Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra Nguội cơ bản

Được đăng lên bởi phuongkm26
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tæng c«ng ty S«ng §µ
TrƯêng C§N KT - CN - KT SIMCO S«ng §µ
******************

®Ò kiÓm tra hÕt kÕt thóc
MH/MD: NGUỘI

CƠ BẢN

Thêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò/giao ®Ò)
§Ò bµi
I/ câu 1: 2.điểm
1, em hãy trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy cắt kim loại lưỡi đĩa
(Lưỡi cắt bằng đá ,Lưỡi cắt bằng thép hợp kim )
2, hãy trình bày qui trình vận hành và sử dụng máy cưa đĩa .
II/ câu 2: 2.điểm
1, Em hãy trình bày quá trình biến dạng khi gập uốn
2, Các dụng cụ và thiết bị dùng để gập uốn
3,Công tác an toàn và vệ sinh phân xưởng trong quá trình gập uốn .
S=5

III/ Câu 3 Bài tập thực hành : 6điểm
1, cưa mạch thẳng :

50

2 lỗ Ø10

2,Khoan lỗ :
80

Khoa/tæ m«n

Đồng Xuân Thắng

Lưu ý : (häc sinh -sinh viªn kh«ng ®îc sö dông tµi liÖu)
Hµ Néi, ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2015
NgƯêi so¹n ®Ò

Trần Văn Kiềm

...
Tæng c«ng ty S«ng §µ
TrƯêng C§N KT - CN - KT SIMCO S«ng §µ
******************
®Ò kiÓm tra hÕt kÕt thóc
MH/MD: NGUỘI CƠ BẢN
Thêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò/giao ®Ò)
§Ò bµi
I/ câu 1: 2.điểm
1, em hãy trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy cắt kim loại lưỡi đĩa
(Lưỡi cắt bằng đá ,Lưỡi cắt bằng thép hợp kim )
2, hãy trình bày qui trình vận hành và sử dụng máy cưa đĩa .
II/ câu 2: 2.điểm
1, Em hãy trình bày quá trình biến dạng khi gập uốn
2, Các dụng cụ và thiết bị dùng để gập uốn
3,Công tác an toàn và vệ sinh phân xưởng trong quá trình gập uốn .
III/ Câu 3 Bài tập thực hành : 6điểm
1, cưa mạch thẳng : 50 2 lỗ Ø10
2,Khoan lỗ :
80
Lưu ý : (häc sinh -sinh viªn kh«ng ®îc sö dông tµi liÖu)
Hµ Néi, ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2015
Khoa/tæ m«n
NgƯêi so¹n ®Ò
Đồng Xuân Thắng Trần Văn Kiềm
S = 5
Bài kiểm tra Nguội cơ bản - Người đăng: phuongkm26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài kiểm tra Nguội cơ bản 9 10 196