biến dạng dẻo..

0

a’

a”

Biến dạng

Biến dạng dẻo là biến
dạng còn lại sau khi thôi
tác dụng tải trọng.

CHƯƠNG 4: BIẾN DẠNG DẺO VÀ CƠ TÍNH

F

Phá huỷ

Fb

b

Nếu tăng tải trọng đến Fb, trong Fa

a

kim loại xảy ra biến dạng cục bộ, hình Fđh

c

e

thành cổ thắt, tải trọng tác dụng giảm
đi mà biến dạng vẫn tăng, cổ thắt hẹp
lại dẫn tới đứt và phá hủy ở điểm c.

0

a’

a”

Biến dạng

Biến dạng dẻo và cơ tính

Biến dạng dẻo và cơ tính
4.2. Biến dạng dẻo
4.2.1. Biến dạng dẻo đơn tinh thể
Biến dạng dẻo là quá trình phức tạp nhất trong 03 quá trình
trên.
1. Trượt đơn tinh thể
Trượt là hiện tượng chủ yếu của biến dạng dẻo.
Trượt là sự chuyển dời tương đối giữa các phần của tinh
thể theo những mặt và phương nhất định gọi là mặt và
phương trượt.
a. Các mặt và phương trượt
Mạng tinh thể gồm vô số mặt và phương nhưng không
phải mặt nào và phương nào cũng có thể là mặt và phương
trượt.

Biến dạng dẻo và cơ tính
• Các mặt và phương có mật độ nguyên tử dày đặc nhất là các
mặt và phương trượt cơ bản.
• Sự trượt bao giờ cũng xảy ra bằng sự kết hợp giữa một mặt
trượt và một phương trượt trên nó, gọi là hệ trượt.
Ở mạng lập phương tâm khối (A2) các
mặt dày đặc nhất là họ mặt {110} là mặt
chéo chữ nhật đi qua nguyên tử ở giữa
khối (có 6 mặt).
Trên mỗi mặt lại có hai phương dày đặc
nhất thuộc họ 〈111〉 là các phương đối
đỉnh của khối lập phương.
Mạng A2 có 12 (6 mặt x 2 phương) hệ
trượt chính khác nhau.

Biến dạng dẻo và cơ tính
Ở mạng lập phương...
B môn Công ngh v t li u
B môn Công ngh v t li u
CHƯƠNG IV
CHƯƠNG IV
BI N D NG D O VÀ C TÍNH Ơ
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 4 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 4 9 10 524